Hier vind je alle blogs op deze site, zowel de kernkennis blogs als de normale blogs. 

Wil jij op de hoogte blijven van mijn bevindingen op het gebied van handhavingsrecht? Abonneer je hier

 • Hoe werkt het overgangsrecht bij handhavingsbesluit bij de Omgevingswet? 3 juli 2024
  Het overgangsrecht bij de invordering van de Omgevingswet (‘Ow’) voor handhavingsbesluiten is best ingewikkeld. Het is belangrijk om op het netvlies te hebben dat bij het overgangsrecht bij handhavingsbesluiten niet alleen naar de Invoeringswet Omgevingswet (‘IOw’) te kijken, maar ook de uitspraak van de Afdeling van 3 juli 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:2645) waarin het overgangsrecht bij handhavingsbesluiten bij de Invoering van Omgevingswet ...
 • ABRvS 5 juni 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2332 – Coronapandemie geen bijzondere omstandigheid voor het door Medische Kliniek niet op tijd inleveren van jaarrekening. 4 juni 2024
  Is de last overtreden? 12.     De Afdeling stelt vast dat de stichting op 4 juli 2022 nog steeds geen beoordelingsverklaring bij het CIBG had aangeleverd. De minister heeft zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat de last is overtreden en dat dus de dwangsommen zijn verbeurd. Is sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de minister in redelijkheid (gedeeltelijk) van invordering had moeten afzien? 13.     ...
 • ABRvS 24 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1707 – Zakelijk gerechtigde ook belanghebbende bij handhaving tegen hek waarmee toegang wordt beperkt. 24 april 2024
  Is belanghebbende? 5.       betoogt dat de rechtbank hem ten onrechte niet als belanghebbende heeft aangemerkt bij zijn verzoek om handhavend op te treden tegen hekwerk 1B. Hij stelt gevolgen van enige betekenis van dit hekwerk te ondervinden vanwege het zicht dat hij erop heeft, de invloed op zijn woon- en bedrijfsklimaat en het feit dat hij dagelijks langs het ...
 • CBb 23 april 2024, ECLI:NL:CBB:2024:288 – bewijslast boete: rechtbank heeft bewijslast niet omgekeerd door uit te gaan van toezichthoudersrapport. 23 april 2024
  Beoordeling door het College 4.1Niet in geschil is dat, zoals de rechtbank ook heeft vooropgesteld, dat op 4 december 2020 door twee verschillende chauffeurs in dienst bij de onderneming twee vrachten zijn geladen op de laadlocatie, vervoerd naar en gelost op de loslocatie. Tussen partijen is enkel in geschil waar deze twee vrachten uit bestonden: volgens de onderneming was sprake van twee ...
 • ABRvS 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1484 – Huurder woning functioneel dader prostitutie verricht vanuit zijn woning terwijl hij er woonde. 10 april 2024
  Gronden en beoordeling hoger beroep 7.       stelt enkel een vriendendienst ...
 • ABRvS 20 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1130 – overmacht waardoor niet tijdig op HH-verzoek is beslist. Een overmachtsituatie schort van rechtswege de beslistermijn op. Daarvoor niet nodig dat BO verzoeker informeert. 20 maart 2024
  11.7.  Omdat het college in de opschortingsbrieven heeft meegedeeld dat een beslissing op de handhavingsverzoeken zal worden genomen zodra de maatregelen zodanig zijn teruggedraaid dat weer op een veilige manier controles konden worden uitgevoerd, heeft de rechtbank terecht overwogen dat het college, gelet op de gegeven feitelijke omstandigheden gerelateerd aan de coronasituatie (waaronder de landelijke lockdown), met deze mededeling heeft ...
