Bericht

HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1946 – gemeentelijke APV die dragen kleding van verboden organisatie (Hells Angels) verbiedt, is onverbindend.

Print deze pagina 2.7.1. De Hoge Raad merkt over de verbindendheid van deze bepaling het volgende op. 2.7.2. Artikel 7 lid 3 Grondwet waarborgt het recht in vrijheid de inhoud van te openbaren gedachten of gevoelens te bepalen. Op dit recht mogen alleen bij wet in formele zin beperkingen worden aangebracht. Artikel 7 lid 3...

Bericht

HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1984 – uitoefenen van bestuursdwang zonder voorafgaand schriftelijk besluit is (ook civiel) onrechtmatig, behoudens in spoedeisende gevallen.

Print deze pagina 3.1.2. De uitoefening van bestuursdwang door een bestuursorgaan is een feitelijke handeling en tegen die uitoefening als zodanig staan dus geen bezwaar en beroep open. Bestuursdwang dient, gelet op het ingrijpende karakter ervan, te worden voorafgegaan door een besluit waarin het voornemen tot toepassing van bestuursdwang aan de belanghebbende wordt meegedeeld: dit...

Bericht

ABRvS 22 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2930 – bij procedure tegen zowel de last onder dwangsom als de invordering (5:39 Awb), moeten gronden gericht tegen de invordering die feitelijk gericht zijn op last, geacht worden ook te zijn gericht te zijn tegen de last.

Print deze pagina 6. [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college niet handhavend mocht optreden, omdat het college ook niet optreedt tegen andere dammen en duikers in de omgeving waarvoor ook geen vergunning is verleend. 6.1. [appellant sub 2] heeft in het bezwaar tegen de invordering een beroep gedaan...

Bericht

ABRvS 22 december 2022, ECLI:NL:RVS:2021:2893 – matiging bestuurlijke boete met 50% – overtreder te goeder trouw, direct na constatering overtreding legalisering gevraagd en verleend.

Print deze pagina Moeten de boetes worden gematigd? 4. [appellant A] en [appellant B] voeren aan dat de boetes moeten worden gematigd omdat zij in mindere mate verwijtbaar hebben gehandeld en de ernst van de overtreding klein is. Zij verkeerden in de veronderstelling dat zij voldeden aan alle op dat ogenblik geldende huisvestingsregels. Zij hebben...

Bericht

ABRvS 22 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2896 – bijzondere omstandigheid kostenverhaal: verkeersbord verkeerd geplaatst, gedraaid, straatverlichting kapot. Ontbreken verwijtbaarheid overtreder.

Print deze pagina Kostenverhaal 8.       Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 17 juni 2009, met ECLI:NL:RVS:2009:BI8487) gaan als regel uitoefening van bestuursdwang en kostenverhaal samen. Voor het maken van een uitzondering hierop kan aanleiding bestaan als de aangeschrevene geen verwijt valt te maken over de ontstane situatie en als bij het ongedaan maken van...

Bericht

CBb 21 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1087 – enkele waarneming tabaksgeur te weinig om overtreding aan te nemen. Geur kan ook van elders afkomstig zijn.

Print deze pagina 5.3. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen volgt uit vaste rechtspraak van het College (bijvoorbeeld de uitspraken van 21 juni 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BQ9556 en 8 december 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU9590) dat het bewijs van overtreding van artikel 10, eerste lid en onder e, van de Tabakswet in een horeca-inrichting, in beginsel mag worden aangenomen aan de hand...

Bericht

Waar moet een boeterapport aan voldoen?

Print deze paginaEen boeterapport moet natuurlijk voldoen aan de eisen in de Awb, maar er is ook het nodige rechtersrecht. Dat vind je niet in de Awb, maar wel in dit blog. Het boeterapport is het feitenonderzoek dat aan de oplegging van een bestuurlijke boete voorafgaat. Het is dus heel belangrijk voor het leveren van...

Bericht

ABRvS 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2850 – besluit om begunstigingstermijn te verlengen ivm covid-19 niet onredelijk.

Print deze pagina 1. [appellant] woont naast het terrein van de golfclub. In strijd met de regels van het bestemmingsplan werd een deel van dat terrein gebruikt voor opslag van onder meer zand en puin op betonplaten. Na een verzoek om handhaving van [appellant] heeft het college de golfclub bij besluit van 4 maart 2020 gelast...

Bericht

ABRvS 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2821 – heeft de inspecteur het boeterapport écht ondertekend? Geen aanknopingspunt om te twijfelen aan digitale ondertekening.

Print deze pagina 5.1.    [appellante] betoogt dat de staatssecretaris het boeterapport en het aanvullend boeterapport niet aan zijn besluit ten grondslag mocht leggen. De rapportages zijn niet rechtsgeldig ondertekend. Ook is de identiteit van de opsteller niet meer te achterhalen. Zij verzoekt de Afdeling terug te komen van de uitspraak van 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2952, waarin...

Bericht

ABRvS 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2826 – Overtreder slaagt erin om voldoende twijfel te zaaien over inhoud bestuurlijke rapportage dat enkel rapportage niet genoeg is om sluiting te rechtvaardigen.

Print deze pagina 6.2.    Een bestuursorgaan mag, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid om een besluit zorgvuldig voor te bereiden, in beginsel afgaan op de juistheid van de bevindingen in een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt en ondertekend proces-verbaal, voor zover deze bevindingen eigen waarnemingen van de opsteller van het proces-verbaal weergeven. Als die bevindingen worden betwist,...

  • 1
  • 2