Bericht

Artikel 4:101 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 Voor zover het bestuursorgaan uitstel van betaling heeft verleend of de rechter de verplichting tot betaling heeft geschorst, is de schuldenaar over de termijn van uitstel of schorsing wettelijke rente verschuldigd, tenzij bij het uitstel of de schorsing anders is bepaald. 1. Wettelijke rente bij uitstel of schorsing Artikel 4:101 Awb handelt...

Bericht

Artikel 4:100 Awb

laatste geupdate 09-03-2020 Indien het bestuursorgaan de beschikking tot betaling van een door hem verschuldigde geldsom niet tijdig geeft, is het wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip waarop het in verzuim zou zijn geweest indien de beschikking op de laatste dag van de daarvoor gestelde termijn zou zijn gegeven. 1. Wettelijke rente bij beslisverzuim Artikel...

Bericht

Artikel 4: 99 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 Het bestuursorgaan stelt het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast. 1. Wettelijke rente Artikel 4:99 Awb gaat over de vaststelling van het bedrag van de wettelijke rente bij beschikking. De schuldenaar is verplicht wettelijke rente te vergoeden over de tijd die hij met het betalen van een geldsom in...

Bericht

Artikel 4: 98 Awb

Laatst geupdate: 09-03-2020 1. Het verzuim heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Wettelijke rente is niet verschuldigd indien het bedrag ervan bij enige of laatste betaling minder bedraagt dan € 20, dan wel, indien het bestuursorgaan...

Bericht

Artikel 4: 97 Awb

Laatst geupdate: 09-03-2020 artikel 4:97 Awb De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn heeft betaald. 1. Wanneer treedt het verzuim in? Artikel 4:97 Awb regelt het tijdstip waarop de schuldenaar geacht wordt in verzuim te zijn. Met het begrip “verzuim” is aangesloten bij artikel 6:81 e.v. BW. De regeling is...