Bericht

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3516 – handhaving tegen lachgas nachtwinkel op grond van Abm niet mogelijk nu lachgas buiten inrichting wordt gebruikt.

“Activiteitenbesluit milieubeheer 4.       De andere grondslag van de last onder dwangsom is artikel 2.1, eerste lid en tweede lid, onder e, van het Activiteitenbesluit. [appellant] betoogt dat het besluit in zoverre het deze grondslag betreft onvoldoende is gemotiveerd. 4.1.    De last onder dwangsom, zoals gehandhaafd in het besluit op bezwaar, ziet niet op de wijze...

Bericht

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3517 – toestaan inschrijving BRP levert geen toezegging op (vertrouwensbeginsel).

“9.2.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank terecht overwogen dat in dit geval niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het college geheel had moeten afzien van de invordering van de verbeurde dwangsom. De Afdeling neemt daarbij het volgende in aanmerking. 9.3.    Bij een besluit over invordering van een verbeurde...

Bericht

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3518 – sluiting café wegens enkele aanwezigheid cash center (gokzuil) onterecht.

“Is de openbare orde verstoord? 4.3.    De Afdeling ziet zich voor de vraag gesteld, of de burgemeester op grond van artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening bevoegd was tot sluiting van het café en van deze bevoegdheid gebruik heeft mogen maken. In dat artikel is bepaald dat de burgemeester in het belang van de...

Bericht

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3485 – kostenverhaal onterecht: appellant valt geen verwijt te maken. Niet voorzienbaar dat tijdelijk parkeerverbod zou gaan gelden.

“5.4.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, gaan als regel de uitoefening van bestuursdwang en het kostenverhaal samen. Voor het maken van een uitzondering hierop kan aanleiding bestaan als de aangeschrevene geen verwijt valt te maken over de ontstane situatie. Daar moet bijkomen dat bij het ongedaan maken van de strijdige situatie het algemeen belang...

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3385 – openbare orde sluiting tast eer en goede naam aan, dus procesbelang. BGM mocht autoverhuurbedrijf sluiten ogv APV omdat auto’s regelmatig werden gebruikt voor (ernstige) delicten.

I.        Procesbelang 5.       In het verweerschrift in hoger beroep stelt de burgemeester dat [appellante] geen belang meer heeft bij deze procedure. Volgens de burgemeester heeft de rechtbank ten onrechte uit een uitspraak van de Afdeling afgeleid dat schade niet met cijfers aannemelijk hoeft te worden gemaakt. [appellante] heeft de gestelde schade niet geconcretiseerd met cijfers...

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3402 – sluiting pand niet evenwichtig: BGM kiest voor langere sluiting dan in beleid, maar dat is onevenwichtig vanwege de belangen van de kinderen.

– Evenwichtigheid van de sluiting 8.       [appellanten] betogen dat de woning niet gesloten had mogen worden, omdat de gevolgen van de sluiting te nadelig zijn. Hun drie minderjarige kinderen zijn uit hun vertrouwde omgeving gehaald, terwijl ze al psychische problemen hadden opgelopen van de politie-inval. Die vertrouwde omgeving is een bijzondere gemeenschap, namelijk een Sinti-gemeenschap....

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3390 – Fout in P-V tijden ter zitting bijrechtbank hersteld – wél zorgvuldigheidsgebrek (3:2 Awb), maar mocht met toepassing van 6:22 Awb gepasseerd worden.

– Artikel 6:22 van de Awb 8.       [appellant] betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte het geconstateerde gebrek met toepassing van artikel 6:22 van de Awb heeft gepasseerd. Vast is komen te staan dat de door de opsporingsambtenaar in het besluit geregistreerde tijden onjuist zijn. Volgens [appellant] is het van fundamenteel belang dat van de...

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3378 – feit dat strafrechtelijk beslag van 11a Opiumwet goederen later is opgeheven, maakt niet dat besluit bgm om pand te sluiten onrechtmatig was.

4.4.    Uit het feit dat [appellante] op 5 november 2021 alle door de politie in beslag genomen goederen terug heeft gekregen, kan niet de conclusie getrokken worden dat de burgemeester niet bevoegd was om over te gaan tot sluiting van het bedrijfspand. Zoals onder 4 overwogen, is immers voldoende dat aannemelijk is dat kan worden...

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3393 – Procesbelang vervalt niet als iemand voldoet aan last.

2.       Het college heeft ter zitting tevergeefs naar voren gebracht dat [appellant] geen procesbelang meer heeft, omdat hij binnen de aan hem in het besluit van 14 april 2021 gestelde termijn de bewoning van de recreatiewoning heeft gestaakt. Niet in geschil is dat de beëindiging van het gebruik van de recreatiewoning heeft plaatsgevonden onder druk...

Bericht

CBb 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:763 – meerdere keren aanvullen van bezwaar door overtreder is geen reden om de redelijke termijn te verlengen – boete moet worden gematigd.

[…] Redelijke termijn 7.1 Tot slot voert appellante aan dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM omdat de langere behandelduur dan twee jaar voor de beroepsprocedure te wijten is aan appellantes processuele gedrag. Appellante wijst erop dat...