Categorie: Tekst en mijn commentaar

Artikel 5:15 Awb

laatst geupdate 5 mei 2021 1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. 2. Zo nodig verschaft...

AB 2021/26 – Een last mag niet verder strekken dan het opheffen van de overtreding. In dit geval is een herstelmaatregel opgenomen in de last onder bestuursdwang die feitelijk activiteiten verbiedt die wel zijn toegestaan. Dat mag niet volgens de Afdeling, omdat daarmee meer wordt geëist dan enkel het opheffen van de overtreding. De Afdeling lijkt hier wisselend over te oordelen.

AB 2021/26AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAKVAN DERAAD VAN STATE14 oktober 2020, nr. 201905722/1/R1(Mrs. J.A. Hagen, H.C.P. Venema, J.M.L. Niederer)m.nt. T.N. SandersArt. 5:21 AwbGst 2021/7ECLI:NL:RVS:2020:2430 Een last mag niet verder strekken dan het opheffen van de overtreding. In...

Artikel 5:20 Awb

Laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn...

Artikel 5:19 Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. 2. Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden vervoerd...

Artikel 5:18 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. 2. Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 3. De toezichthouder neemt...

Artikel 5:17 Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. 2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 3. Indien het maken...

Artikel 5:16a Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. In dit artikel is geregeld dat een...

Artikel 5:16 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. Een toezichthouder mag vragen stellen en de belanghebbende is in beginsel verplicht om te antwoorden. De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb verplicht...

Artikel 5:14 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als zodanig aanwijst, kunnen de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden worden beperkt. Dit artikel ziet op de...

Artikel 5:13 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Deze bepaling codificeert het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 Awb) in...

Artikel 5:12 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is. 2. Een...

Artikel 5:11 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift....

artikel 5:39 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 1. Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder dwangsom heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot invordering van de dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking...

artikel 5:38 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 1. Indien uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voortvloeit dat een reeds gegeven beschikking tot invordering van die dwangsom niet in stand kan blijven, vervalt...

artikel 5:37 Awb

laatst geupdate 07-04-2020 1. Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist het bestuursorgaan bij beschikking omtrent de invordering van een dwangsom. 2. Het bestuursorgaan geeft voorts een beschikking omtrent de invordering...

artikel 5:35 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 In afwijking van artikel 4:104 verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Artikel 5:35 Awb is de bijzondere verjaringstermijn...

artikel 5:34 Awb

laatst geupdate 08-03-2020 1. Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek van de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen...

artikel 5:33 Awb

laatste geupdate 09-03-2020 Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd. Voor de verbeurte van een dwangsom is niet nodig dat het bestuursorgaan een aanvullende handeling verricht. Wordt...

artikel 5:32b Awb

laatste geupdate 14-03-2020 1. Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last....

artikel 5:32a Awb

laatste geupdate 09-03-2020 1. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. 2. Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding,...

artikel 5:32 Awb

laatste geupdate 09-03-2020 1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. 2. Voor een last onder dwangsom...

artikel 5:31d Awb

laatst geupdate 09-03-2020 Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: a.een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en b.de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet...

artikel 4:124 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 Het bestuursorgaan beschikt ten aanzien van de invordering ook over de bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft. Dit artikel strekt ertoe tot uitdrukking te brengen dat een...

artikel 4:123 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. De bekendmaking van een dwangbevel geschiedt door middel van de betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De artikelen 3:41 tot en met 3:45 zijn niet van toepassing....

artikel 4:122 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: a.aan het hoofd het woord «dwangbevel»; b.het bedrag van de invorderbare hoofdsom; c.de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit; d.de kosten...

artikel 4:121 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 Indien een dwangbevel dat is uitgevaardigd voor een gedeelte van een verplichting tot betaling van een geldsom ten uitvoer wordt gelegd door beslaglegging, kunnen bij datzelfde dwangbevel alle tot het tijdstip...

artikel 4:120 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschieden op kosten van degene tegen wie het is uitgevaardigd. 2. De gerechtelijke kosten worden berekend met toepassing van de op grond...

artikel 4:119 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. Bij het dwangbevel kunnen tevens de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel worden ingevorderd. 2. Het dwangbevel kan betrekking hebben op verschillende verplichtingen tot betaling van...

artikel 4:118 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 Artikel 4:8 is niet van toepassing op de aanmaning en het dwangbevel. 1. Horen is niet vereist Dit artikel voorkomt dat de schuldenaar voorafgaand aan het doen uitgaan van een aanmaning zou...

artikel 4:117 Awb

laatste geupdate 17-12-2017 1. Een dwangbevel wordt slechts uitgevaardigd wanneer binnen de overeenkomstig artikel 4:112 gestelde aanmaningstermijn niet volledig is betaald. 2. Bij de wet kan evenwel worden bepaald dat het dwangbevel zo nodig zonder aanmaning...

Artikel 4:116 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 Een dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd. 1. Inleiding Art. 4:116 Awb (artikel 4.4.4.2.3 oud) bepaalt dat het dwangbevel een...

artikel 4:115 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 De bevoegdheid tot uitvaardiging van een dwangbevel bestaat slechts indien zij bij de wet is toegekend. 1. Inleiding Art. 4:115 Awb (artikel 4.4.4.2.2 oud) regelt de toekenning van een dwangbevelbevoegdheid. Deze is dermate ingrijpend dat de bevoegdheid...

artikel 4:114 Awb

laatste geupdate 17-12-2017 Artikel 4:114 Onder dwangbevel wordt verstaan: een schriftelijk bevel van een bestuursorgaan dat ertoe strekt de betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 4:85 af te dwingen. 1. Inleiding Art. 4:114 Awb (artikel 4.4.4.2.1...

artikel 4:113 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. Het bestuursorgaan kan voor de aanmaning een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding bedraagt € 6 [Red: Per 1 januari 2014: € 7] indien de schuld minder dan € 454...

artikel 4:112 Awb

Laatst geupdate 14-03-2020 1. Het bestuursorgaan maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden. 2. Bij wettelijk...

artikel 4:103 Awb

Laatst geupdate 09-03-2020 Deze afdeling is niet van toepassing indien bij de wet een andere regeling omtrent verzuim en de gevolgen daarvan is getroffen. 1. Verzuimregeling niet van toepassing bij bijzondere regeling Artikel 4:103...

artikel 4:102 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 1. Indien een betaling aan het bestuursorgaan is geschied op grond van een beschikking die in bezwaar of in beroep is gewijzigd of vernietigd, is het bestuursorgaan over de termijn tussen...

artikel 4:101 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 Voor zover het bestuursorgaan uitstel van betaling heeft verleend of de rechter de verplichting tot betaling heeft geschorst, is de schuldenaar over de termijn van uitstel of schorsing wettelijke rente verschuldigd,...

artikel 4:100 Awb

laatste geupdate 09-03-2020 Indien het bestuursorgaan de beschikking tot betaling van een door hem verschuldigde geldsom niet tijdig geeft, is het wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip waarop het in verzuim zou zijn geweest...

artikel 4:99 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 Het bestuursorgaan stelt het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast. 1. Wettelijke rente Artikel 4:99 Awb gaat over de vaststelling van het bedrag van de wettelijke rente bij...

artikel 4:98 Awb

Laatst geupdate: 09-03-2020 1. Het verzuim heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Wettelijke rente...

artikel 4:97 Awb

Laatst geupdate: 09-03-2020 artikel 4:97 Awb De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn heeft betaald. 1. Wanneer treedt het verzuim in? Artikel 4:97 Awb regelt het tijdstip waarop de...