Bericht

ABRvS 28 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:846 – Overtreder voert terecht aan dat gedeeltelijk aan last is voldaan, maar dwangsom is gekoppeld aan alle maatregelen gezamenlijk. Invordering hoeft niet gematigd te worden.

Conclusie over de vraag of aan de last is voldaan 14.     De Afdeling komt tot de conclusie dat het betoog slaagt voor zover is geoordeeld dat sprake is van overtredingen van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet en de artikelen 2.22 en 7.21 van het Bouwbesluit. Daarvoor bieden de inspectierapporten onvoldoende grondslag. De rechtbank is er...

Bericht

ABRvS 28 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:852 – tijdelijk gedogen overtredingen PAS melders mag wellicht gelet op de uitzonderlijke situatie, maar motivering is (nog) niet in orde.

11.1.  Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal bij een overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevraagd...

Bericht

CBb 27 februari 2024, ECLI:NL:CBB:2024:127 – waarschuwing (nog steeds) geen besluit: mededeling van minister dat sprake is van een overtreding is daarom niet appellabel.

De mededelingen en waarschuwingen zijn niet gelijk te stellen aan besluiten 3.3 Naar het oordeel van het College is er geen reden om de mededelingen en waarschuwingen gelijk te stellen met een besluit. [naam] heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat het voor haar onevenredig bezwarend is om een rechterlijk oordeel over een eventueel handhavingsbesluit af...

Bericht

ABRvS 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:643 – indienen handhavingsverzoek door buurman die perceel wil kopen is geen misbruik van recht. Buurman heeft legitiem belang bij vragen om handhaving omdat het gebruik zijn gebruik beperkt.

Is er sprake van misbruik van recht? 9.       [appellante] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college het verzoek van Parkhotel om handhavend op te treden tegen het gebruik van de bovenwoning als burgerwoning niet-ontvankelijk had moeten verklaren, omdat sprake is van misbruik van recht. Volgens [appellante] dient het handhavingsverzoek geen ander doel...

Bericht

ABRvS 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:722 – vrijspraak politierechter omdat geen bewijs is dat feit gepleegd is = besluit onderuit.

Hoger beroep en beoordeling daarvan 4.       [appellant] betoogt in hoger beroep dat de officier van justitie geen melding als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de Wvw aan het CBR mocht doen, omdat uit de gebeurtenissen op 12 januari 2022 niet valt af te leiden dat hij niet geschikt was om te rijden. Het...

Bericht

ABRvS 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:730 – Functioneel dader. Verhuurder is het, hij heeft namelijk aangestuurd op het illegale gebruikt.

Overtreder 10.     [appellante] betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij als overtreder kan worden aangemerkt. Het college heeft niet aangetoond dat [appellante] zelf de woning onrechtmatig heeft omgezet, of dat zij over de omzetting heeft kunnen beschikken en de omzetting zonder vergunning heeft aanvaard. [appellante] voert aan dat zij al ruim voor het...

Bericht

ABRvS 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:715 – 13b Opiumwet sluiting woning tijdens Covid-19 pandemie niet onevenwichtig. “[D]e toen geldende voorschriften tegen de bestrijding van het coronavirus [vormden] geen beletsel […] voor een tijdelijk verblijf bij anderen.”

Evenwichtigheid van de sluiting 5.3.    [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de sluiting evenwichtig was. Zij voert hiervoor aan dat zij door de sluiting van haar woning door de verhuurder op een zogeheten zwarte lijst voor sociale huurwoningen is geplaatst. Ook treft haar geen verwijt. Haar ex-partner, die toegang had tot...

Bericht

ABRvS 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:731 – functioneel dader. Eigenaar / verhuurder is het omdat het illegale gebruik (onderverhuur) is toegestaan op grond van de overeenkomst.

Overtreder 9.       [bedrijf] betoogt verder dat zij ten onrechte is aangemerkt als functioneel overtreder. Zij voert hiertoe aan dat zij in de veronderstelling was dat de wijze waarop de woning werd gebruikt legaal was. 9.1.    Gelet op artikel 5:1, tweede lid, van de Awb wordt onder overtreder verstaan degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Volgens vaste jurisprudentie van de...

Bericht

ABRvS 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:729 – bouwplan voorgelegd aan bouwloket en akkoord bevonden – beroep op vertrouwensbeginsel ihkv handhaving slaagt.

Hoger beroep 6.       Niet in geschil is dat de carport in 2017 vergunningvrij mocht worden gebouwd en gebruikt, omdat de carport voldoet aan de criteria in artikel 2 van bijlage II van het Bor. Evenmin in geschil is dat voor de schuur op het perceel geen omgevingsvergunning benodigd was zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste...

Bericht

ABRvS 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:734 – onduidelijke last geen reden om FRK te doorbreken. ‘Hoe [appellant] aan deze last voldoet, is in eerste instantie aan hem zelf.’

Gronden tegen de last onder dwangsom 8.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat er geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waardoor alsnog beroepsgronden tegen de last onder dwangsom aangevoerd kunnen worden. Daartoe voert [appellant] eerst aan dat er geen sprake is van een overtreding, omdat het hebben van een tweede badkamer...