Archief per maand: januari 2019

Thomas Mr. van de week

” Mr van de Week is Thomas Sanders (1986), advocaat bij AKD en expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht. Hij won vorige week de Kluwer AB-annotatieprijs voor de mooiste annotatie van...

Thomas wint AB prijs 2018

Thomas heeft op 18 januari 2019 de AB-annotatieprijs gewonnen met zijn annotatie bij twee uitspraken over de vraag wanneer een epistel van een bestuursorgaan – of van een deurwaarder – kan worden aangemerkt als...

Artikel 5:39 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 1. Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder dwangsom heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot invordering van de dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking...

Artikel 5:38 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 1. Indien uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voortvloeit dat een reeds gegeven beschikking tot invordering van die dwangsom niet in stand kan blijven, vervalt...

Artikel 5:37 Awb

laatst geupdate 07-04-2020 1. Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist het bestuursorgaan bij beschikking omtrent de invordering van een dwangsom. 2. Het bestuursorgaan geeft voorts een beschikking omtrent de invordering...

Artikel 5:35 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 In afwijking van artikel 4:104 verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Artikel 5:35 Awb is de bijzondere verjaringstermijn...

Artikel 5:34 Awb

laatst geupdate 08-03-2020 1. Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek van de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen...

Artikel 5:33 Awb

laatste geupdate 09-03-2020 Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd. Voor de verbeurte van een dwangsom is niet nodig dat het bestuursorgaan een aanvullende handeling verricht. Wordt...

Artikel 5:32b Awb

laatste geupdate 14-03-2020 1. Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last....

Artikel 5:32a Awb

laatste geupdate 09-03-2020 1. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. 2. Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding,...

Artikel 5:32 Awb

laatste geupdate 09-03-2020 1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. 2. Voor een last onder dwangsom...

Artikel 5:31d Awb

laatst geupdate 09-03-2020 Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: a.een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en b.de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet...