Tekst en mijn commentaar

Welkom bij ’tekst en mijn commentaar’. Over de jaren heb ik behoorlijk wat teksten die relevant zijn voor het handhavingsrecht voorzien van mijn commentaar. Als gevolg daarvan heb ik een aardige verzameling tekst en mijn commentaar beschikbaar. De commentaren heb ik geschreven voor databanken zoals de Kluwer Modules Algemeen Bestuursrecht, en de VIND Bestuursrecht van SDU Dat heeft geleid tot een collectie die ik ’tekst en mijn commentaar’ noem. Hier kan je daar makkelijk bij. Ik probeer het regelmatig bij te werken zodat alles actueel is. Op de commentaar pagina’s link ik naar blogs en wetenschappelijke publicaties.

Wat niet mogelijk is bij een databank, maar wel op deze site, is verder dat ik blogs link naar het commentaar – en andersom. Zo kan je snel verder kijken.

Ik hoop met deze verzameling uiteindelijk de voor toezichthouders en handhavingsjuristen belangrijkste delen van de Awb integraal te becommentariëren.

 • Artikel 4: 97 Awb
  Laatst geupdate: 09-03-2020 artikel 4:97 Awb De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn heeft betaald. 1. Wanneer treedt het verzuim in? Artikel 4:97 Awb regelt het …
 • Artikel 4: 98 Awb
  Laatst geupdate: 09-03-2020 1. Het verzuim heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 …
 • Artikel 4: 99 Awb
  laatst geupdate 09-03-2020 Het bestuursorgaan stelt het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast. 1. Wettelijke rente Artikel 4:99 Awb gaat over de vaststelling van het …
 • Artikel 4:100 Awb
  laatste geupdate 09-03-2020 Indien het bestuursorgaan de beschikking tot betaling van een door hem verschuldigde geldsom niet tijdig geeft, is het wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip …
 • Artikel 4:101 Awb
  laatst geupdate 09-03-2020 Voor zover het bestuursorgaan uitstel van betaling heeft verleend of de rechter de verplichting tot betaling heeft geschorst, is de schuldenaar over de termijn van uitstel …
 • Artikel 4:102 Awb
  laatst geupdate 09-03-2020 1. Indien een betaling aan het bestuursorgaan is geschied op grond van een beschikking die in bezwaar of in beroep is gewijzigd of vernietigd, is het bestuursorgaan over de …
 • Artikel 4:103 Awb
  Laatst geupdate 09-03-2020 Deze afdeling is niet van toepassing indien bij de wet een andere regeling omtrent verzuim en de gevolgen daarvan is getroffen. 1. Verzuimregeling niet van toepassing bij …
 • Artikel 4:112 Awb
  Laatst geupdate 14-03-2020 1. Het bestuursorgaan maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is …
 • Artikel 4:113 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 1. Het bestuursorgaan kan voor de aanmaning een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding bedraagt € 6 [Red: Per 1 januari 2014: € 7] indien de schuld minder dan € 454 …
 • Artikel 4:114 Awb
  laatste geupdate 17-12-2017 Artikel 4:114 Onder dwangbevel wordt verstaan: een schriftelijk bevel van een bestuursorgaan dat ertoe strekt de betaling van een geldsom als bedoeld in artikel …
 • Artikel 4:115 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 De bevoegdheid tot uitvaardiging van een dwangbevel bestaat slechts indien zij bij de wet is toegekend. 1. Inleiding Art. 4:115 Awb (artikel 4.4.4.2.2 oud) regelt de …
 • Artikel 4:116 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 Een dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd. 1. …
 • Artikel 4:117 Awb
  laatste geupdate 17-12-2017 1. Een dwangbevel wordt slechts uitgevaardigd wanneer binnen de overeenkomstig artikel 4:112 gestelde aanmaningstermijn niet volledig is betaald. 2. Bij de wet kan evenwel …
 • Artikel 4:118 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 Artikel 4:8 is niet van toepassing op de aanmaning en het dwangbevel. 1. Horen is niet vereist Dit artikel voorkomt dat de schuldenaar voorafgaand aan het doen uitgaan van …
 • Artikel 4:119 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 1. Bij het dwangbevel kunnen tevens de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel worden ingevorderd. 2. Het dwangbevel kan betrekking hebben …
 • Artikel 4:120 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 1. De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschieden op kosten van degene tegen wie het is uitgevaardigd. 2. De gerechtelijke kosten worden berekend met …
 • Artikel 4:121 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 Indien een dwangbevel dat is uitgevaardigd voor een gedeelte van een verplichting tot betaling van een geldsom ten uitvoer wordt gelegd door beslaglegging, kunnen bij …
 • Artikel 4:122 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 1. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: a.aan het hoofd het woord «dwangbevel»; b.het bedrag van de invorderbare hoofdsom; c.de beschikking of het wettelijk voorschrift …
 • Artikel 4:123 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 1. De bekendmaking van een dwangbevel geschiedt door middel van de betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De artikelen 3:41 …
 • Artikel 4:124 Awb
  laatst geupdate 17-12-2017 Het bestuursorgaan beschikt ten aanzien van de invordering ook over de bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft. Dit artikel strekt ertoe tot …
 • Artikel 5:11 Awb
  laatst geupdate 7 augustus 2020 Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of …
 • Artikel 5:12 Awb
  laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid …
 • Artikel 5:13 Awb
  laatst geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Deze bepaling codificeert het …
 • Artikel 5:14 Awb
  laatst geupdate 7 augustus 2020 Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als zodanig aanwijst, kunnen de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden …
 • Artikel 5:15 Awb
  laatst geupdate 5 mei 2021 1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. 2. …
 • Artikel 5:16 Awb
  laatst geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. Een toezichthouder mag vragen stellen en de belanghebbende is in beginsel verplicht om te antwoorden. De …
 • Artikel 5:16a Awb
  laatste geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. In dit …
 • Artikel 5:17 Awb
  laatste geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. 2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 3. Indien …
 • Artikel 5:18 Awb
  laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. 2. Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 3. …
 • Artikel 5:19 Awb
  laatste geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. 2. Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee …
 • Artikel 5:20 Awb
  Laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de …
 • Artikel 5:21 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 Commentaar op Artikel 5:21 Awb mr. dr. T.N. Sanders 1 Samenvatting mr. dr. T.N. Sanders De last onder bestuursdwang is een belangrijk handhavingsinstrument. Het houdt in …
 • Artikel 5:22 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel is leeg in de Awb.…
 • Artikel 5:23 Awb
  Artikel 5:23 [Handhaving van de openbare orde] Deze afdeling is niet van toepassing op optreden ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde. Commentaar op Artikel 5:23 Awb mr.dr. T.N. Sanders 1 …
 • Artikel 5:24 Awb
  Artikel 5:24 [Beschikking tot toepassing van bestuursdwang] 1. De last onder bestuursdwang omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. 2. De last onder bestuursdwang vermeldt de termijn waarbinnen zij …
 • Artikel 5:25 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:25 [Kostenverhaal] 1 De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste …
 • Artikel 5:26 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 (Artikel is leeg in de Awb).…
 • Artikel 5:27 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 1 Om bestuursdwang toe te passen, hebben door het bestuursorgaan aangewezen personen toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak …
 • Artikel 5:28 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:28 [Verzegeling] Het bestuursorgaan dat bestuursdwang toepast, is bevoegd tot het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt. …
 • Artikel 5:29 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:29 [Meevoeren en opslaan van zaken] 1 Voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vergt, kan het bestuursorgaan zaken meevoeren en opslaan. 2 Het …
 • Artikel 5:30 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:30 [Parate executie] 1 Indien een meegevoerde en opgeslagen zaak niet binnen dertien weken nadat zij is meegevoerd, kan worden teruggegeven, kan het …
 • Artikel 5:31 Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:31 [Geen last nodig bij spoed] 1 Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat …
 • Artikel 5:31a Awb
  Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:31a [Verzoek om bestuursdwang] 1  De aanvrager van een last onder bestuursdwang, dan wel een andere belanghebbende die door de overtreding wordt benadeeld, …
 • Artikel 5:31b Awb
  Artikel 5:31b [Vervallen beschikking] De beschikking omtrent de toepassing vervalt, voor zover de last onder bestuursdwang wordt ingetrokken of vernietigd. Commentaar op Artikel 5:31b Awb mr. dr. …
 • Artikel 5:31c Awb
  Artikel 5:31c [Bezwaar en beroep] 1 Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder bestuursdwang heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot toepassing van bestuursdwang of op …
 • Artikel 5:31d Awb
  laatst geupdate 09-03-2020 Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: a.een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en b.de verplichting tot betaling …
 • Artikel 5:32 Awb
  laatste geupdate 09-03-2020 1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. 2. Voor een last …
 • Artikel 5:32a Awb
  laatste geupdate 09-03-2020 1. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. 2. Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen …
 • Artikel 5:32b Awb
  laatste geupdate 14-03-2020 1. Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding …
 • Artikel 5:33 Awb
  laatste geupdate 09-03-2020 Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd. Voor de verbeurte van een dwangsom is niet nodig dat het bestuursorgaan een …
 • Artikel 5:34 Awb
  laatst geupdate 08-03-2020 1. Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek van de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn …
 • Artikel 5:35 Awb
  laatst geupdate 09-03-2020 In afwijking van artikel 4:104 verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. …
 • Artikel 5:37 Awb
  laatst geupdate 07-04-2020 1. Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist het bestuursorgaan bij beschikking omtrent de invordering van een dwangsom. 2. Het bestuursorgaan geeft …
 • Artikel 5:38 Awb
  laatst geupdate 09-03-2020 1. Indien uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voortvloeit dat een reeds gegeven beschikking tot invordering van die dwangsom niet in …
 • Artikel 5:39 Awb
  laatst geupdate 09-03-2020 1. Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder dwangsom heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot invordering van de dwangsom, voor zover de …