Archief per maand: november 2021

Conclusie P-G Hofstee, 30 november 2021, ECLI:NL:PHR:2021:1115 – voor uitleg una via en ne bis in idem in het bestuursrecht is strafrechtelijke uitleg ‘hetzelfde feit’ bepalend. Boete aan rechtpersoon én feitelijk leidinggevende mag, behalve als daarmee hetzelfde “vermogensrechtelijke belang” wordt geraakt. NL rechtelijke una-via beschermt beter dan EU recht.

15. De bovenvermelde opvatting dat het una via-beginsel uit het ne bis in idem-beginsel voortvloeit enerzijds, en de aansluiting bij het strafrecht die met de codificatie van het bestuursrechtelijke ne bis in idem-beginsel is beoogd anderzijds, wettigen...

CBb 30 november 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1027 – rapport toezichthouder niet ondertekend en niet op ambtseed = rapport komt minder bewijskracht toe, maar mag worden gebruikt. “Het College betrekt hierbij dat het rapport is opgesteld door een opgeleide toezichthouder, van wie niet is gebleken dat deze een belang heeft bij het onjuist vermelden van hetgeen hij heeft waargenomen.”

4.6. Het College stelt voorop dat een bestuursorgaan in beginsel mag uitgaan van de bevindingen in een rapport van bevindingen, indien de controle is verricht en het rapport is opgemaakt door een hiertoe bevoegde...

CBb 30 november 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1031 – boetegrondslag mag in bezwaar volledig gewijzigd worden, zo lang de feitelijke grondslag niet anders is en de boete niet hoger wordt. Artikel 6 EVRM vereist niet dat er altijd twee bewijsmiddelen moeten zijn. Rapport toezichthouder voldoende.

5.1. De rechtbank heeft, onder verwijzing naar de uitspraak van het College van 12 oktober 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:327) op goede gronden terecht geoordeeld dat het bestreden besluit, waarin op basis van dezelfde feitelijke grondslag zoals...

Artikel 5:31c Awb

Artikel 5:31c [Bezwaar en beroep] 1 Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder bestuursdwang heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot toepassing van bestuursdwang of op een beschikking tot...

Artikel 5:31b Awb

Artikel 5:31b [Vervallen beschikking] De beschikking omtrent de toepassing vervalt, voor zover de last onder bestuursdwang wordt ingetrokken of vernietigd. Commentaar op Artikel 5:31b Awb mr. dr. T.N. Sanders 1 Samenvatting mr. dr. T.N....

Artikel 5:24 Awb

Artikel 5:24 [Beschikking tot toepassing van bestuursdwang] 1. De last onder bestuursdwang omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. 2. De last onder bestuursdwang vermeldt de termijn waarbinnen zij moet worden uitgevoerd. 3. De last onder...

Artikel 5:23 Awb

Artikel 5:23 [Handhaving van de openbare orde] Deze afdeling is niet van toepassing op optreden ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde. Commentaar op Artikel 5:23 Awb mr.dr. T.N. Sanders 1 Samenvatting mr. dr....

Artikel 5:21 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Commentaar op Artikel 5:21 Awb mr. dr. T.N. Sanders 1 Samenvatting mr. dr. T.N. Sanders De last onder bestuursdwang is een belangrijk handhavingsinstrument. Het houdt in een last tot herstel van...

Artikel 5:30 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:30 [Parate executie] 1 Indien een meegevoerde en opgeslagen zaak niet binnen dertien weken nadat zij is meegevoerd, kan worden teruggegeven, kan het bestuursorgaan de zaak verkopen. 2 Het bestuursorgaan...

Artikel 5:29 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:29 [Meevoeren en opslaan van zaken] 1 Voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vergt, kan het bestuursorgaan zaken meevoeren en opslaan. 2 Het bestuursorgaan doet van het meevoeren en...

Artikel 5:28 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:28 [Verzegeling] Het bestuursorgaan dat bestuursdwang toepast, is bevoegd tot het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt. Commentaar op Artikel 5:28 Awb mr. dr. T.N....

Artikel 5:25 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:25 [Kostenverhaal] 1 De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen. 2 De last...

Artikel 5:31 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:31 [Geen last nodig bij spoed] 1 Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast...

Artikel 5:31a Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:31a [Verzoek om bestuursdwang] 1  De aanvrager van een last onder bestuursdwang, dan wel een andere belanghebbende die door de overtreding wordt benadeeld, kan het bestuursorgaan verzoeken bestuursdwang toe te...

Artikel 5:27 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 1 Om bestuursdwang toe te passen, hebben door het bestuursorgaan aangewezen personen toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.2 Voor het binnentreden...

ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2621 – weigering om te handhaven kan niet leiden tot aanpassing regelgeving, dus weigering AP om tegen handelen conform regelgeving op te treden niet appellabel. Onderzoek naar werkwijze 88% van de markt niet onzorgvuldig: redelijke invulling onderzoeksplicht bij handhaving. Geen noodzaak om 100% te onderzoeken.

–         Onderzoek 12.     Vrijbit voert aan dat de rechtbank er ten onrechte aan is voorbijgegaan dat het verzoek betrekking heeft op de gemeenschappelijke zorgverzekeraars en is gericht op de regels voor verwerking van medische...

ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2614 – feit dat om handhaving is verzocht, is voldoende om te rechtvaardigen dat handhavend wordt opgetreden tegen een overtreding waar normaliter niet tegen gehandhaafd wordt.

9.1.    Zoals het college ter zitting heeft toegelicht, voert het geen actief handhavingsbeleid ten aanzien van erfafscheidingen. Het college beziet naar aanleiding van een melding of handhavend wordt opgetreden tegen een erfafscheiding. Zoals de...