Vzr. CBb 10 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:598 – verzoek wordt afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang, maar Minister krijgt wel nog tik op de vingers vanwege een incompleet dossier. “Het heeft de voorzieningenrechter verbaast dat […]”

Ten overvloede

4 De voorzieningenrechter ziet ten overvloede aanleiding om het volgende op te merken. Het heeft de voorzieningenrechter verbaast dat de rapporten van bevindingen waarin de overtredingen die verzoekster heeft begaan, zijn vastgelegd, en waar het bestreden besluit ook naar verwijst, niet bij het bestreden besluit zijn gevoegd noch voor de zitting zijn overgelegd. Zeker bij het opleggen van een besluit met verstrekkende gevolgen voor het bedrijfsproces van verzoekster, moet zij in staat zijn om verweer te voeren op de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het vaststellen van een overtreding. Zeker ook gelet op de door de minister gehanteerde cascadesystematiek in het handhavingsprotocol, wat tot gevolg heeft dat bij het niet daadwerkelijk kunnen vaststellen van een van de overtredingen in cascade 1, 2 of 3, niet kan worden overgegaan tot het opleggen van de herstelmaatregelen in cascade 3. De rapporten van bevindingen zijn daarom van essentieel belang om te kunnen verifiëren of de minister terecht een overtreding heeft vastgesteld.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:CBB:2023:598