Categorie: Signaleringen

ABRvS 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1261 – monsterneming ex artikel 5:18 Awb – monsters wel genomen, maar daarna vernietigd omdat appellant niet binnen 1 maand heeft laten weten een contra-expertise uit te willen uitvoeren. Geen strijd met 5:18 Awb.

7.       [appellante] betoogt dat de rechtbank miskent dat zij in haar verdediging is geschaad. Zij heeft geen tegenonderzoek kunnen laten uitvoeren, omdat het dagelijks bestuur fouten heeft gemaakt bij de contra-monsterneming. Het recht op...

ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1218 – Samenvatting belangrijkste rechtspraak grenzen last. Nu BO overtreder nadrukkelijk keuzevrijheid laat om een andere herstelmaatregel te kiezen, is last akkoord.

7.3.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld in haar uitspraken van 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2795 en 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:169) vereist het rechtszekerheidsbeginsel dat een last zodanig duidelijk en concreet geformuleerd wordt dat degene tot wie...

ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1106 – Wanneer staat strafvervolging in de weg aan een bestuurlijke boete? Stafvervolging wegens hennepkwekerij staat bestuurlijke boete op grond van Huisvestingswet voor hennepkwekerij niet in de weg.

4.1.    De rechtbank heeft terecht verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:736). In die uitspraak lagen precies dezelfde hogerberoepsgronden voor als in deze zaak. De Afdeling ziet geen aanleiding...

Vzr. Rb. Noord-Nederland 7 mei 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:1775 – Vzr. twijfelt of sprake is van een overtreding. Treft VoVo inhoudende dat het BO de activiteit als vergunningplichtig moet beschouwen en draagt overtreder op om geen handeling zonder vergunning te verrichten.

8. In het voorgaande ziet de voorzieningenrechter het verzoek toe te wijzen, in de zin dat de volgende voorlopige voorziening zal worden getroffen. 8.1. De voorzieningenrechter draagt verweerder op de activiteiten die vanaf 8...

ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:666 – boete huisvestingswet, BAG vormt onvoldoende bewijs. “[…] niet is voldaan aan de strenge maatstaven die worden gesteld aan het opleggen van een punitieve sanctie. Dan moet namelijk buiten redelijke twijfel zijn komen vast te staan dat de overtreding is begaan.”

6.       Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:261, kan onttrekking in de zin van de Hw slechts plaatsvinden, indien het desbetreffende gebouw op enig moment is bestemd voor permanente...

ABRvS 17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:326 – tijdig verzoek om verlenging BG termijn moet inhoudelijk worden beoordeeld – ook nadat BO formeel niet meer mag verlenging omdat de BG termijn al is verstreken.

Weigering verlenging begunstigingstermijn 9.    Free Heart betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft volstaan met het bevestigen van het eerder door de voorzieningenrechter van de rechtbank gegeven oordeel dat het college de begunstigingstermijn, verbonden...

Conclusie A-G Bleichrodt PHR 9 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:108 – onrechtmatig verkregen bewijs. Toezichthouder idzv heeft op grond van Awb doorzocht met het oog op strafrechtelijke opsporing. Bewijs echter niet uitgesloten.

Ten aanzien van het voormelde onderzoek overweegt het hof als volgt. De opsporingsambtenaren waren niet bevoegd als toezichthouder ex artikel 5:11 juncto 5:15 en/of 5:19 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) juncto de geldende APV het voertuig te doorzoeken. De bevoegdheidsuitoefening door...

ABRvS 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:203 – Whatsappjes van toezichthouder aan overtreder leveren geen geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel op, omdat onduidelijk is wat de toezichthouder is voorgehouden door de overtreder.

4.2.    […] Het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. Wie zich beroept op het vertrouwensbeginsel moet aannemelijk maken dat van de kant van de overheid toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht...

CBb 26 januari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:87 – formele rechtskracht LoD, aangezien appellant niet betwist dat er een overtreding is begaan en hij overtreder is, geen reden om uitzondering te maken. Niet invorderen bij alsnog voldoen aan last zou ‘beloning voor volharden in overtreding’ zijn.

6.1. Het College stelt vast dat appellant geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen het besluit waarbij de last onder dwangsom is opgelegd. Dit betekent dat dit besluit in rechte is komen vast te staan. Een...