ABRvS 16 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2234 – overtreder heeft het niet in zijn macht om aan last te voldoen = geen last onder dwangsom.

10.2.    Zoals de Afdeling heeft overwogen in voormelde uitspraak van 27 december 2017, mag een last onder dwangsom niet worden opgelegd wanneer aannemelijk is dat de overtreder het niet in zijn macht heeft om aan die last te voldoen.

Uit deze uitspraak volgt voorts dat een last vanwege de afhankelijkheid van Afvalfonds van derden niet verder kan strekken dan tot het treffen of onderzoeken van concrete maatregelen om de recyclingnorm ten minste dichter te benaderen. De uitspraak van de Afdeling geeft in zoverre een algemeen uitgangspunt weer ten aanzien van de mogelijkheid van de minister om een last onder dwangsom aan Afvalfonds op te leggen en niet, zoals de minister betoogt, uitsluitend een oordeel over de in die zaak aan de orde zijnde situatie waarbij de recyclingnorm in 2016/2017 niet was behaald.

Naar het oordeel van de Afdeling betoogt Afvalfonds terecht dat de hier aan de orde zijnde opgelegde last onder dwangsom verder strekt dan het treffen of onderzoeken van concrete maatregelen om de recyclingnorm te minste dichter te benaderen. Afvalfonds heeft er in dit verband terecht op gewezen dat zij bij het op hetzelfde niveau houden van de inzameling en recycling en het verhogen van het niveau daarvan afhankelijk is van de medewerking van derden die zich van verpakkingen ontdoen, te weten gemeenten, bedrijven niet zijnde inzamelaars, en burgers. Indien deze derden niet de vereiste medewerking verlenen, zal het percentage van inzameling en recycling dalen. Afvalfonds kan de medewerking van deze derden echter niet afdwingen. Zij heeft daartoe geen wettelijke of contractuele middelen ter beschikking. Gelet hierop kan een aan Afvalfonds opgelegde last onder dwangsom naar het oordeel van de Afdeling dan ook niet worden gekoppeld aan een recyclingspercentage. De opgelegde last onder dwangsom strekt in zoverre niet tot het treffen of onderzoeken van concrete maatregelen om de recyclingnorm ten minste dichter te benaderen.

Het betoog slaagt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122509/202000586-1-r4-en-202000589-1-r4/