Gemeentestem 2015/45 – Beslag en executie bij bestuursrechtelijke dwangsommen – artikel

Op 1 juli 2009 werd de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) ingevoerd. De vierde tranche van de Awb introduceerde (onder meer) algemene regels met betrekking tot bestuursrechtelijke geldschulden in titel 4.4...