 • Vzr. CBb 15 maart 2024, ECLI:NL:CBB:2024:233 – verzoek om vovo strekkende tot verkorten begunstigingstermijn. Afgewezen, niet in het belang van dierenwelzijn. 15 maart 2024
  Standpunt van partijen 3.1Wakker Dier vindt de begunstigingstermijn te lang. Volgens haar volstaat een termijn van enkele weken om de overtreding op te heffen. Zij betoogt dat nu feitelijk niet wordt gehandhaafd, maar verkapt wordt gedoogd. Wakker Dier wijst op artikel 5:32a, tweede lid, van de Awb. 3.2De minister zet uiteen dat het beëindigen van het mengen van varkens bij aankomst in het slachthuis ...
 • ABRvS 13 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1064 – Dat toezichthouders aanwezig waren bij het plegen van de overtreding, levert geen geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel op. 13 maart 2024
  6.       voert daartoe aan dat het perceel tijdens de sloop van de gevel, regelmatig door een toezichthouder is gecontroleerd. Deze toezichthouder had eerder kunnen vaststellen dat de gevel is gesloopt. Door zich ...
 • CBb 12 maart 2024, ECLI:NL:CBB:2024:162 – Handhavingsbeleid NVWA (Interventiebeleid vlees) niet geschikt en daarom onevenredig. 12 maart 2024
  Exceptieve toetsing van het Specifiek interventiebeleid vlees 4.3.1De wettelijke basis voor de minister om een boete op te leggen wegens overtreding van hygiënevoorschriften is – in dit geval – op Europees niveau terug te vinden in artikel 55 van de Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de ...
 • ABRvS 6 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:959 – Wat valt er onder ‘onderhoudswerkzaamheden’? Zie de Van Dale. Begrip wordt daarmee “niet zodanig opgerekt” dan strijd is met lex certa. 6 maart 2024
  Hoger beroep met betrekking tot de overtreding 3.       betoogt allereerst dat de rechtbank de staatssecretaris ten onrechte is gevolgd in zijn standpunt dat tijdens het ongeval sprake was van onderhoudswerkzaamheden. Volgens haar heeft de rechtbank buiten beschouwing gelaten dat naar normaal spraakgebruik onder onderhoudswerkzaamheden geen meetwerkzaamheden worden begrepen. Ook heeft zij ten onrechte geen aandacht besteed aan het betoog van ...
 • ABRvS 6 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:935 – sterke aanwijzingingen dat beboetbaar feit is begaan, is nog niet voldoende om te ‘bewijzen’. 6 maart 2024
  Beoordeling 8.       Het opleggen van een bestuurlijke boete is een sanctie met een punitief karakter, wat met zich brengt dat aan de bewijsvoering van de overtreding en aan de motivering van het sanctiebesluit strenge eisen worden gesteld. Gelet op de waarborgen die voortvloeien uit artikel 6, tweede lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ...
 • ABRvS 6 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:960 – dat bedrijf meerdere boetes tegelijk krijgt, geen reden tot matiging: “cumulatie van boetes [is] niet per definitie onevenredig” 6 maart 2024
  5.5.    Dat alle overtredingen het gevolg zijn van het feit dat niet heeft geïnventariseerd of er asbest aanwezig is, heeft de rechtbank, anders dan hij stelt, wel degelijk bij haar oordeel betrokken. Zoals de rechtbank, onder verwijzing naar vaste rechtspraak, terecht heeft overwogen, is een cumulatie van boetes echter niet per definitie onevenredig omdat de overtredingen die worden beboet te herleiden zijn tot ...
 • Functioneel dader (overtreder): eigenaren niet meer zo maar aan te spreken voor overtredingen huurders! 30 januari 2024
  Wanneer kan de eigenaar van een onroerende zaak worden aangeschreven door de overheid als functioneel dader (overtreder)? In dit blog lees je daar meer over.
 • Aardverschuiving bij overtredersbegrip: veel overtreders zijn dat per 31 mei 2023 niet meer! 31 mei 2023
  Is het nog wel redelijk dat wij in het bestuursrecht zo’n ruime invulling van het overtrederschap en het overtredersbegrip hanteerden? Nee, zegt de Afdeling in een uitspraak van 31 mei 2023. Voortaan kan een (rechts)persoon een overtreding alleen worden toegerekend, als wordt voldaan aan (een deel van) de criteria van het functionele daderschap in het strafrecht. Dat is een behoorlijke ...
