CBb 17 januari 2023, ECLI:NL:CBB:2023:30 – voldaan aan (verlopen) LoB + geen schade geleden? Geen procesbelang.

6. Het College ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of appellant nog belang heeft bij een beoordeling van zijn beroep. Voor de vraag of er nog procesbelang bestaat, is van belang wat appellant met zijn beroep nastreeft. Het doel dat appellant hiermee wil bereiken, moet hij daadwerkelijk kunnen bereiken en dat resultaat moet voor hem feitelijke betekenis hebben en niet alleen een hypothetische. Het hebben van een louter formeel of principieel belang is onvoldoende voor het aannemen van procesbelang. Daarbij geldt dat in beginsel geen procesbelang kan zijn gelegen in de beoordeling van een reeds verstreken periode of een inmiddels ingetrokken of vervallen besluit, tenzij sprake is van een onderbouwd verzoek om schadevergoeding dan wel indien een inhoudelijk oordeel over het bestreden besluit van belang kan zijn bij toekomstige (terugkerende) besluiten (zie de uitspraak van het College van 23 maart 2021, ECLI:NL:CBB:2021:304 onder 8.1.3).

7. Nu appellant aan de last onder bestuursdwang van 10 februari 2020 heeft voldaan en de looptijd daarvan is verstreken, zonder dat dit verder nadelige consequenties voor appellant heeft gehad, althans zonder dat gebleken is dat appellant schade heeft geleden doordat hij aan de last heeft moeten voldoen, komt het College tot het oordeel dat appellant geen belang heeft bij een beoordeling van zijn beroep. Gelet op de uitspraken van vandaag in andere zaken van appellant, is een inhoudelijk oordeel over de last onder bestuursdwang van 10 februari 2020 evenmin van belang voor de toekomst. Het beroep is daarom niet-ontvankelijk.


https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:CBB:2023:30