Bericht

Hoe werkt het overgangsrecht bij handhavingsbesluit bij de Omgevingswet?

Het overgangsrecht bij de invordering van de Omgevingswet (‘Ow’) voor handhavingsbesluiten is best ingewikkeld. Het is belangrijk om op het netvlies te hebben dat bij het overgangsrecht bij handhavingsbesluiten niet alleen naar de Invoeringswet Omgevingswet (‘IOw’) te kijken, maar ook de uitspraak van de Afdeling van 3 juli 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:2645) waarin het overgangsrecht bij handhavingsbesluiten...

Bericht

Rb. Overijssel 27 juni 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:3390 – Aanlegger MTB-route niet pleger of functioneel dader van het doden van hagedissen door gebruikers. Wel in strijd met zorgplicht om geen onderzoek te doen / geen maatregelen te treffen om het doden te voorkomen.

6.10Ingevolge artikel 5:32 van de Awb kan een last onder dwangsom alleen worden opgelegd aan de overtreder, dat wil zeggen degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 6.11Eiser kan naar het oordeel van de rechtbank in het onderhavige geval niet worden aangemerkt als overtreder van de artikelen 3.5 en 3.10 van de Wnb. 6.12Niet in geschil is dat eiser niet...

Bericht

ABRvS 26 juni 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2605 – drugspand mocht gesloten worden “ondanks het feit dat [appellant] op een goede manier invulling heeft gegeven aan zijn zorgplicht als verhuurder en hem daarom geen verwijt kan worden gemaakt van de overtreding.”

De sluiting van het pand 6.2     Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de burgemeester zich op het standpunt heeft mogen stellen dat de burgemeester in beginsel – behoudens de evenredigheidstoets – van zijn bevoegdheid tot het sluiten van het pand gebruik heeft mogen maken. Uit de politie-informatie die aan de burgemeester is...

Bericht

ABRvS 26 juni 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2614 – Anders dan Rb. vindt ABRvS handhaving hier niet in strjid met gelijkheidsbeginsel/motiveringsbeginsel: er zijn wel andere soortgelijke overtredingen in de buurt, maar die veroorzaken géén overlast.

7.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het besluit van 5 april 2022 onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en ondeugdelijk is gemotiveerd. Er is volgens het college geen sprake van willekeur of een schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat er geen sprake is van gelijke gevallen. 7.1.    In beroep betoogde Zandgigant dat...

Bericht

ABRvS 26 juni 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2613 – Eigenaar verhuurd voor de derde keer in strijd met de Huisvestingswet: aanvaarding overtreding.

11.2.  [appellant] had als eigenaar beschikkingsmacht over het gebruik van de woning, waaronder de omzetting van de woning in onzelfstandige woonruimte, en heeft dit ook aanvaard. Zoals onder 2 vermeld, heeft het college [appellant] bij de besluiten van 20 augustus 2018 en 7 mei 2019 gelast de onvergunde onzelfstandige bewoning door meer dan drie personen...

Bericht

ABRvS 26 juni 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2586 – Herroeping van LoD bij de BOB (zonder terugwerkende kracht) omdat overtreding is gelegaliseerd, heeft geen gevolgen voor reeds verbeurde dwangsommen.

Bijzondere omstandigheden 6.       [appellanten] betogen dat het college het invorderingsbesluit van 25 maart 2019 ten onrechte heeft gehandhaafd. Volgens hen is de last onder dwangsom vanaf het begin onrechtmatig en had het college geen dwangsom mogen invorderen. Bovendien kan volgens [appellanten] het invorderingsbesluit niet worden gehandhaafd, omdat het bouwwerk inmiddels voldoet aan het bestemmingsplan “Woongebieden...

Bericht

ABRvS 26 juni 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2583 – Het zijn van slachtoffer van de KOT-affaire is geen reden om de Wav te gaan overtreden.

3.3.    Daarnaast betoogt [appellant] dat zij feitelijk niet anders kon dan deze opdracht aannemen. Tijdens de zitting heeft [gemachtigde] toegelicht dat hij vroeger naast [appellant] ook een eenmansbedrijf had. Uit dat eenmansbedrijf haalde hij zijn salaris. De Belastingdienst heeft voor dat eenmansbedrijf hogere aanslagen opgelegd. Die aanslagen hadden tot gevolg dat de Belastingdienst Toeslagen zijn...

Bericht

Rb. Overijssel 25 juni 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:3341 – Iets geven aan iemand op een scootmobiel op een terrein dat bekend staat om het drugsdealen, is nog niet per definitie drugsdealen.

2. Op 3 februari 2022 heeft de burgemeester bij besluit eiser gelast om geen drugs meer te handelen op straat, zoals omschreven in artikel 2:74 van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Bij elke overtreding hiervan verbeurt eiser een dwangsom van € 5.000,- met een maximum van € 20.000,-. Eiser heeft geen bezwaar ingesteld tegen dit besluit. De...

Bericht

Rb. Noord-Nederland 21 juni 2024, ECLI:NL:RBNNE:2024:2382 – HHverzoek afgewezen onder verwijzing naar waarschuwingsbrief nav ander HHverzoek. Het enkele feit dat BO een besluit heeft genomen op een eerder ingediend HHverzoek van een andere maakt niet dat het college geen onderzoek moet doen naar vraag of er nu wel een overtreding is.

Afwijzing verzoek om handhaving 7. Eiseres stelt – samengevat – dat het college niet heeft aangetoond dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel over bestaat dat de voorzetting van de activiteiten geen schadelijke gevolgen heeft voor beschermde habitats in de beschermingszones. Uit het bestreden besluit blijkt dat er sprake is van twijfel en dat de...

Bericht

Rb. Gelderland 21 juni 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:3790 – Eigenaar vakantiewoning functioneel dader illegaal verhuren aan arbeidsmigranten. Weliswaar beheerder ingeschakeld, maar beheerder doet evident niet goed zijn werk: “De rechtbank is van oordeel dat eisers, door op deze wijze en onder deze voorwaarden een contractuele relatie met de verhuurorganisatie aan te gaan, het risico hebben aanvaard dat de woning op niet-legale wijze ter beschikking wordt gesteld voor bewoning met niet-recreatieve doeleinden”

Zijn eisers overtreders? 10. Eisers betogen dat zij geen overtreders zijn, omdat zij de recreatiewoning niet aan de in de woning aangetroffen arbeidsmigranten hebben verhuurd. Volgens het contract is de recreatiewoning verhuurd aan een andere partij dan de aangetroffen arbeidsmigranten. Eisers hebben aangevoerd dat zij een professioneel verhuurbedrijf hebben ingeschakeld en dat een maximale verhuurtermijn van vier weken...