ABRvS 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1481 – Manege is functioneel dader van drugslaboratorium op perceel. Afgelegen boerderij, niet gecontroleerd op gebruik.

Is Manege Sneek overtreder?

5.       Manege Sneek betoogt verder dat zij niet kan worden aangemerkt als overtreder. Zij was niet verantwoordelijk voor het drugslaboratorium dat op het perceel is aangetroffen en had ook niet kunnen weten dat dat laboratorium daar was ingericht, zo stelt zij.

5.1.    De stelling van Manege Sneek dat zij niet betrokken is geweest bij het drugslaboratorium op het perceel, maakt niet dat zij geen overtreder kan zijn. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, zie bijvoorbeeld de uitspraak van 8 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4142, is het op grond van sommige wettelijke bepalingen onder bepaalde omstandigheden ook verboden om niets te doen. Op grond van artikel 10.1, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer is een ieder die handelingen met betrekking tot afvalstoffen nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, verplicht alle maatregelen te nemen of na te laten die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Manege Sneek is eigenaar van het perceel. In de door het college overgelegde bestuurlijke rapportage van de politie van 15 april 2021 staat dat op enig moment, waarschijnlijk in november of december 2019, een drugslaboratorium is ingericht in de woning op het perceel. In december 2019 of januari 2020 heeft Manege Sneek een deel van het perceel, waaronder die woning, verhuurd aan een derde. Manege Sneek wist dat de huurder het perceel niet zou gebruiken voor agrarische activiteiten (in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan), aangezien dat in de huurovereenkomst staat. Zij heeft niet gecontroleerd, of laten controleren, waarvoor het perceel dan wel werd gebruikt. Dit terwijl algemeen bekend is dat relatief geïsoleerd gelegen boerderijen, zoals die op het perceel, met regelmaat worden gebruikt voor de productie van drugs. Uit de genoemde bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat verschillende goederen en stoffen die werden gebruikt in het drugslaboratorium prominent aanwezig waren in de woning, zodat Manege Sneek die bij een controle daarvan hoogstwaarschijnlijk zou hebben aangetroffen. Zij heeft verder de huurder geen uittreksel gevraagd van de inschrijving in de Basisregistratie Personen. Manege Sneek heeft dus minder toezicht gehouden op het gebruik van het perceel dan van haar mocht worden verwacht. De Afdeling neemt daarbij nog in aanmerking dat de uitleg van Manege Sneek over de gang van zaken tussen november 2019 en februari 2020 ter zitting van de Afdeling, niet consistent is met de overige informatie in het dossier, waaronder de verklaring van de eigenaar van Manege Sneek zoals die is weergegeven in de bestuurlijke rapportage van de politie. Manege Sneek had dus redelijkerwijs kunnen weten dat nadelige gevolgen voor het milieu konden ontstaan en had daarom niet mogen nalaten om maatregelen te treffen om daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Omdat zij dat wel heeft nagelaten, is zij overtreder van artikel 10.1, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2024:1481