Bericht

Vzr. ABRvS 29 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1506 – BO gemeenten in beginsel belanghebbende bij handhaving ten aanzien van kwesties die de ruimtelijke ordening en milieubeheer in de gemeente raken

Print deze pagina 4.4.    Een belang is aan een bestuursorgaan toevertrouwd als een wettelijk voorschrift aan dit bestuursorgaan een bevoegdheid tot behartiging van dit belang toekent. In onder meer de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer zijn aan de raad en het college bevoegdheden toegekend op het gebied van...

Bericht

De verjaring bij dwangsommen en kostenverhaal gaat ingrijpend op de schop!

Print deze paginaOp 28 mei 2020 werd het wetsvoorstel voor de ‘Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb’ naar de Tweede Kamer gezonden. De Evaluatiewet bevat voor handhavingsjuristen twee belangrijke wijzigingen. Ten eerste gaat de verjaring bij dwangsommen (ingrijpend) op de schop en ten tweede komt er een vervaltermijn voor de bevoegdheid om kosten te verhalen. Alle reden...

Bericht

Rb. Rotterdam 24 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5502 – Aanvulling motivering afwijzing handhavingsverzoek bij BOB vereist geen intrekking BIP

Print deze pagina 3.2. Anders dan eiseres meent was noch verweerder noch de NVWA gehouden om ambtshalve – dus los van het bezwaar – over te gaan tot intrekking van het primaire besluit omdat daarin was verzuimd expliciet in te gaan op het verzoek om te handhaven op grond van de Wpg. Het gaat hier...

Bericht

ABRvS 17 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1392 – onduidelijkheid of bestuursdwang te herleiden is tot last leidt tot vermindering kostenverhaal

Print deze pagina 6.3.    De last onder bestuursdwang heeft geen betrekking op de container, omdat die last betrekking heeft op de in het rapport geïnventariseerde asbest en de container daarin niet als asbestbron is meegenomen. De kosten voor het laten opstellen van het aanvullend rapport zijn derhalve geen kosten van bestuursdwang die op [appellant] kunnen...

Bericht

AB 2020/239 – Verzoek om handhavend op te treden tegen foutgeparkeerde auto is wel een handhavingsverzoek. Reactie dus een besluit.

Print deze paginaAB 2020/239AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE22 januari 2020, nr. 201904645/1/A2(Mr. N. Verheij)m.nt. T.N. SandersArt. 1:3, 5:1 Awb; art. 125 Gemw; art. 170 WVW1994ABkort 2020/62NJB 2020/507ECLI:NL:RVS:2020:191 Het verzoek om handhavend op te treden tegen een foutgeparkeerde auto is een handhavingsverzoek omdat het college de bevoegdheid heeft om bestuursdwang toe te passen. Noot...

Bericht

AB 2020/238 – Verzoek om te handhaven tegen overtredingen van de maximumsnelheid ter plaatse is geen handhavingsverzoek. Reactie daarop is dus geen besluit.

Print deze paginaAB 2020/238AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE4 maart 2020, nr. 201906166/1/A3(Mr. C.J. Borman)m.nt. T.N. SandersArt. 1:3, 5:1 AwbECLI:NL:RVS:2020:671 Een verzoek strekkende tot het controleren ter plaatse om naleving van de maximumsnelheid af te dwingen is geen handhavingsverzoek. Het is een verzoek om een feitelijke handeling te verrichten. Noot Auteur: T.N. Sanders 1. Ik...

Bericht

Rb. Rotterdam 15 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5337 – belangen verdediging niet geschaad bij late toezending boeterapport als toezichthouders direct na bezoek constateringen mondeling hebben gedeeld. Handtekening boeterapport niet vereist als identiteit toezichthouders op andere manier kan worden vastgesteld.

Print deze pagina 3.1. Eiseres betoogt dat zij op ontoelaatbare wijze in haar verdediging is geschaad omdat zij het relaas van bevindingen, dat onderdeel uitmaakt van het rapport, pas 6 maanden na de beweerdelijke overtredingen kreeg toegezonden. Zij wijst er daarbij op dat in een eerder rapport wel eens een onjuiste constatering zat, die nog...

Bericht

Thomas partner bij AKD

Print deze paginaVoor mij persoonlijk een mooi moment: donderdag 11 juni j.l. ben ik benoemd tot partner bij mijn kantoor AKD! AKD heeft zes nieuwe partners in Nederland en België benoemd. Daarmee vergroot het kantoor, na de benoeming van drie nieuwe partners in Luxemburg eerder dit jaar, de footprint in de Benelux. Managing partner Erwin Rademakers reageert...

Bericht

ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1367 – overzichtsuitspraak geheimhouding stukken op grond van artikel 8:29 Awb

Print deze pagina Het verzoek en leeswijzer 1.    De korpschef heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van de processen-verbaal kennis zal nemen. 1.1.    De Afdeling ziet, gelet op de in de rechtspraktijk levende behoefte daaraan, aanleiding een overzicht op hoofdlijnen te geven van haar oordelen...

Bericht

ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1372 – ontkenning mondelinge toezegging door ambtenaar voldoende.

Print deze pagina 4.    [appellante] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat een ambtenaar van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Aalten in 2008 een toezegging heeft gedaan die inhoudt dat voor de verbouwing van het kippenhok geen vergunning was vereist. 4.1.     Daargelaten de vraag of een dergelijke toezegging aanleiding had moeten zijn om vergunning...

  • 1
  • 2