Archief per maand: juni 2013

JM 2013/111 – annotatie

Appellant past een bouwstof niet Bbk-conform toe buiten een inrichting. Onder meer vanwege de overtreding van artikel 10.2 Wm, het afvalstortverbod buiten inrichtingen, legt verweerder, het college van B en W van Barneveld, appellant...

AB 2013/285 – annotatie

Beslissing om dwangsommen niet te innen hangende onherroepelijkheid van de last onder dwangsom is geen stuitingshandeling en behelst geen uitstel van betaling ex artikel 4:111 Awb. Invorderingsbevoegdheid is verjaard. ECLI:NL:RVS:2013:CA3682