 • Conclusie van A-G Wattel over het overtrederschap: weg met de toerekening! 15 februari 2023
  LET OP – update 31 mei 2023: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan (lees hier meer https://handhavingsrecht.nl/aardverschuiving-bij-handhaving-veel-overtreders-zijn-dat-per-vandaag-niet-meer/) Is het nog wel redelijk dat wij in het bestuursrecht zo’n ruime invulling van het overtrederschap hanteren? Nee, zegt A-G Wattel, het moet anders! Vandaag (15 februari 2023) verscheen de conclusie van A-G Wattel over het overtredersbegrip in ...
 • Conclusie A-G Wattel 6 december 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2623 – wanneer is het ‘evident onredelijk’ om niet terug te komen op een evident onjuist sanctiebesluit? 6 december 2022
  Wat een magnum opus (weer) van Peter Wattel! Ditmaal over wanneer het nu precies ‘evident onredelijk’ is om niet terug te komen op een onaantastbaar, maar onrechtmatig, besluit (ondanks de formele rechtskracht). Samenvatting CRvB: Conclusie van advocaat-generaal Wattel over het toetsingskader bij het terugkomen van in rechte onaantastbaar geworden boetebesluiten. In de conclusie wordt gesteld dat het in beginsel evident ...
 • De conclusie over het overtrederschap – hoe belangrijk is die? 3 oktober 2022
  LET OP – update 31 mei 2023: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan (lees hier meer https://handhavingsrecht.nl/aardverschuiving-bij-handhaving-veel-overtreders-zijn-dat-per-vandaag-niet-meer/) Is het nog wel redelijk dat wij in het bestuursrecht zo’n ruime invulling van het overtrederschap hanteren? Het staat er niet, maar het is volgens mij wel wat de voorzitter van de Afdeling op 6 september aan A-G ...
 • Wanneer is er sprake van concreet zicht op legalisering (of legalisatie)? 30 juni 2022
  Het handhavingsrecht is vrij streng. Als een activiteit illegaal is, dan moet je daar als overheid tegen optreden (de ‘beginselplicht tot handhaving’). Een van de uitzonderingen op deze regel is als de activiteit binnenkort legaal zal worden. Immers, wat voor zin heeft het om te handhaven tegen iets wat binnenkort toch legaal is? Deze uitzondering noemt men ook wel ‘concreet ...
 • ‘Naming and shaming’ in het bestuursrecht: mag de overheid iedere overtreder aan de schandpaal nagelen? 28 april 2022
  Wat is naming and shaming? ‘Naming and shaming’ in het bestuursrecht is het door het bestuursorgaan op eigen initiatief (‘actief’) publiceren van een sanctiebesluit. Zoals het online zetten van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom. In dit blog leg ik uit hoe het zit met naming and shaming in het bestuursrecht, wanneer en hoe dat mag, en ...
 • Handboek toezicht, handhaving en invordering 31 maart 2022
  Voor de Boom Masterreeks heb ik een handboek geschreven dat vanaf 9 mei 2022 beschikbaar zal zijn. Het is hier te bestellen: https://www.boomdenhaag.nl/webshop/handboek-toezicht-handhaving-en-invordering Volledige beschrijving Dit handboek is een compleet en helder overzicht van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Het is een toegankelijk geschreven wetenschappelijk handboek, gericht op zowel de praktijkbeoefenaar als de student. Het bevat niet alleen wetenschappelijke inzichten, maar ook praktische tips voor ...
 • Preventief handhaven? Alleen bij klaarblijkelijke dreiging! 22 maart 2022
  Preventieve handhaving betekent dat de overheid al ingrijpt voordat er een overtreding is. Dat is een uitzondering op het uitgangspunt in artikel 5:2 van de Awb, waaruit volgt dat er zonder overtreding geen handhaving kan zijn. De bevoegdheid om preventief te handhaven door middel van een preventie last onder dwangsom of bestuursdwang staat in artikel 5:7 Awb. In deze kernkennis ...
