Bericht

ABRvS 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2860 – Besluit op bezwaar zonder besluit op hh verzoek in dit geval wél Awb-besluit, maar onvolledig. Bg termijn om hoger beroep af te wachten niet redelijk – overtreding kon eerder worden opgeheven. Controle frequentie niet voldoende

Besluiten in de zin van de Awb en begunstigingstermijn 10. [ appellant sub 3] betoogt dat de beslissingen van 5 september en 19 oktober 2022 geen besluiten zijn in de zin van de Awb, omdat deze niet op rechtsgevolg zijn gericht. Over de beslissing van 5 september 2022 voert hij aan dat bij een toegewezen...

Bericht

ABRvS 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2862 – Was er tijdens de controle al sprake van een criminal charge en had de cautie al gegeven moeten worden (nee)? Nuttige overwegingen voor de praktijk.

Strijd met het nemo tenetur-beginsel 4.       [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er bij de bedrijfsinspectie nog geen ‘criminal charge’ was. De bedrijfsinspectie vond plaats naar aanleiding van feiten en omstandigheden die bleken uit registratiesystemen van de Nationale Politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ILT. De gevorderde administratie mag...

Bericht

Rb. Midden-Nederland 25 juli 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:3719 – Verlengen tot twee weken na BOB is niet voldoende rechtszeker omdat die termijn niet vooraf duidelijk is. Bij BOB had een nieuwe bg-termijn gesteld moeten worden.

Laatste verlenging begunstigingstermijn (zaaknummer UTR 22/4111) 26. Het betoog van eiser dat deze verlenging van de begunstigingstermijn onredelijk is, slaagt. Met het besluit van 25 september 2020 heeft het college de begunstigingstermijn verlengd tot twee weken na de te nemen beslissing op bezwaar. Met de beslissing op bezwaar van 9 augustus 2022 heeft het college...

Bericht

CBb 25 juli 2023, ECLI:NL:CBB:2023:385 – twijfel over overtreding. Het gaat om een bestuurlijke boete – dus twijfel ten gunste van overtreder.

8.3 Deze hogerberoepsgrond van de minister slaagt niet. Bij beantwoording van de vraag of zich in een concreet geval een overtreding heeft voorgedaan, geldt als uitgangspunt dat op het bestuursorgaan de bewijslast rust van een overtreding (zie de uitspraak van het College van 23 november 2021 (ECLI:NL:CBB:2021:1016), onder 4). In geval van twijfel dient aan de betrokkene het voordeel...

Bericht

Rb. Noord-Holland 24 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7165 – handhaven tegen niet-gelegaliseerde PAS-melder niet onevenredig. Minister moet gaan handhaven.

16.1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in het bestreden besluit onvoldoende onderbouwd dat de ecologische effecten van de depositietoename vanuit de biomassacentrale van BEN gering zijn. In het bestreden besluit is de feitelijke situatie bij de betreffende biomassacentrale niet goed in beeld gebracht. Hierdoor is niet inzichtelijk gemaakt wat of hoe groot...

Bericht

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6265 – valt iemand die behoort tot het Inheemse Volk der Germaniten ( ‘sovereign citizen’) ook onder Nederlands recht? Het zal je verbazen, maar het antwoord is: ja.

De beoordeling 1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 94,- voor: “11 km per uur harder rijden dan mag op een (auto)weg buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1)”. Deze gedraging zou zijn verricht op 27 januari 2021 om 11.59 uur op de N211 Wippolderlaan in Wateringen met...

Bericht

Rb. Overijssel 21 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2854 – Tweede hh-verzoek is ruimer, dus geen herhaald hh-verzoek (en geen toepassing 4:6 Awb).

Kon verweerder het handhavingsverzoek afwijzen onder verwijzing naar zijn besluit tot afwijzing van het eerdere handhavingsverzoek? 5. Eisers stellen zich op het standpunt dat verweerder hun handhavingsverzoek ten onrechte heeft afgewezen onder verwijzing naar het besluit van 28 mei 2015 tot afwijzing van hun eerdere handhavingsverzoek van 2 april 2015. 5.1. Verweerder stelt zich op...

Bericht

CRvB 19 juli 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1363 – Wanneer is het evident onredelijk om niet terug te komen op een boete besluit? Grote Kamer uitspraak.

4.4. De vraag die vervolgens voorligt is of de weigering van het Uwv om terug te komen van de besluiten van 26 juni 2018 evident onredelijk is. 4.4.1. In wat appellant heeft aangevoerd is geen grond gelegen voor het oordeel dat het vasthouden aan het besluit tot herziening en terugvordering van 26 juni 2018 evident...

Bericht

ABRvS 19 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2774 – eigenaar pand gesloten op grond van Opiumwet treft een verwijt, omdat hij de huurders niet kende voordat hij een overeenkomst met hen tekende.

Evenredigheid sluiting 4.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de sluiting evenredig was. Hij voert hiertoe aan dat hem geen dan wel onvoldoende verwijt kan worden gemaakt om de woning voor de duur van vier maanden te sluiten. De rechtbank heeft hem ten onrechte verweten dat hij de huurders niet kende...

Bericht

ABRvS 19 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2779 – bekendmaking LoB aan iemand die niet overtreder is. LoB wijst rechtspersoon als overtreder aan. Weliswaar hoeft bij LoB niet overtreder te worden aangewezen, maar dat maakt het niet rechtmatig om de verkeerde persoon als overtreder aan te wijzen.

Beoordeling hoger beroep college 4.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Allsafe 1 niet als overtreder kan worden aangemerkt. Volgens het college is zij wel overtreder, omdat er gehoor is gegeven aan de last. Allsafe 1 had in bezwaar al moeten betogen dat zij geen overtreder is, maar heeft dat ten onrechte niet eerder dan...