Bericht

ABRvS 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2371 – hoogte dwangsom onvoldoende gemotiveerd. Dwangsom gekoppeld aan opbrengst verkoopactiviteit die onderneming niet verricht.

Print deze pagina 6. Het college betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat met betrekking tot de hoogte van de dwangsom geen sprake is van een motiveringsgebrek. Voor zover al sprake was van een motiveringsgebrek had de rechtbank dit voorts met artikel 6:22 van de Awb dienen te passeren, dan wel had zij de rechtsgevolgen...

Bericht

ABRvS 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2393 – intrekking vergunning ogv 5.19 Wabo mag niet als fout BO oorzaak is verlening.

Print deze pagina 4.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college niet bevoegd was tot intrekking van de omgevingsvergunning op grond van artikel 5.19, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:26), is voor intrekking van een...

Bericht

CBb 26 oktober 2021, ECLI:NL:CBB:2021:960 – boete in strijd met lex certa beginsel. Verbod in de vorm van open norm in Pensioenwet niet voldoende voorzienbaar ten tijde van overtreding.

Print deze pagina 5.7.2Artikel 116, eerste lid, van de Pw bevat een open norm. Uit de wettekst zelf blijkt niet meer dan dat een pensioenfonds slechts activiteiten verricht in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden (artikel 116, eerste lid, van de Pw ‘verbod op nevenactiviteiten’). De wetgever heeft geen gebruik gemaakt van...

Bericht

ABRvS 20 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2350 – overtreding kleiner dan in besluit aangenomen, Afdeling voorziet zelf in zaak, laat LoD en dwangsom gedeeltelijk in stand (maar matigt wel).

Print deze pagina Vaststellen van de te herstellen oppervlakte 6.5. Het college heeft het noodzakelijk geacht dat de veldweg begaanbaar moet zijn voor onder meer een tractor met aanhanger. Het is aangesloten bij de Regeling Voertuigen op grond waarvan een (veld)weg een minimale breedte van 3,0 m dient te hebben. Daarnaast dient, vanwege het onderhoud...

Bericht

ABRvS 13 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2252 – voldoende twijfel over rapport toezichthouder om nader onderzoek te noodzaken.

Print deze pagina 2.5. In artikel 3.1.2, zesde lid, onder a, van de Hv staat dat de hoofdbewoner bij het exploiteren van een bed & breakfast de woning als hoofdverblijf moet hebben. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2765), moet het college aantonen dat een verhuurder ten tijde van de...

Bericht

ABRvS 13 oktober ECLI:NL:RVS:2021:2284 – handhavingsverzoek en verzoek om bestuursdwang toe te passen in één brief.

Print deze pagina 2.       De rechtbank heeft in haar uitspraak van 7 juli 2020 overwogen dat de procedure voor het niet tijdig nemen van een besluit niet open staat voor [appellant]. Volgens de rechtbank kan de brief van 26 september 2019 worden beschouwd als één aanvraag tot handhavend optreden met betrekking tot meerdere gestelde overtredingen, omdat...

Bericht

ABRvS 13 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2265 – formele rechtskracht eerder sanctiebesluit dekt niet feiten en omstandigheden overtreding. Bij nieuw sanctiebesluit kunnen dit punt dus opnieuw ter discussie staan.

Print deze pagina 8. Het besluit tot intrekking van de erkenning is onder meer gebaseerd op het resultaat van de steekproefherkeuring van 20 november 2018 op het voertuig met kenteken […]. Deze steekproefherkeuring heeft geresulteerd in de weigering tot afgifte van een keuringsbewijs. Tegen de weigering tot afgifte van een keuringsbewijs staat op grond van...

Bericht

ABRvS 13 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2295 – nader bewijs boete in hoger beroep toegestaan, boete mag hoofdelijke aansprakelijkheid bepalen voor derden. Verbod op reformation in peius staat hogere boete in de weg.

Print deze pagina 8.1.2. Gelet op deze constateringen heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de KSA heeft aangetoond dat Simbat artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wok heeft overtreden door potentiële consumenten in Nederland de gelegenheid te geven om door middel van ook op Nederland gerichte websites deel te nemen aan...

Bericht

CRvB 7 oktober 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2471 – reden voor sepot OvJ Opiumwet delict onduidelijk, waarde van sepot daarom beperkt. Opiumwet delict mag gewoon worden meegewogen bij bestuursrechtelijke handhaving.

Print deze pagina 1.2. Op 27 september 2017 heeft de politie Rotterdam in de door appellant gehuurde woning een hennepkwekerij aangetroffen. Naar aanleiding daarvan heeft een themaonderzoeker en toezichthouder van de Directie Handhaving van het Uwv een nader onderzoek ingesteld en heeft een gesprek plaatsgevonden met appellant. De onderzoeksbevindingen zijn neergelegd in een rapport van 18 juli...

  • 1
  • 2