 • De evenredigheidstoets voor alle besluiten op de schop – maar zoveel verandert er (nog) niet! 2 februari 2022
  De grote kamer van de Afdeling heeft vandaag (2 februari 2022) een belangrijke uitspraak gedaan over de (wijze van) toetsing door de bestuursrechter van de evenredigheid van besluiten in het bestuursrecht aan artikel 3:4 Awb (zie: ECLI:NL:RVS:2022:285). In deze blog leg ik je kort uit hoe het vroeger was geregeld, wat de A-G’s ook alweer zeiden in hun conclusie hierover, ...
 • Waar moet een boeterapport aan voldoen? 21 december 2021
  Een boeterapport moet natuurlijk voldoen aan de eisen in de Awb, maar er is ook het nodige rechtersrecht. Dat vind je niet in de Awb, maar wel in dit blog. Het boeterapport is het feitenonderzoek dat aan de oplegging van een bestuurlijke boete voorafgaat. Het is dus heel belangrijk voor het leveren van het benodigde bewijs van de overtreding. Toch is ...
 • Wanneer mag de overheid in (hoger) beroep nog nieuw bewijs inbrengen? 14 december 2021
  De overheid kan in het bestuursrecht in een procedure ook na het nemen van het handhavingsbesluit nieuw bewijs inbrengen. Daar zijn echter grenzen aan. Op een gegeven moment is de overheid te laat. Wanneer dat moment komt verschilt. Dat is afhankelijk van de vraag wat voor sanctie er wordt opgegelegd. Als er sprake is van een bestuurlijke boete is er ...
 • Wat als de overheid bij (terechte) bestuursdwang onterecht schade veroorzaakt? 18 november 2021
  Bestuursdwang kan veel schade veroorzaken. Bestuursdwang is namelijk in essentie de overheid die fysiek ingrijpt in het eigendomsrecht van de burger. De overheid neem een fiets mee, sloopt een bouwwerk of neemt een dier in beslag. Als later blijkt dat de overheid ten onrechte bestuursdwang heeft toegepast, dan kan de overheid schadeplichtig zijn. Het komt echter ook voor dat de ...
 • Wat is voldoende spoedeisend voor spoedeisende bestuursdwang? 9 november 2021
  De toepassing van (zeer) spoedeisende bestuursdwang komt vaak voor. Denk aan asbestbranden en chemische branden of drugsafvaldumpingen. Ook wat meer alledaagse overtredingen kunnen spoedeisende bestuursdwang rechtvaardigen. Denk aan het opruimen van verkeerd aangeboden afvalzakken en het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen op het treinstation. Het is een ingrijpende bevoegdheid. (Zeer) spoedeisende bestuursdwang houdt namelijk in dat zo maar, zonder voorafgaande ...
 • Verkopen en vernietigen van zaken bij bestuursdwang: de regels samengevat 12 oktober 2021
  Het verkopen en vernietigen van zaken kan het eindstation zijn bij de toepassing van bestuursdwang. Als de overheid bestuursdwang toepast, dan neemt zij vaak zaken mee. Die slaat zij dan op (zie mijn eerdere blog over de regels die gelden voor het meevoeren en opslaan). Daarna moet er een beslissing worden genomen over wat er met de zaken moet gebeuren. ...
 • Meevoeren en opslaan van zaken bij bestuursdwang: dat mag niet zomaar! 21 september 2021
  Het meevoeren en opslaan van zaken hoort vaak bij bestuursdwang. Bestuursdwang betekent namelijk dat de overheid het klusje zelf moet gaan klaren. De overheid schakelt dan een aannemer of afvalverwerker in en gaat bijvoorbeeld de illegale aanbouw weghalen, de rotzooi opruimen of het voertuig of vaartuig wegslepen. Vaak moeten spullen dan weg worden weggebracht en bewaard worden. Dit noemen we ...
