Bericht

Rb. Oost-Brabant 9 oktober 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:4915 – afwijzing verzoek om in te vorderen is ook een invorderingsbeschikking.

De rechtbank stelt vast dat verweerder op 8 en 9 mei 2019 en op 16 augustus 2019 heeft gecontroleerd of wordt voldaan aan de opgelegde last onder dwangsom. Eisers hebben op 11 juli 2019 een verzoek tot invordering ingediend, nadat zij beroep tegen het bestreden besluit hadden ingesteld. Verweerder heeft dit verzoek afgewezen bij besluit...

Bericht

Rb. Amsterdam 8 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4891 – onaantastbare, maar evident onrechtmatige, eerdere boete wordt als bijzondere omstandigheid in mindering gebracht op latere rechtmatige boete

Verlaging boete vanwege eerdere boeteoplegging? 12. De rechtbank stelt vast dat in de beschikking van 2 maart 2015 aan Cargill een boete is opgelegd van € 14.400 wegens overtreding van artikel 4.6, eerste lid, van het Arbobesluit. Cargill heeft geen rechtsmiddelen aangewend tegen deze boete. Dit betekent dat de boete in rechte vaststaat. Op de...

Bericht

Rb. Noord-Holland, 7 oktober 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7913 – sluiting inrichting wegens heling dient in dit geval geen legitiem doel (meer)

7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de door verweerder gegeven motivering onvoldoende om thans nog als grondslag voor de sluiting voor de duur van 3 maanden te kunnen dienen. De voorzieningenrechter heeft hierbij het volgende in aanmerking genomen. 7.1. Vast staat dat de officier van justitie de op de controle van 15...

Bericht

ABRvS 7 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2363 – enkele (onaangekondigde) controle naar laad- en losactiviteiten voldoende om handhavingsverzoek af te wijzen

4.2.    Uit het in 2017 door Agel Adviseurs uitgevoerde onderzoek, waarnaar [appellante] verwijst, volgt weliswaar dat als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Albert Heijn op dat moment het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt overschreden. Maar aan dit rapport kan, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, niet de waarde worden toegekend die [appellante] daaraan toegekend wil zien, omdat...

Bericht

ABRvS 7 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2377 – prioriteringsbeleid: feit dat handhavend optreden tegen andere gevallen “nog enige tijd kan duren” levert geen strijd op met gelijkheidsbeginsel

Gelijkheidsbeginsel 11.    Wille Vastgoed betoogt voorts dat de rechtbank heeft miskend dat het college had moeten afzien van handhavend optreden omdat het college in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld. Zij voert daartoe aan dat in de omgeving van het voormelde perceel vele botenhuizen aanwezig zijn, met een vergelijkbare oppervlakte, uitstraling en gebruik en waarvoor...

Bericht

ABRvS 7 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2365 – bezorgde ouder is geen belanghebbende bij handhaving rubbergranulaat op kunstgrasvelden

2.    Voordat de Afdeling aan een inhoudelijke beoordeling van de door [appellante] aangevoerde gronden toekomt, ziet zij zich eerst gesteld voor de vraag of het door [appellante] ingediende verzoek om handhaving een aanvraag is in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). Een verzoek om handhaving is...

Bericht

Rb. Den Haag 6 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10233 – Vovo – schorsing last onder dwangsom beëindiging bewoning geschorst ivm leeftijd en gezondheid bewoner.

6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verzoeker een zwaarwegend belang heeft bij de verzochte voorlopige voorziening. Voldoen aan de last houdt immers feitelijk in dat verzoeker en zijn echtgenote de woning op korte termijn dienen te verlaten, wat gelet op hun hoge leeftijd en de broze gezondheid van verzoeker zeer ingrijpend is. Naar het...

Bericht

CBb 6 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:662 – hoge kosten onderzoek rechtvaardigen gefaseerde handhaving (prioriteitsbeleid)

4.3. De staatssecretaris heeft in zijn reactie op de door KRCO aangevoerde gronden uiteengezet dat hij op verschillende manieren bezig is de naleving van de regiogerichtheidseis te bevorderen en dat hij de nodige handhavingsacties in gang heeft gezet, die hebben geleid tot het opleggen van een last onder dwangsom. De staatssecretaris heeft voorts uiteengezet dat...

Bericht

ABRvS 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2323 – eerste verklaring van derde aan toezichthouders is geloofwaardiger dan latere (gewijzigde) verklaringen in beroep

Uit de verklaring van [appellant] van 14 mei 2018, die als bijlage is gevoegd bij het boeterapport, blijkt dat hij de woning al sinds 2017 aan het renoveren was om deze beter bewoonbaar te maken voor de huurders. Uit het proces-verbaal van bevindingen van 21 februari 2018, dat door de verbalisanten op ambtsbelofte is opgemaakt...

Bericht

ABRvS 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2311 – (hypothetische) beboeting andere overtreders zou niet leiden tot lagere boete

3.2.    Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3475, is het college bevoegd een boete op te leggen aan elke overtreder van artikel 21 van de Hvw per overtreding. Vaststaat dat [appellante] als feitelijk overtreder van artikel 21, aanhef en onder a, van de Hvw is aan te merken. De rechtbank...