Categorie: Signaleringen

ABRvS 22 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2930 – bij procedure tegen zowel de last onder dwangsom als de invordering (5:39 Awb), moeten gronden gericht tegen de invordering die feitelijk gericht zijn op last, geacht worden ook te zijn gericht te zijn tegen de last.

6. [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college niet handhavend mocht optreden, omdat het college ook niet optreedt tegen andere dammen en duikers in de omgeving waarvoor ook...

CBb 7 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1044 – ‘volstrekt’ onvoldoende onderzoek nalv handhavingsverzoek – derde levert beeldmateriaal, besluit wordt afgewezen met de constatering dat het beeldmateriaal is beoordeeld, zonder enige specificatie.

Feiten en kwalificatie van de overtredingen 5.6. Het College constateert dat verweerder bij de beoordeling van het handhavingsverzoek in het primaire besluit voorop heeft gesteld dat inspecteurs en een dierenarts van de NVWA de...

CBb 7 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1050 – niet terugkomen op onaantastbare bestuurlijke boete die naar de huidige stand van de rechtspraak geen stand had kunnen houden, niet evident onredelijk. Gewijzigde rechtspraak in beginsel geen reden voor BO om eerdere onaantastbare sanctiebesluiten in te hoeven trekken.

5. Het College overweegt als volgt. 5.1Artikel 4:6, eerste lid, van de Awb bepaalt dat, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, de aanvrager gehouden is nieuw gebleken...

Conclusie P-G Hofstee, 30 november 2021, ECLI:NL:PHR:2021:1115 – voor uitleg una via en ne bis in idem in het bestuursrecht is strafrechtelijke uitleg ‘hetzelfde feit’ bepalend. Boete aan rechtpersoon én feitelijk leidinggevende mag, behalve als daarmee hetzelfde “vermogensrechtelijke belang” wordt geraakt. NL rechtelijke una-via beschermt beter dan EU recht.

15. De bovenvermelde opvatting dat het una via-beginsel uit het ne bis in idem-beginsel voortvloeit enerzijds, en de aansluiting bij het strafrecht die met de codificatie van het bestuursrechtelijke ne bis in idem-beginsel is beoogd anderzijds, wettigen...

CBb 30 november 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1027 – rapport toezichthouder niet ondertekend en niet op ambtseed = rapport komt minder bewijskracht toe, maar mag worden gebruikt. “Het College betrekt hierbij dat het rapport is opgesteld door een opgeleide toezichthouder, van wie niet is gebleken dat deze een belang heeft bij het onjuist vermelden van hetgeen hij heeft waargenomen.”

4.6. Het College stelt voorop dat een bestuursorgaan in beginsel mag uitgaan van de bevindingen in een rapport van bevindingen, indien de controle is verricht en het rapport is opgemaakt door een hiertoe bevoegde...

CBb 30 november 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1031 – boetegrondslag mag in bezwaar volledig gewijzigd worden, zo lang de feitelijke grondslag niet anders is en de boete niet hoger wordt. Artikel 6 EVRM vereist niet dat er altijd twee bewijsmiddelen moeten zijn. Rapport toezichthouder voldoende.

5.1. De rechtbank heeft, onder verwijzing naar de uitspraak van het College van 12 oktober 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:327) op goede gronden terecht geoordeeld dat het bestreden besluit, waarin op basis van dezelfde feitelijke grondslag zoals...

ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2614 – feit dat om handhaving is verzocht, is voldoende om te rechtvaardigen dat handhavend wordt opgetreden tegen een overtreding waar normaliter niet tegen gehandhaafd wordt.

9.1.    Zoals het college ter zitting heeft toegelicht, voert het geen actief handhavingsbeleid ten aanzien van erfafscheidingen. Het college beziet naar aanleiding van een melding of handhavend wordt opgetreden tegen een erfafscheiding. Zoals de...

ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2621 – weigering om te handhaven kan niet leiden tot aanpassing regelgeving, dus weigering AP om tegen handelen conform regelgeving op te treden niet appellabel. Onderzoek naar werkwijze 88% van de markt niet onzorgvuldig: redelijke invulling onderzoeksplicht bij handhaving. Geen noodzaak om 100% te onderzoeken.

–         Onderzoek 12.     Vrijbit voert aan dat de rechtbank er ten onrechte aan is voorbijgegaan dat het verzoek betrekking heeft op de gemeenschappelijke zorgverzekeraars en is gericht op de regels voor verwerking van medische...

ABRvS 15 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2083 – constateringsrapport niet toereikend: feit dat er bedden zegt niets over aantal bewoners. BRP inschrijvingen geen bewijs van aantal bewoners. Rb. heeft terecht invorderingsbeschikking herroepen.

8.3.    De Afdeling overweegt dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat het constateringsrapport onvoldoende concrete informatie bevat om op grond daarvan te kunnen concluderen dat de woning in strijd met het bestemmingsplan werd bewoond...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1962 – BO bij invordering, matiging met 50%: overtreder maakt meetfout bij uitvoeren last en denkt daaraan te hebben voldaan. Na ontvangst voornemen tot invorderen is direct alsnog voldaan aan de last.

3.2.    Ter zitting heeft het college toegelicht dat het als uitgangspunt hanteert dat alle verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Daarop wordt alleen een uitzondering gemaakt als er omstandigheden zijn die in de jurisprudentie van de...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1958 – gelijktijdige beboeting voor illegale werknemer op grond van Wav en Vreemdelingenwet niet in strijd met 5:8 Awb om bepalingen verschillende strekkingen en doelen hebben.

5.1. [appellante] betoogt terecht dat de rechtbank ten onrechte de door haar aangevoerde omstandigheden onbesproken heeft gelaten. De Afdeling zal daarom de aangevoerde omstandigheden hierna alsnog beoordelen. 5.2. Anders dan [appellante] betoogt, is de...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961 – beroep op gelijkheidsbeginsel door derde-belanghebbende slaagt: BO heeft onvoldoende gemotiveerd waarom niet handhavend wordt opgetreden in dit geval, maar wel in andere gevallen.

Gelijkheidsbeginsel 2.       [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld, omdat in dit geval een verzoek om handhaving is gedaan en in...

ABRvS 11 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1791 – rapport overtreder mag worden gebruikt voor vaststelling overtreding. BO moet compleet onderzoek verrichten naar alle overtredingen. Concreet zicht op beëindiging is nog geen concreet zicht op legalisering.

Overtreding? 3.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het een akoestisch onderzoek had moeten laten verrichten om te kunnen vaststellen of de wooneenheden voldoen aan de voorkeurswaarden van de...

ABRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1695 – besluitvormingsperikelen: BO doet geen onderzoek nalv handhavingsverzoek (beroep reeds daarom gegrond), neemt vervolgens nieuw besluit nalv Rb uitspraak, maar beslist niet tot daadwerkelijk handhaven (beroep eveneens gegrond).

b.       Woon- en leefklimaat 6.2.2. [appellant A] betoogt verder dat structurele belasting met basgeluiden in hun woningen en tuinen in de namiddag en avonduren zonder onderbreking en tot in de nacht het woon- en...