 • Inval door toezichthouders: welke gegevens mag je weigeren? 16 juli 2021
  Op de vroege maandagochtend staan toezichthouders bij jouw bedrijf op de stoep voor een inval (ook wel ‘dawn raid’). Het bedrijf heeft de wet overtreden en er zal mogelijk een boete worden opgelegd. De toezichthouders willen een aantal dozen met documenten meenemen. Ook willen ze dat je uitlegt waarom je bedrijf de wet overtreedt. Bij de doorzoeking treffen ze vervolgens ...
 • Conclusie A-G’s RvS: meer macht voor de bestuursrechter, minder eerbied voor de wetgever en schaf art. 120 Grondwet af! 7 juli 2021
  A-G’s Wattel en Widdershoven hebben vandaag (op 7 juli 2021) een indrukwekkend boekwerk toegezonden aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de kern genomen is hun boodschap aan de bestuursrechter om bestuursrechtelijke sancties indringender te toetsen. Als onderdeel daarvan zeggen de A-G’s ook dat de bestuursrechter zich minder gelegen moet laten aan de wetgever ...
 • Medewerkingsplicht toezicht (artikel 5:20 Awb) vanaf vandaag door alle bestuursorganen zelf afdwingbaar! 1 juli 2021
  In het bestuursrecht moet je meewerken aan het uitoefenen van toezicht door een toezichthouder (artikel 5:20 Awb). Dat kan betekenen dat men moet voldoen aan een informatievordering, maar ook dat men moet meewerken aan het door een toezichthouder betreden van een plaats of het toestaan dat er monsters worden genomen. Tot 1 juli 2021 was deze medewerkingsplicht voor veel bestuursorganen ...
 • Hoge Raad: handhaving tegen curator leidt inderdaad tot boedelschuld 4 juni 2021
  De Hoge Raad heeft vandaag (4 juni 2021) prejudiciële vragen beantwoord die van groot belang zijn voor de handhavingspraktijk. In het kort oordeelt de Hoge Raad (in navolging van de A-G) dat, omdat de overheid de curator zelfstandig kan aanspreken voor overtredingen van de milieuwetgeving, de schulden die daaruit voortvloeien, boedelschulden zijn. Dit soort schulden worden bij voorrang voldaan. Dit ...
 • Europees Hof van Justitie: de (genuanceerde) formele rechtskracht mag blijven! 20 mei 2021
  Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie alweer een arrest gewezen dat van groot belang is voor het Nederlandse bestuursprocesrecht. In het Varkens-in-Nood arrest, werd de bijl aan de wortel van de onderdelentrechter gezet. En nu leek de formele rechtskracht aan de beurt. In het LPG tankwagens arrest (20 mei 2021, ECLI:EU:C:2021:398) oordeelt het Hof echter dat het Unierecht ruimte ...
 • Waar mag een toezichthouder binnentreden voor een controle? 5 mei 2021
  Mag een toezichthouder overal zomaar naar binnentreden? Hoe zit het ook alweer met de machtiging voor het binnentreden? En wat als het niet gaat zoals het zou moeten? Is het bewijs van die controle dan toch bruikbaar? In deze kernkennis blog praat ik je bij over hoe het ook alweer zit met het betreden van plaatsen en woningen door toezichthouders. Klop, ...
 • Beginselplicht tot handhaving: wanneer moet er gehandhaafd worden? 31 maart 2021
  De beginselplicht tot handhaving houdt in dat de overheid tegen een overtreding moet handhaven, tenzij er wat bijzonders aan de hand is. Dat bijzonders, zijn zogenaamde ‘bijzondere omstandigheden’. In dit blog zet ik uiteen wat de beginselplicht tot handhaving is. Ook bespreek ik wanneer er juist een uitzondering wordt gemaakt op de beginselplicht tot handhaving. De beginselplicht tot handhaving De Afdeling ...
