Bericht

Rb. Rotterdam 17 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2038 – Uitzondering formele rechtskracht, evident geen overtreding omdat APV verbod messen onverbindend is wegens strijd met de Wet wapens en munitie. Invordering dwangsom onderuit.

Is artikel 2:50a van de APV verbindend? 4.1. Eiser voert aan dat de burgemeester ten onrechte is overgegaan tot invordering van de dwangsom, omdat artikel 2:50a van de APV waarop de burgemeester zich baseert, onverbindend is. Daartoe betoogt eiser dat wat in de APV is geregeld al volledig in de WWM is geregeld. Nu dit...

Bericht

ABRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1038 – Bij (vernietigde) BOB was standpunt ‘geen overtreding’, bij nieuwe BOB was standpunt ‘wel overtreding, maar handhaving onevenredig’. BO had belanghebbende op grond van 3:2 Awb moeten horen.

Beoordeling 5.1.    Op grond van artikel 7:2 van de Awb is een bestuursorgaan bij het opnieuw nemen van een besluit op bezwaar ter voldoening aan een uitspraak van de bestuursrechter niet verplicht opnieuw te horen. Dit kan echter uit oogpunt van zorgvuldigheid, op grond van artikel 3:2 van de Awb, anders zijn. Nieuwe feiten en...

Bericht

ABRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1020 – Overtreder heeft procesbelang bij beoordeling last, ondanks verjaring invorderingsbevoegdheid, omdat er een nieuwe last zal worden opgelegd. Last onduidelijk omdat wordt verwezen naar onduidelijke tekening.

Procesbelang 20.     [appellant] heeft op de zitting betoogd dat het college niet langer kan overgaan tot daadwerkelijke invordering van de dwangsom, omdat die bevoegdheid intussen is verjaard. Dit betekent volgens [appellant] niet dat hij geen procesbelang meer heeft bij een beoordeling van de gronden die hij tegen de last onder dwangsom over de he ggen...

Bericht

ABRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1050 – Deskundigenrapport in dit geval onvoldoende voor aannemen overtreding: deskundige spreekt alleen ‘verwachting’ uit dat norm niet wordt gehaald. Overtreding niet feitelijk vastgesteld.

Artikel 7:9 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 4.       [appellant] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college het besluit van 20 februari 2020 in strijd heeft genomen met artikel 7:9 van de Awb. Daartoe voert [appellant] aan dat het rapport van Efectis van 14 februari 2020 onderdeel uitmaakt van dat besluit...

Bericht

CBb 14 maart 2023, ECLI:NL:CBB:2023:132 – overtreder meldt zelf overtreding, krijgt toch aanwijzing van DNB (herstelsanctie) en daarmee toezichtsantecendent. Is dat evenredig? (CBb: ja, want overtreding was voldoende ernstig en kon niet op korte termijn worden opgeheven).

5.1 [naam 1] heeft de (nog resterende) overtredingen niet betwist. [naam 1] beroept zich vooral op het evenredigheidsbeginsel. Bij de toets aan het evenredigheidsbeginsel staat op grond van artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de vraag centraal of de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het...

Bericht

CBb 14 maart 2023, ECLI:NL:CBB:2023:133 – Is er doorzocht in plaats van zoekend rond gekeken en daardoor onrechtmatig bewijs verkregen? Nee, want appellant heeft dat met enkele suggestie onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Last onder dwangsom 6.3.1 Op grond van artikel 8.5 van de Wet dieren is verweerder bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde in die wet. Artikel 5:32, eerste lid, van de Awb bepaalt dat een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen in plaats...

Bericht

Rb. Midden-Nederland 23 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:6203 – intrekking beveiligers toestemming wegens belediging politieambtenaar is onevenredig.

8. De rechtbank overweegt in dit verband nog dat de korpschef geen oordeel heeft gegeven over de vraag of eiser zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan belediging. De korpschef heeft zich in het bestreden besluit, in het verweerschrift en op zitting stellig uitgesproken over de ernst van belediging van een politieambtenaar wanneer die is geuit...

Bericht

Rb. Zeeland-West-Brabant 8 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1461 – zeer spoedeisende bestuursdwang kon in dit geval niet worden toegepast omdat BGM al langer van overtreding op de hoogte was.

Feiten 1. Eiser is bestuursvoorzitter van [naam stichting] , die eigenaar is van de percelen achter de [straatnaam] te [plaatsnaam] . In (in ieder geval) de periode van november 2020 tot en met maart 2021 verbleven twee honden van eiser op dit perceel. 1.1. In de periode van 11 november 2020 tot en met 31...

Bericht

ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:913 – boetes gematigd met 25% vanwege (i) lange duur procedure en (ii) overschrijding termijn 5:51 Awb (max 13 weken na boeterapport een besluit) – overschrijding van 1 jaar en 11 maanden.

Lange duur procedure 9.       [appellante A] en [appellant B] stellen dat bij de toezending van het boeterapport een concrete handeling is verricht, waaraan zij in redelijkheid de verwachting mochten ontlenen dat de staatssecretaris boetes zou gaan opleggen. Zelfs als voor de aanvang daarvan moet worden uitgegaan van het moment van de boetekennisgeving, zoals de rechtbank...

Bericht

Rb. Noord-Nederland 3 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:809 – sluiting woning wegens harddrugs die bezoeker bij zich had, terwijl bewoonster in ziekenhuis lag, is onevenredig.

Evenredigheid 6. Het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat de sluiting van de woning verzoeker onevenredig treft. 6.1. De burgemeester wil met het bestreden besluit drugshandel op straat en vanuit de woning tegengaan. Enerzijds om kwetsbare personen en groepen te beschermen, anderzijds om het signaal af te geven dat handel vanuit woningen niet genormaliseerd...