Vzr. ABRvS 2 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1513 – VoVo getroffen. Nu BO al meerdere malen bg-termijn heeft verlengd, terwijl belang voortzetten (vermeende) overtreding groot is, wordt LoD geschorst.

10.    Het belang van [verzoeker A] en [verzoeker B] om niet gedwongen te worden de lasten onder dwangsom uit te voeren voordat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure is groot. Ter zitting hebben zij nader toegelicht dat hun caravanstallingen met medeweten van de gemeente al stapsgewijs worden afgebouwd, al naar gelang de inkomsten en het ruimtebeslag van de innovatieve teelten in hun kassen toenemen. Volgens hen is het niet alleen in financieel opzicht onmogelijk om de caravanstallingen nu al volledig te beëindigen, maar is het, gelet op het aantal caravans dat ter plaatse nog is gestald, ook feitelijk onmogelijk om alle caravans voor 1 oktober 2020 elders onder te (laten) brengen.

Het college stelt dat het belang bij handhaving van het bestemmingsplan zwaarder moet wegen dan de belangen van [verzoeker A] en [verzoeker B] bij schorsing van de aan hen gerichte dwangsombesluiten. Volgens het college weten [verzoeker A] en [verzoeker B] al vele jaren dat het stallen van caravans in kassen niet is toegestaan en dat hiertegen handhavend zal worden optreden. De oorspronkelijke begunstigingstermijnen zijn al verschillende keren verruimd of opgeschort. Weliswaar vindt van gemeentewege onderzoek plaats over de vraag of de herstructurering van het glastuinbouwgebied De Rietkamp moet worden voorgezet – waarbij ook overleg plaatsvindt met de provincie over andere mogelijkheden voor dit gebied – maar dit betekent volgens het college niet dat het stallen van caravans in kassen nog langer moet worden toegestaan. Daarom acht het college een verdere verlenging van de begunstigingstermijn niet wenselijk.

11.    Bij afweging van alle betrokken belangen ziet de voorzieningenrechter aanleiding om in dit geval een doorslaggevend gewicht toe te kennen aan de belangen van [verzoeker A] en [verzoeker B], zoals zij die hebben uiteengezet. Hierdoor kan de stalling van de caravans weliswaar nog wat langer worden voortgezet dan het college blijkens zijn besluit van 9 juni 2020 wenselijk acht, maar nu het college de begunstigingstermijn al verschillende keren heeft verlengd, zal dit naar verwachting niet leiden tot onaanvaardbare of onomkeerbare gevolgen. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat niet is gebleken dat belangen van derden zich ertegen verzetten dat de stalling van caravans nog enige tijd wordt voortgezet.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@121583/202003037-2-r4/