 • A-G Hoge Raad: handhaving tegen curator leidt inderdaad tot boedelschuld 9 maart 2021
  De rechtspraak van de bestuursrechter over handhaving van het omgevingsrecht bij een faillissement is curatoren al jaren een doorn in het oog. Deze rechtspraak betekent dat zij aan te spreken zijn door de overheid voor het naleven van milieu wet- en regelgeving. Een neveneffect hiervan is dat de schulden die uit die handhaving voortvloeien met voorrang moeten worden voldaan. Naar ...
 • De overheid kan een herstelmaatregel niet afdwingen met een last! 23 februari 2021
  In een last onder dwangsom of bestuursdwang moet de overheid een herstelmaatregel opnemen. De herstelmaatregel is de uitleg van de overheid aan de overtreder hoe hij de overtreding kan opheffen. Door de herstelmaatregel uit te voeren voorkomt de overtreder dat hij een dwangsom moet betalen (of dat er bestuursdwang wordt toegepast). In de praktijk wordt er vaak geworsteld met de ...
 • Hoe moet je de regels in een bestemmingsplan interpreteren? 10 januari 2021
  Hoe moet je de regels in een bestemmingsplan interpreteren? De regels in een bestemmingsplan interpreteren is een kunst. De planregels zijn vaak een twistpunt in handhavingsprocedures. Welk gebruik maken regels in een bestemmingsplan onmogelijk? Gelukkig heeft de Afdeling in een groot aantal uitspraken kleine handreikingen gegeven hoe je regels in een bestemmingsplan moet interpreteren. Daarin is te lezen hoe zij ...
 • De last onder dwangsom in een notendop 22 december 2020
  De last onder dwangsom komt van alle handhavingsinstrumenten in het bestuursrecht het vaakst voor. Het is een eenvoudig, doeltreffend en efficiënt instrument voor de overheid om overtredingen te laten beëindigen. In deze blog leg ik uit wat een last onder dwangsom precies is en waar je op moet letten – zowel vanuit overheidsperspectief als vanuit het perspectief van de overtreder. De ...
 • De last onder bestuursdwang in een notendop 15 december 2020
  Een last onder bestuursdwang houdt in dat de overheid zelf een overtreding oplost. Er komen dan toezichthouders (vaak vergezeld door een ingehuurd bedrijf) om de boel op te ruimen of weg te halen. Dat is feitelijk eenvoudig, maar juridisch gezien kan dat soms heel ingewikkeld zijn. In deze blog leg ik uit wat bestuursdwang precies is, wat voor soort vormen ...
 • Wat is een redelijke begunstigingstermijn? 10 december 2020
  Bij zowel de last onder dwangsom als de last onder bestuursdwang geeft de overheid de overtreder nog een kans om aan de last te voldoen. Pas na die termijn volgt de sanctie: de uitvoering van bestuursdwang (en kostenverhaal) of de invordering van een dwangsom. Die termijn noemen we de ‘begunstigingstermijn’. In deze blog leg ik uit wat een redelijke termijn ...
 • Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is in werking! 1 december 2020
  Vandaag (1 december 2020) treedt de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 in werking. De Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 wijzigt de Wet Publieke gezondheid (‘Wpg’). Wat staat er allemaal in de Tijdelijke wet en wat betekent het allemaal voor de praktijk? In deze blog praat ik je in vijf minuten bij. Waarom ook alweer? Sinds de start van de Corona-crisis hebben de voorzitters van ...
 • Een last bij een incidentele overtreding mag alleen bij gevaar voor herhaling! 26 november 2020
  Op 28 oktober 2020 deed de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voor de praktijk belangrijke uitspraak over de toetsing van (handhavings-)besluiten in bewaar. Daar heb ik eerder al een blog over geschreven (hier te lezen). In die uitspraak zat echter een tweede belangrijke ontwikkeling voor de handhavingspraktijk. De Afdeling heeft namelijk ook bepaald ...
