Bericht

ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3627 – verkoop woning waar last op ziet levert geen uitzonderlijk geval op bij invordering: uit niets blijkt dat woning voor afloop BG-termijn is geleverd en het enkele feit dat is verkocht niet maakt dat overtreder het niet meer in haar macht heeft.

Is sprake van een uitzonderlijk geval? 5.       [appellante] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat sprake is van een uitzonderlijk geval, omdat zij de woning met het recht van opstal op 13 februari 2019 heeft verkocht en zij het daardoor niet in haar macht had om de bebouwing af te breken. Verder voert zij...

Bericht

CBb 26 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:536 – kostenverhaal gaat onderuit omdat dieren te lang zijn bewaard. Ze hadden eerder geeuthanaseerd moeten worden.

Beperking van de kosten 6.1 [naam 1] voert tot slot aan dat de dieren veel langer dan nodig was zijn ondergebracht bij een opslaghouder. Hierdoor zijn onnodige kosten gemaakt. Zij betoogt dat de minister verplicht was om de dieren te euthanaseren toen bleek dat de zending niet terug kon naar [land] en ook niet kon...

Bericht

ABRvS 20 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3547 – verzoek om (onaantastbare) LoD te herroepen – toetsingskader. Is gewijzigde standpunt college nieuw feit? (nee)

Beoordeling van het hoger beroep 5.       [appellante] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat er sprake is van een nieuw feit omdat het college in zijn besluit van 21 april 2022 de aanwezigheid van vastgekoppelde leidingen voor nutsvoorzieningen niet meer doorslaggevend acht om het chalet als “bouwwerk” aan te kunnen merken. Het chalet is...

Bericht

ABRvS 20 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3557 – geen gronden (meer) gericht tegen afwijzing handhavingsbesluit = geen procesbelang bij hoger beroep.

Hebben [appellant A] en anderen procesbelang? 5.       Zoals de Afdeling eerder heeft geoordeeld in bijvoorbeeld de uitspraak van 28 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1145, hoeft de bestuursrechter een bij hem ingediend (hoger) beroep alleen inhoudelijk te beoordelen als dit van betekenis is voor de beslechting van het geschil over het voorliggende besluit. Daarbij geldt dat het doel...

Bericht

CBb 19 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:514 – kostenverhaal. Verkoop dieren is niet goed gegaan. Geen taxatie voor verkoop en geen verkoop bij opbod (maar onderhands). Daarom schat CBb waarde dieren hoger in dan daadwerkelijk gerealiseerde opbrengst. Dat wordt in minder gebracht op kosten.

De verhaalde kosten 6.3.1 Het College volgt [naam 1] niet in de algemene stelling dat onvoldoende inzicht is gegeven in de kosten. De minister heeft de facturen en een kostenoverzicht overgelegd . In bezwaar heeft de minister besloten om de in rekening gebrachte taxatiekosten van € 853,63 niet langer te verhalen en de kosten voor...

Bericht

Rb. Gelderland 14 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5161 – dwangsom voor viswinkel met illegale horeca te hoog (25k ineens), gematigd naar 10k ineens.

Is de opgelegde dwangsom te hoog? 14. Eisers voeren aan dat de hoogte van de dwangsommen onredelijk en buitenproportioneel is. Het college heeft zich gebaseerd op de financiële voordelen die eisers behalen met het toestaan van de vishandel op het perceel, maar heeft geen inzicht verworven in de financiële voordelen. Bovendien hanteert het college niet...

Bericht

ABRvS 13 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3431 – gedoogverklaring coffeeshop voortaan appellabel, omdat uitlokken handhaving toch onevenredig is.

Rechtsvraag 3.       In geschil is of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de burgemeester terecht het bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat de brief van 17 januari 2020 geen besluit zou zijn en ook niet daarmee kan worden gelijk gesteld. Toetsingskader 4.       De volgende bepalingen zijn voor deze zaak van belang. Artikel 1:3 Awb luidt: 1.      ...

Bericht

ABRvS 13 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3478 – geen concreet zicht op legalisatie reeds vanwege ontbreken vergunningaanvraag. Dat daarvan is afgezien vanwege hoogte leges, maakt dat niet anders.

Is er concreet zicht op legalisatie? 5.       [appellant] voert aan dat er mogelijk concreet zicht op legalisatie is en hij voornemens is een vergunningaanvraag te doen, teneinde het gebruik van het pand voor bewoning te legaliseren. 5.1.    De Afdeling is van oordeel dat geen sprake is van concreet zicht op legalisatie. Het is vaste rechtspraak...

Bericht

Rb. Oost-brabant 7 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4394 – Bgm gebruikt camerabeelden derden voor vaststellen overtreding. Mogen niet worden gebruikt omdat verwerking daarvan in strijd met de AVG is en desondanks gebruiken “zozeer indruist”.

4. De rechtbank stelt vast dat eiser in beroep betwist dat hij op de drie genoemde data het muilkorfgebod heeft overtreden. De burgemeester heeft aan de overtredingen van 1 en 7 mei 2022 de camerabeelden ten grondslag gelegd en aan de overtreding op 26 juni 2022 het proces-verbaal van politie. Overtredingen op 1 en 7 mei...

Bericht

ABRvS 6 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3287 – BO heeft tenon rechte niet ambtshalve legalisatie mogelijkheid bouwwerk onderzocht.

Concreet zicht op legalisatie hok en waterbakken 7.       [verzoeker] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat er concreet zicht op legalisatie van het hok en de waterbakken bestaat. Daartoe voert hij aan dat deze bouwwerken op grond van artikel 35.2, onder b, van de planregels zijn toegestaan. Ter zitting heeft hij hieraan toegevoegd dat als...