Bericht

Artikel 5:31c Awb

Artikel 5:31c [Bezwaar en beroep] 1 Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder bestuursdwang heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot toepassing van bestuursdwang of op een beschikking tot vaststelling van de kosten van de bestuursdwang, voor zover de belanghebbende deze beschikking betwist. 2 De bestuursrechter kan de beslissing op...

Bericht

Artikel 5:31b Awb

Artikel 5:31b [Vervallen beschikking] De beschikking omtrent de toepassing vervalt, voor zover de last onder bestuursdwang wordt ingetrokken of vernietigd. Commentaar op Artikel 5:31b Awb mr. dr. T.N. Sanders 1 Samenvatting mr. dr. T.N. Sanders Gereserveerd 2 Commentaar mr. dr. T.N. Sanders 2.1 Inleiding mr. dr. T.N. Sanders Een last onder bestuursdwang kan — ambtshalve of...

Bericht

Artikel 5:24 Awb

Artikel 5:24 [Beschikking tot toepassing van bestuursdwang] 1. De last onder bestuursdwang omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. 2. De last onder bestuursdwang vermeldt de termijn waarbinnen zij moet worden uitgevoerd. 3. De last onder bestuursdwang wordt bekendgemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbenden op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft en...

Bericht

Artikel 5:23 Awb

Artikel 5:23 [Handhaving van de openbare orde] Deze afdeling is niet van toepassing op optreden ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde. Commentaar op Artikel 5:23 Awb mr.dr. T.N. Sanders 1 Samenvatting mr. dr. T.N. Sanders Wat geen bestuursdwang is, is de “onmiddellijke handhaving van de openbare orde”, aldus artikel 5:23 Awb. Dit artikel heeft...

Bericht

Artikel 5:21 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Commentaar op Artikel 5:21 Awb mr. dr. T.N. Sanders 1 Samenvatting mr. dr. T.N. Sanders De last onder bestuursdwang is een belangrijk handhavingsinstrument. Het houdt in een last tot herstel van de overtreding gekoppeld aan de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen als niet...

Bericht

Artikel 5:30 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:30 [Parate executie] 1 Indien een meegevoerde en opgeslagen zaak niet binnen dertien weken nadat zij is meegevoerd, kan worden teruggegeven, kan het bestuursorgaan de zaak verkopen. 2 Het bestuursorgaan kan de zaak eerder verkopen, zodra de ingevolge artikel 5:25 verschuldigde kosten, vermeerderd met de voor de verkoop geraamde kosten, in...

Bericht

Artikel 5:29 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:29 [Meevoeren en opslaan van zaken] 1 Voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vergt, kan het bestuursorgaan zaken meevoeren en opslaan. 2 Het bestuursorgaan doet van het meevoeren en opslaan proces-verbaal opmaken. Een afschrift van het proces-verbaal wordt verstrekt aan degene die de zaken onder zijn beheer had. 3 Het...

Bericht

Artikel 5:28 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:28 [Verzegeling] Het bestuursorgaan dat bestuursdwang toepast, is bevoegd tot het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt. Commentaar op Artikel 5:28 Awb mr. dr. T.N. Sanders 1 Samenvatting mr. dr. T.N. Sanders Gereserveerd 2 Commentaar mr. dr. T.N. Sanders 2.1 Inleiding mr. dr. T.N. Sanders Gereserveerd...

Bericht

Artikel 5:25 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:25 [Kostenverhaal] 1 De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen. 2 De last vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten laste van de overtreder zullen worden gebracht. 3 Tot de kosten van bestuursdwang...