Bericht

ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1106 – Wanneer staat strafvervolging in de weg aan een bestuurlijke boete? Stafvervolging wegens hennepkwekerij staat bestuurlijke boete op grond van Huisvestingswet voor hennepkwekerij niet in de weg.

Print deze pagina 4.1.    De rechtbank heeft terecht verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:736). In die uitspraak lagen precies dezelfde hogerberoepsgronden voor als in deze zaak. De Afdeling ziet geen aanleiding om nu anders te oordelen. Een bestuursorgaan legt op grond van artikel 5:44, eerste lid, van Awb geen...

Bericht

ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1111 – Arboboete wordt gematigd vanwege roekeloos handelen werknemer.

Print deze pagina 8.       Hoewel de inspanningen van [appellante], gelet op wat is overwogen onder 6 en 7, niet voldoende waren voor de conclusie dat haar ter zake van die overtreding geen enkel verwijt valt te maken of zij op basis van de matigingsgronden van artikel 1, elfde lid, van de Beleidsregel verminderd verwijtbaar moet worden geacht,...

Bericht

ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1112 – Boete gematigd met 25%: inspanning om nieuwe overtreding in de toekomst te voorkomen rechtvaardigt matiging.

Print deze pagina Evenredigheidstoets en inspanningen achteraf 6.4.    De staatssecretaris is bevoegd een boete op te leggen bij overtreding van artikel 7.4, derde en vierde lid, in samenhang gelezen met artikel 3.17 van het Arbobesluit. De staatssecretaris moet bij het toepassen van deze bevoegdheid de hoogte van de boete afstemmen op de ernst van de overtreding en de mate...

Bericht

ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1127 – bewijs & bewijslastverdeling: BO moet overtreding bewijzen; wisselende verklaringen overtreder daartoe onvoldoende.

Print deze pagina Hoger beroep 5.       Het college is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en heeft hoger beroep ingesteld. Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat niet is voldaan aan de last van 12 mei 2017. 5.1.    Volgens het college...

Bericht

ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1097 – Lex mitior betoog slaagt: bestuurlijke boete gematigd met 75% vanwege nieuwe gunstigere beleidsregel Minister.

Print deze pagina 4.3.    Onder verwijzing naar de uitspraak van 17 april 2013 overweegt de Afdeling dat zij dient te beoordelen of gelet op het samenstel van omstandigheden de opgelegde boete, in het licht van de met de Wav beoogde doelstellingen, met de in artikel 5:46 van de Awb neergelegde eisen strookt en dus een...

Bericht

Thomas in het FD: na de steun komt de handhaving, maar durven ambtenaren nog wel?

Print deze paginaHet Financieel Dagblad kijkt in de weekendeditie vooruit: hoe gaat dat straks lopen als de Corona pandemie voorbij is en onterecht genoten steun teruggehaald zal moeten worden? En wat voor impact heeft het ‘ambtenaren-bashen’ door Kamerleden in het kader van toeslagenaffaire? https://fd.nl/weekend/1384446/na-de-steun-komt-de-handhaving-maar-durven-ambtenaren-nog-wel Print deze pagina

Bericht

Europees Hof van Justitie: de (genuanceerde) formele rechtskracht mag blijven!

Print deze paginaVandaag heeft het Europees Hof van Justitie alweer een arrest gewezen dat van groot belang is voor het Nederlandse bestuursprocesrecht. In het Varkens-in-Nood arrest, werd de bijl aan de wortel van de onderdelentrechter gezet. En nu leek de formele rechtskracht aan de beurt. In het LPG tankwagens arrest (20 mei 2021, ECLI:EU:C:2021:398) oordeelt...

Bericht

ABRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1066 – Rechtbank oordeelt ten onrechte dat sprake is van BO bij handhaving vanwege jarenlang feitelijk gedogen en faciliteren overtredingen.

Print deze pagina 13.     Het college en [appellant sub 2] betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college op grond van bijzondere omstandigheden had moeten afzien van het opleggen van de last, in het besluit van 31 juli 2019 vermeld onder 1, te weten de bedrijfsmatige activiteiten op de locatie aan de...

Bericht

ABRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1068 – Vraag of sprake is van overtreding is ambtshalve te beoordelen aspect, dus kan ook nog ter zitting in hoger beroep worden gevoerd.

Print deze pagina “9.1.    [appellant] heeft de hogerberoepsgrond dat de rechtbank ten onrechte zijn beroepsgrond dat voor bouwwerk 18 een vergunning is verleend buiten beschouwing heeft gelaten, terecht voorgedragen. De vraag of sprake is van een overtreding betreft immers een ambtshalve te beoordelen aspect, zodat het betoog dat er van een overtreding geen sprake is, ook nog ter zitting...

Bericht

Rb. Den Haag, 18 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5004 – StAB rapport leidt achteraf tot conclusie dat spoedeisende bestuursdwang ten onrechte is toegepast.

Print deze pagina Het oordeel van de rechtbank 9. Voor de wet- en regelgeving die op deze zaak van toepassing is, verwijst de rechtbank naar de bijlage bij deze uitspraak. Deze bijlage maakt deel uit van de uitspraak. 10. Beoordeeld moet worden of in dit geval sprake was van een situatie waarin verweerder handhavend kon...

  • 1
  • 2