Bericht

AB 2023/123 – Kortsluiten mag alleen ten aanzien van beroepen waar om een voorlopige voorziening is gevraagd. Wanneer is een onduidelijke last een bijzondere omstandigheid?

ABRvS 18-01-2023, ECLI:NL:RVS:2023:163, m.nt. T.N. Sanders Essentie Kortsluiten op grond van artikel 8:86 Awb mag bij samenhangende beroepen alleen als ten aanzien van alle kort te sluiten beroepen een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een onduidelijke last is pas een bijzondere omstandigheid als de last zelf onduidelijk is. Daar is in dit geval geen sprake van.

Bericht

AB 2023/116 -Sluitingsbevel na eerdere last onder dwangsom is geen ketenbesluitvorming. Aanvulling grondslag handhavingsbesluit in beroep kan, maar bestuursorgaan is in dit geval te laat.

ABRvS 21-12-2022, ECLI:NL:RVS:2022:3860, m.nt. T.N. Sanders Essentie Opvolgende handhavingsbesluiten leveren geen ‘ketenbesluitvorming’ op. Aanvullen grondslag besluit in beroep kan, maar burgemeester heeft nagelaten dat te doen toen de rechtbank de kans daartoe bood. Burgemeester mag grondslag nu niet alsnog aanvullen in hoger beroep. Samenvatting De rechtmatigheid van het besluit tot sluiting van de woning staat...

Bericht

AB 2023/109 – Handhaving tegen hekwerk dat 25 cm te hoog is, is in dit geval onevenredig.

ABRvS 07-12-2022, ECLI:NL:RVS:2022:3607, m.nt. T.N. Sanders Essentie Handhaving tegen hekwerk dat 25 cm te hoog is, is in dit geval onevenredig. Hekwerk is door school geplaatst ten behoeve van de veiligheid van de kinderen en ten bate van verzoeker om handhaving (om te voorkomen dat er ballen in zijn tuin zouden komen). Hoogteoverschrijding is marginaal...

Bericht

AB 2023/5 – Dat niet duidelijk is of je een eventuele overtreding zou kunnen opheffen, is geen reden om niet op onderzoek uit te gaan.

CBb 20-09-2022, ECLI:NL:CBB:2022:621, m.nt. T.N. Sanders Essentie Verzoeker om handhaving zaait voldoende twijfel over de juistheid van het onderzoek van de toezichthouder. Moeilijkheid opheffen overtreding rechtvaardigt niet het afzien van onderzoek. Samenvatting Het College is van oordeel dat het rapport van bevindingen en de veterinaire verklaring niet concludent zijn. Enerzijds wordt vermeld dat de manen...

Bericht

Vzr. Rb. Midden-Nederland, 30 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2457 – vlaggenverbod Provincie Utrecht niet handhaafbaar.

Het vlaggenverbod en artikel 7 van de Grondwet 12. De voorzieningenrechter beoordeelt of provinciale staten het vlaggenverbod mochten opnemen in hun verordening, waarbij hij deze regeling toetst aan artikel 7 van de Grondwet. Omdat het gaat om een regeling van een orgaan van een lagere overheid, staat het toetsingsverbod uit artikel 120 van de Grondwet...

Bericht

Rb. Overijssel 25 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1892 – noodzaak sluiting pand ivm illegaal gokken onvoldoende gemotiveerd “nu ten onrechte slechts is volstaan met een opsomming van de gevaren die zich in het algemeen kunnen voordoen.”

Bevoegdheid tot sluiting 17. Eiser voert aan dat de sluiting niet gebaseerd kan worden op artikel 2:80, eerste lid, van de APV gemeente Almelo 2021 (APV). Daarbij wijst hij op de uitspraak van de Afdeling van 1 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2704. In deze uitspraak oordeelde de Afdeling dat niet deugdelijk was gemotiveerd dat de aanwezigheid van...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2017 – BO geeft zichzelf beslistermijn van 20 weken i.p.v. 8 weken voor handhavingsverzoek. Dit is geen redelijke termijn. Het handhavingsverzoek is concreet, beperkt en vergt weinig onderzoek. Feit dat er gesprekken met overtreder plaatsvonden zou een reden kunnen zijn om de termijn wél redelijk te achten, maar dit is niet voldoende gemotiveerd in dit geval.

Oordeel Afdeling 4.2.    Voor het beslissen op een verzoek om handhaving geldt geen wettelijke termijn, zodat op grond van artikel 4:13, eerde lid, van de Awb een redelijke termijn geldt. Deze termijn is in ieder geval verstreken wanneer het bestuursorgaan niet binnen acht weken een beschikking heeft gegeven of een mededeling heeft gedaan met daarin...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2000 – geluidsnormen Wgh nog steeds niet handhaafbaar – appellant moet maar zien te leren leven met geluidsoverlast Cargill in zijn woning.

Overtreding wegens strijd met de Wgh? 5.       [appellant] betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt stelt dat geen sprake is van een overtreding. In dit kader voert hij aan dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel van zijn woning en in zijn woning wordt overschreden door Cargill. Het college heeft volgens [appellant]...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2023 – Afdeling draait matiging boete van 12,5% door Rb. MNL wegens het niet opnieuw begaan van een beboetbaar feit terug. “Naleving van de norm is het uitgangspunt en kan geen reden zijn tot matiging van een eerdere boete voor overtreding van die norm.”

Algehele matiging over totale boetebedrag 9.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte een algehele matiging van 12,5% op het totale resterende boetebedrag heeft toegepast. Daartoe voert het college aan dat [appellante sub 2] een grote houder is met meerdere locaties voor kinderopvang binnen de gemeente Utrecht. Weliswaar zijn op deze locatie sinds de...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2021 – Verklaring van medewerker jaar na overtreding dat administratie niet klopt, onvoldoende voor BO om niet af te mogen gaan op administratie kinderopvanghouder bij het vaststellen van een overtreding.

Overtredingen van de beroepskracht-kindratio op 31 juli 2019 en 2, 14 en 22 augustus 2019? 10.     Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de overtredingen van de beroepskracht-kind ratio op 31 juli en 2, 14 en 22 augustus 2019 niet zijn bewezen. Daartoe voert het college aan dat uit de administratie van [appellante sub...