Bericht

Rb. Noord-Nederland 28 mei 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2043 – geen vovo mogelijk bij ontwerpbesluit afwijzing handhaving

Print deze pagina 6. De voorzieningenrechter constateert met verzoekers dat de brief van 13 mei 2020 niet als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb kan worden aangemerkt, aangezien het daarin vervatte voornemen niet gericht is op rechtsgevolg. In de brief wordt slechts aangegeven dat verweerder voornemens is een...

Bericht

Vzr. ABRvS 27 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1279 – belang overtreder bij voortzetten overtreding bestemmingsplan weegt zwaarder omdat legaal gebruik mogelijk grotere ruimtelijke gevolgen zou kunnen hebben

Print deze pagina 4.    De vraag of het gebruik dat de Stichting Onderdak maakt van het pand aan de Bronbeeklaan 66 in strijd is met het bestemmingsplan leent zich niet goed voor beantwoording in deze procedure en zal in de bodemprocedure onderzocht moeten worden. De voorzieningenrechter zal het verzoek daarom uitsluitend beoordelen aan de hand...

Bericht

ABRvS 27 mei 2020, – toetsingskader bij invordering van een dwangsom als last al onaantastbaar is, samengevat.

Print deze pagina Toetsingskader 5.    [appellante] heeft geen bezwaar gemaakt tegen het besluit van 4 september 2018 waarin aan haar een last onder dwangsom is opgelegd. Nu hiertegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend, staat dit besluit in rechte vast. Het opleggen van de last onder dwangsom is in deze procedure niet aan de orde. Zoals de...

Bericht

ABRvS 27 mei 2020, ECLI ECLI:NL:RVS:2020:1286 – rechtbank oordeelt ten onrechte dat handhaving onevenredig is, intrekking ex 5.19, lid 1, onder a, Wabo vereist dat ten tijde van de aanvraag het de intentie was om het gebouw in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken.

Print deze pagina 12.1.    De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat handhavend optreden in dit geval zodanig onevenredig zou zijn, dat daarvan moet worden afgezien. De Afdeling overweegt daartoe ten eerste dat de omstandigheid dat het college aanvankelijk aan [appellant sub 3] heeft meegedeeld dat de afwijkende situering vergunningvrij is, handhaving op zichzelf niet onevenredig...

Bericht

Rb. Rotterdam 20 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4441 – Louter financieel belang levert in dit geval spoedeisend belang op bij beoordeling verzoek om VoVo bestuurlijke boete

Print deze pagina Beoordeling 5.1.Verzoekster heeft aangevoerd dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar verzoek, omdat het boetebedrag dermate hoog is dat haar continuïteit in gevaar wordt gebracht. In dit verband heeft zij er op gewezen dat haar kredietfaciliteit van € 3.000.000,- nagenoeg volledig is benut. Zoals blijkt uit de accountantsverklaring kampt zij met...

Bericht

ABRvS 20 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1266 – Licht bevel ex artikel 172 Gemeentewet mag geen onteigening inhouden

Print deze pagina De blijvende inbeslagname 8.    De burgemeester betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet geen grondslag biedt voor de blijvende inbeslagname van [naam hond]. Volgens de burgemeester heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat deze bepaling alleen is bedoeld voor niet-ingrijpende bevelen, dat de...

Handhaving bij verkeersoverlast: wie handhaaft er eigenlijk?
Bericht

Handhaving bij verkeersoverlast: wie handhaaft er eigenlijk?

Print deze paginaDe handhaving bij verkeersoverlast is ingewikkeld. Verkeersoverlast is veel burgers een doorn in het oog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het onderwerp regelmatig in de ‘hinder top 10’ terugkeert. De gemiddelde burger heeft echter geen idee wie er nou eigenlijk aan zet is als hij hinder ervaart als gevolg van verkeer....

Bericht

Rb. Midden-Nederland 15 mei 2020, ECLI:RBMNE:2020:1868, VoVo hangende bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek toegewezen: bestuursorgaan moet alsnog handhavingsbesluit nemen

Print deze pagina De bezwaarprocedure kan niet worden afgewacht. 8.Het belang van [verzoekster] is dat er nu een illegaal bouwwerk staat op het perceel naast haar, terwijl zij nog tot september zou moeten wachten totdat het college hier een nader besluit over neemt. Het belang van [naam derde-partij] is dat hij de mantelzorgunit kan laten...

Bericht

ABRvS 13 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1217 – luchtkwaliteitsnormen bestuursrechtelijk niet handhaafbaar

Print deze pagina Bij tien afzonderlijke besluiten van 15 maart 2017 heeft het college de verzoeken van [appellant A] en anderen om handhaving van de luchtkwaliteitseisen in Amsterdam afgewezen. Bij besluit van 24 augustus 2017 heeft het college het door [appellant B], [appellant D] en [appellant C] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard en het door...

Bericht

Rb. Amsterdam 10 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1659, last hoeft niet opgeheven worden direct na beëindiging overtreding

Print deze paginaGepubliceerd op 7 mei 2020 Had de last opgeheven moeten worden zodra de overtreding werd beëindigd? 8.1.Ten aanzien van de opheffing van de last onder dwangsom overweegt de rechtbank als volgt. Een last onder dwangsom is bedoeld om de geconstateerde overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de...

  • 1
  • 2