Bericht

ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3291 – lex mitior, wet wijzigt na oplegging boete ten gunste van inburgeraar, boete moet gematigd worden.

4.       [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat er geen reden is om de boete te matigen. Volgens haar had de rechtbank namelijk in haar oordeel moeten betrekken dat de Wi inmiddels is gewijzigd en dat de nieuwe Wet inburgering 2021 (hierna: de Wi 2021) een lagere boete kent voor het overschrijden...

Bericht

ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3297 – Waadhoeke evenredigheidszaak (2 feb 2022) komt nog een keer langs, sluiting gaat van 12 naar 3 maanden. Dit keer wel ok.

3.       Bij besluit van 18 november 2022 heeft de burgemeester, naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, het besluit van 7 januari 2021 gewijzigd en de duur van de sluiting van de woning en de loods teruggebracht van twaalf maanden naar drie maanden. Het besluit van 2 november 2020...

Bericht

ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3188 – boete wegens schending zorgplicht in strijd met lex certa: er “is geen sprake van overtreding van een verbod waarvan de inhoud tevoren duidelijk was omschreven, noch in de regelgeving, noch in een wetsinterpreterende beleidsregel.”

3.5.    Nog afgezien van het antwoord op de vraag of de onder 3.3 geconstateerde vaagheid in de wettelijke norm kan worden ingevuld met informatie die alleen in de vorm van nieuwsbrieven en incidentele presentaties met belanghebbenden wordt gedeeld, is de Afdeling daarom van oordeel dat de staatssecretaris in dit geval onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat...

Bericht

ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3306 – redelijke twijfel over feiten = boete onderuit.

Toegepast op deze zaak 4.6.    Uit artikel 6 van het EVRM volgt dat het bestuursorgaan moet bewijzen dat in een concreet geval een overtreding is gepleegd. In geval van twijfel moet het bestuursorgaan aan de betrokkene het voordeel van de twijfel gunnen. De Afdeling wijst ter vergelijking op overweging 4.8.3 van het arrest van de...

Bericht

ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3212 – 1/763e mandelig eigenaar is geen belanghebbende bij handhaving tegen parkeren op het eigendom.

Beoordeling van het hoger beroep 5.       In artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In artikel 8:1 van de Awb is bepaald dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de bestuursrechter. Alleen wie een voldoende objectief en actueel, eigen...

Bericht

Rb. Rotterdam 23 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7534 – Bewijslast en tegenbewijs bij bestuurlijke boete. Is energiebedrijf functioneel dader voor overtredingen begaan door derden werkzaam bij ingeschakeld call centre? (ja.)

Was het onderzoek naar de telefoongesprekken zorgvuldig? 16.1. [eiseres] stelt zich op het standpunt dat het bewijs op onzorgvuldige wijze is geselecteerd. Volgens [eiseres] moet de ACM de overtreding aantonen en werkt twijfel in het voordeel van [eiseres]. De ACM moet daarom uitputtend onderzoek doen. De ACM heeft echter de overgrote meerderheid van de gesprekken inhoudelijk niet...

Bericht

Rb. Rotterdam 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7273 – cameratoezicht NVWA in slachthuizen – beelden mogen worden gebruikt voor beboeting.

Mogen de camerabeelden worden gebruikt als bewijs? 5. Eiseres betoogt dat de camerabeelden om meerdere redenen niet gebruikt mogen worden als bewijs en voor het opleggen van een boete. Eiseres heeft de camera’s volgens de uitdrukkelijke instructie en goedkeuring van de NVWA opgehangen. Zij heeft dit enkel en alleen gedaan met de zekerheid dat de...

Bericht

ABRvS 16 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3140 – één dwangsom gekoppeld aan verschillende overtredingen (clusters) mag, maar dan moet er wel voldoende samenhang tussen die overtredingen zijn. Dat is hier niet het geval.

Een dwangsom voor meerdere overtredingen 10.     [appellant] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college ten onrechte per categorie van overtredingen een dwangsom heeft opgelegd. Het college had volgens [appellant] per bouwwerk een aparte dwangsom moeten verbinden aan de opgelegde lasten. Indien [appellant] alle in de categorieën A en B genoemde bouwwerken zou verwijderen, behalve een...

Bericht

ABRvS 16 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3137 – maximale dwangsom in dit geval redelijk gelet op aantallen overtredingen en omdat pas als appellant alle overtredingen niet beëindigd dit bedrag wordt bereikt.

Hoogte dwangsommen 11.     [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de opgelegde dwangsommen van in totaal € 36.000,00 te hoog zijn. