Bericht

ABRvS 31 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:370 – boete wordt hangende beroep ambtshalve gematigd door BO = rechtbank had proceskosten moeten toekennen.

Proceskosten in beroep 8.       [appellant A], [appellant B], [appellant C] en [appellant D] betogen ten slotte dat de rechtbank ten onrechte geen proceskostenveroordeling heeft uitgesproken ten laste van het college. Zonder dat zij een beroepsprocedure aanhangig hadden gemaakt, zou het college de boete niet gematigd hebben naar € 11.600,-. Zij waren aldus genoodzaakt proceskosten te...

Bericht

ABRvS 31 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:379 – duidelijke planregels moeten letterlijk worden uitgelegd: ook als dat een resultaat oplevert dat duidelijk niet beoogd was.

Strijd met het bestemmingsplan 4.       [appellant] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college niet bevoegd is om handhavend op te treden op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, omdat de voorste schuur niet in strijd is met het bestemmingsplan. Hij voert aan dat artikel 73 van de...

Bericht

ABRvS 31 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:374 – Na jaren procederen mag burgemeester saunaclub niet alsnog sluiten vanwege tijdsverloop en beperkte hoeveelheid harddrugs.

5.4. Zoals de Afdeling in de uitspraak van 8 december 2021 heeft overwogen kan tijdsverloop ertoe leiden dat sluiting van een pand op grond van artikel 13b van de Opiumwet redelijkerwijs niet meer zal bijdragen aan het bereiken van de doelen die met een dergelijke sluiting worden gediend. Als een burgemeester een pand nog niet...

Bericht

Vzr. ABRvS 29 januari 2024. ECLI:NL:RVS:2024:306 – Zeldzame toepassingsbeschikking (artikel 5:31a Awb) getoetst. Ook al is bg-termijn vijf jaar geleden verstreken – uitgangspunt blijft dat aangekondigde bestuursdwang toegepast moet worden. Al helemaal als buurman erom vraagt.

8.       De voorzieningenrechter stelt voorop dat het verzoek om voorlopige voorziening uitsluitend ziet op de toepassingsbeschikking en niet op de last onder bestuursdwang. Zij beperkt zich dan ook tot een voorlopig rechtmatigheidsoordeel over de toepassingsbeschikking. Volgens artikel 5:31a van de Awb kan een belanghebbende die door een overtreding wordt benadeeld het bestuursorgaan verzoeken om bestuursdwang toe te...

Bericht

Rb. Noord-Nederland 25 januari 2024, ECLI:NL:RBNNE:2024:191 – last onduidelijk geformuleerd. Bij hoeveel honden is geen sprake meer van het bedrijfsmatig houden?

Omschrijving last 16. Eisers betogen dat de last niet duidelijk geformuleerd is. In dit verband wijzen eisers erop dat het niet duidelijk is hoeveel honden verkocht moeten worden en hoeveel honden mogen blijven. Naar de mening van eisers had verweerder de last duidelijker moeten formuleren, zodat het voor hen duidelijk is welk aantal honden en...

Bericht

ABRvS 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:269 – Functioneel dader? Eigenaar heeft gebruik niet aanvaard. In ovk is dikgedrukt dat alleen als woonruimte mocht worden gebruikt. Niet gecontroleerd = geen probleem.

Beschikking en aanvaarding door [appellante]? 12.     Partijen zijn het erover eens dat [appellante] kan beschikken over de wijze waarop de woning wordt gebruikt in verband met de bestemming tot permanente bewoning. Partijen zijn verdeeld over de vraag of [appellante] de overtreding heeft aanvaard. 13.     Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college niet aangetoond dat [appellante]...

Bericht

ABRvS 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:270 – Functioneel dader? Eigenaar heeft gebruik niet aanvaard. Eerder overbewoning betekent niet dat opvolgende wietkwekerij is aanvaard.

6.1.    In haar uitspraken van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2067 en ECLI:NL:RVS:2023:2071) heeft de Afdeling haar rechtspraak over het overtrederschap genuanceerd en is zij aangesloten bij de strafrechtelijke criteria voor functioneel daderschap, zoals die zijn geformuleerd door de strafkamer van de Hoge Raad. Zoals de Afdeling uiteen heeft gezet in de uitspraak van 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2071, houdt...

Bericht

ABRvS 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:271 – Geen functioneel dader. Eigenaar had geen aanwijzingen om onrechtmatig gebruik woning te vermoeden.

Oordeel van de Afdeling 9.       Gelet op de bevindingen bij de controles op 28 januari 2020 en 23 november 2020, waaronder de verklaringen van de aanwezige bewoners, die zijn neergelegd in de processen-verbaal, is aangetoond dat de woning zonder vergunning was omgezet in onzelfstandige woonruimten. Het college stelt zich daarom terecht op het standpunt dat...

Bericht

ABRvS 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:267 – Geen functioneel dader. Koper koopt pand met huurder erin. Gebruikt professionele beheerder. Huurders betalen netjes huur. Na eerste overtreding heeft bedrijf niet teruggekoppeld aan eigenaar. Hij kon dus niets weten. Geen aanvaarding.

Beoordeling door de Afdeling 8.       In haar uitspraken van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2067 en ECLI:NL:RVS:2023:2071) heeft de Afdeling haar rechtspraak over het overtrederschap genuanceerd en is zij aangesloten bij de strafrechtelijke criteria voor functioneel daderschap, zoals die zijn geformuleerd door de strafkamer van de Hoge Raad. Zoals de Afdeling uiteen heeft gezet in de uitspraak van 31...

Bericht

ABRvS 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:268 – Functioneel dader. Appellant geeft tegenstrijdige verklaringen, ontvangt contant huurpenningen, kan niet aantonen dat hij de woning heeft bezocht.

Oordeel van de Afdeling 11.     In haar uitspraken van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2067 en ECLI:NL:RVS:2023:2071) heeft de Afdeling haar rechtspraak over het overtrederschap genuanceerd en is zij aangesloten bij de strafrechtelijke criteria voor functioneel daderschap, zoals die zijn geformuleerd door de strafkamer van de Hoge Raad. Zoals de Afdeling uiteen heeft gezet in de uitspraak van 31...