 • De beslissing op bezwaar bij een handhavingsbesluit: hoe moet er volgens de Afdeling getoetst worden? 28 oktober 2020
  Het bestuursrecht met al zijn besluiten en eigenaardigheden drijft menig rechtenstudent tot waanzin. Met de tijd raak je er echter aan gewend. Sommigen beginnen het zelfs leuk te vinden om te praten over ex tunc en ex nunc (ook wel: ‘beroepsdeformatie’). Het nemen van een beslissing op bezwaar bij een handhavingsbesluit is op dat vlak een van de lastigste besluiten. ...
 • Het gelijkheidsbeginsel bij handhaving: gelijke monniken, gelijke kappen! 22 oktober 2020
  Het gelijkheidsbeginsel wordt bij handhaving vaak ingeroepen door de overtreder. Meestal zegt de overtreder dan dat iemand anders ook de wet heeft overtreden.  ‘Waarom mag ik de wet niet overtreden en hij wel?’. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt bij handhaving echter zelden. In dit blog leg ik uit hoe het gelijkheidsbeginsel bij handhaving werkt en waarom een beroep zelden ...
 • Hoe hoog mag een dwangsom zijn? 22 september 2020
  Hoe hoog mag een dwangsom zijn? En is het relevant of de overtreding opzettelijk is begaan? Speelt daarbij een rol of de overtreder rijk is of niet? In deze blog leg ik uit hoe de rechter bepaalt wat redelijk is en wat er nu wel of niet mag worden meegewogen. Tot slot geef ik handvatten voor de praktijk. De overheid ...
 • Vertrouwensbeginsel: een toezegging van de portefeuillehouder bindt het hele college! 16 september 2020
  Het vertrouwensbeginsel is na de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 volop in ontwikkeling. Toen waarschuwde ik je al dat wethouders en ambtenaren op hun woorden moesten gaan letten: een enkele ambtenaar of bestuurder kan tegenwoordig immers het bestuur binden. In een uitspraak van 9 september 2020 bevestigt de Afdeling dat een enkele bestuurder het college inderdaad kan ...
 • Hoe vaak moet een toezichthouder controleren? 8 september 2020
  Hoe vaak (en op welke wijze) moet de overheid naar aanleiding van een verzoek om te gaan handhaven gaan controleren of er een overtreding is? Wanneer heeft de toezichthouder voldoende gecontroleerd om te kunnen zeggen: ‘er is geen overtreding’?
 • Kroniek handhavingsrecht 2017-2019 25 augustus 2020
  Voor de Milieu & Recht schreef ik samen met mijn collega Mariëtta Buitenhuis een kroniek van het handhavingsrecht, toegespitst op het omgevingsrecht, voor de periode 2017-2019. Met een halfuurtje lezen ben je weer helemaal bij over handhaving, de last onder dwangsom, bestuursdwang maar ook de waarschuwing en de intrekking! Milieu & Recht Kroniek handhavingsrecht 2017-2019 Download
 • De verjaring bij dwangsommen en kostenverhaal gaat ingrijpend op de schop! 25 juni 2020
  Op 28 mei 2020 werd het wetsvoorstel voor de ‘Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb’ naar de Tweede Kamer gezonden. De Evaluatiewet bevat voor handhavingsjuristen twee belangrijke wijzigingen. Ten eerste gaat de verjaring bij dwangsommen (ingrijpend) op de schop en ten tweede komt er een vervaltermijn voor de bevoegdheid om kosten te verhalen. Alle reden om even uitgebreid stil te staan bij ...

Vragen of opmerkingen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om mij even te mailen. Ik kan niet beloven dat ik iedere inhoudelijke vraag kan gaan beantwoorden, maar als ik het antwoord zo uit mijn mouw kan schudden voor je help ik je graag verder (tsanders@akd.nl)!

Hartelijke groet,
Thomas Sanders
Advocaat en partner AKD

https://www.akd.eu/nl/specialist/thomas-sanders-nl
https://www.linkedin.com/in/thomassanders