Bericht

ABRvS 15 april 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:1063 – curator is niet persoonlijk aansprakelijk voor kosten van bestuursdwang na faillissement

3.    Deze zaak gaat in wezen over de vraag wat het betekent wanneer een curator wordt gelast om uit het bestuursrecht voortvloeiende verplichtingen na te leven. Zoals de Afdeling onder meer in haar uitspraak van 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 heeft geoordeeld, zijn uit het bestuursrecht voortvloeiende verplichtingen na een faillissement, verplichtingen van de boedel en niet van...

Bericht

ABRvS 15 april 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:1077 – wie is er belanghebbende bij handhavingsverzoek in verband met geuroverlast?

4.2.    Het verzoek van [appellant] om vanwege geuroverlast handhavend op te treden tegen [belanghebbende], dateert van 30 juni 2016. Een dergelijk verzoek kan slechts worden aangemerkt als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb als het is ingediend door een belanghebbende. 4.3.    Uitgangspunt is dat degene die rechtstreeks feitelijke...

Bericht

ABRvS 15 april 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:1082 – toetsingskader of belangengroep belanghebbende bij handhaving is

2.    Stichting Leefbaar Buitengebied heeft het college bij brief van 5 januari 2018 verzocht handhavend op te treden tegen de drijver die schadelijke effecten veroorzaakt op de populatie vleermuizen en roeken wegens de kap van populieren in Almelo op de locatie bekend als locatie Vislust en Hubregtse aan de Schuilenburgsingel en Bieskolksingel. Het college heeft...

Bericht

Rb. Den Haag 6 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3111 – beroep op vertrouwensbeginsel gehonoreerd: toezegging dat dwangsommen niet zouden worden ingevorderd moet worden nagekomen

6.5. Voorts beroepen eisers zich op het vertrouwensbeginsel. Volgens eisers had verweerder in de omstandigheid, dat hen zou zijn toegezegd dat geen dwangsommen zouden worden geïnd bij tijdige indiening van de omgevingsvergunning, aanleiding moeten zien af te zien van invordering dan wel de dwangsommen te matigen. 6.6. Volgens de Afdelingsuitspraak van 29 mei 2019 moeten...

Bericht

CBb 25 maart 2020 – ECLI:NL:CBB:2020:187 – Waarschuwing dat als niet voor bepaald moment overtreding wordt opgeheven handhaving volgt, is geen besluit

” 1.3. Bij brief van 18 april 2018 heeft verweerder appellant hiervoor een waarschuwing gegeven. In deze waarschuwing heeft verweerder aangegeven welke overtredingen appellant heeft begaan en welke afspraken appellant diende na te leven. Meer specifiek staat onder afspraak twee het volgende: “U stopt met het in en rond uw woning houden van: – 2...

Bericht

ABRvS 18 maart 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:778 – aanmaning waarbij wordt aangezegd dat ‘incasso aan deurwaarder in handen zal worden gegeven’ bij niet tijdige betaling voldoet aan 4:112 Awb

“2.6.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank gelet op de inhoud van voormelde brief terecht geconcludeerd dat hierin duidelijk is aangegeven dat het een aanmaning betreft. Nu voorts in de brief is aangegeven dat bij niet tijdige betaling de incasso in handen wordt gegeven van een gerechtsdeurwaarder en dat alle kosten voor...

Bericht

ABRvS 18 maart 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:797 – Gevaarlijke situatie betekent dat er minder onderzoek wordt verlangd van de toezichthouder

“2.3.    Het ligt op de weg van het college om aannemelijk te maken dat [appellant] heeft gehandeld in strijd met de aan hem opgelegde last en de daartoe vereiste feiten vast te stellen. De rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat het college met het controlerapport van 9 april 2018 aannemelijk heeft gemaakt dat niet aan...

Bericht

WODC onderzoek schorsende werking bij bestuurlijke boetes

“Samenvatting Het verschil in schorsende werking van rechtsmiddelen tussen bestuursrecht en strafrecht heeft aanleiding gegeven tot de volgende probleemstelling. Hoe dient het als hoofdregel ontbreken van schorsende werking van bezwaar en beroep tegen boetebesluiten uit normatief respectievelijk empirisch oogpunt te worden beoordeeld? Is er reden om, overeenkomstig het strafrecht, te voorzien in een wettelijke regeling...