Categorie: Signaleringen

ABRvS 15 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2083 – constateringsrapport niet toereikend: feit dat er bedden zegt niets over aantal bewoners. BRP inschrijvingen geen bewijs van aantal bewoners. Rb. heeft terecht invorderingsbeschikking herroepen.

8.3.    De Afdeling overweegt dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat het constateringsrapport onvoldoende concrete informatie bevat om op grond daarvan te kunnen concluderen dat de woning in strijd met het bestemmingsplan werd bewoond...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1962 – BO bij invordering, matiging met 50%: overtreder maakt meetfout bij uitvoeren last en denkt daaraan te hebben voldaan. Na ontvangst voornemen tot invorderen is direct alsnog voldaan aan de last.

3.2.    Ter zitting heeft het college toegelicht dat het als uitgangspunt hanteert dat alle verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Daarop wordt alleen een uitzondering gemaakt als er omstandigheden zijn die in de jurisprudentie van de...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1958 – gelijktijdige beboeting voor illegale werknemer op grond van Wav en Vreemdelingenwet niet in strijd met 5:8 Awb om bepalingen verschillende strekkingen en doelen hebben.

5.1. [appellante] betoogt terecht dat de rechtbank ten onrechte de door haar aangevoerde omstandigheden onbesproken heeft gelaten. De Afdeling zal daarom de aangevoerde omstandigheden hierna alsnog beoordelen. 5.2. Anders dan [appellante] betoogt, is de...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961 – beroep op gelijkheidsbeginsel door derde-belanghebbende slaagt: BO heeft onvoldoende gemotiveerd waarom niet handhavend wordt opgetreden in dit geval, maar wel in andere gevallen.

Gelijkheidsbeginsel 2.       [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld, omdat in dit geval een verzoek om handhaving is gedaan en in...

ABRvS 11 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1791 – rapport overtreder mag worden gebruikt voor vaststelling overtreding. BO moet compleet onderzoek verrichten naar alle overtredingen. Concreet zicht op beëindiging is nog geen concreet zicht op legalisering.

Overtreding? 3.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het een akoestisch onderzoek had moeten laten verrichten om te kunnen vaststellen of de wooneenheden voldoen aan de voorkeurswaarden van de...

ABRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1695 – besluitvormingsperikelen: BO doet geen onderzoek nalv handhavingsverzoek (beroep reeds daarom gegrond), neemt vervolgens nieuw besluit nalv Rb uitspraak, maar beslist niet tot daadwerkelijk handhaven (beroep eveneens gegrond).

b.       Woon- en leefklimaat 6.2.2. [appellant A] betoogt verder dat structurele belasting met basgeluiden in hun woningen en tuinen in de namiddag en avonduren zonder onderbreking en tot in de nacht het woon- en...

ABRvS 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1261 – monsterneming ex artikel 5:18 Awb – monsters wel genomen, maar daarna vernietigd omdat appellant niet binnen 1 maand heeft laten weten een contra-expertise uit te willen uitvoeren. Geen strijd met 5:18 Awb.

7.       [appellante] betoogt dat de rechtbank miskent dat zij in haar verdediging is geschaad. Zij heeft geen tegenonderzoek kunnen laten uitvoeren, omdat het dagelijks bestuur fouten heeft gemaakt bij de contra-monsterneming. Het recht op...

ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1218 – Samenvatting belangrijkste rechtspraak grenzen last. Nu BO overtreder nadrukkelijk keuzevrijheid laat om een andere herstelmaatregel te kiezen, is last akkoord.

7.3.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld in haar uitspraken van 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2795 en 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:169) vereist het rechtszekerheidsbeginsel dat een last zodanig duidelijk en concreet geformuleerd wordt dat degene tot wie...

ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1106 – Wanneer staat strafvervolging in de weg aan een bestuurlijke boete? Stafvervolging wegens hennepkwekerij staat bestuurlijke boete op grond van Huisvestingswet voor hennepkwekerij niet in de weg.

4.1.    De rechtbank heeft terecht verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:736). In die uitspraak lagen precies dezelfde hogerberoepsgronden voor als in deze zaak. De Afdeling ziet geen aanleiding...

Vzr. Rb. Noord-Nederland 7 mei 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:1775 – Vzr. twijfelt of sprake is van een overtreding. Treft VoVo inhoudende dat het BO de activiteit als vergunningplichtig moet beschouwen en draagt overtreder op om geen handeling zonder vergunning te verrichten.

8. In het voorgaande ziet de voorzieningenrechter het verzoek toe te wijzen, in de zin dat de volgende voorlopige voorziening zal worden getroffen. 8.1. De voorzieningenrechter draagt verweerder op de activiteiten die vanaf 8...

ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:666 – boete huisvestingswet, BAG vormt onvoldoende bewijs. “[…] niet is voldaan aan de strenge maatstaven die worden gesteld aan het opleggen van een punitieve sanctie. Dan moet namelijk buiten redelijke twijfel zijn komen vast te staan dat de overtreding is begaan.”

6.       Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:261, kan onttrekking in de zin van de Hw slechts plaatsvinden, indien het desbetreffende gebouw op enig moment is bestemd voor permanente...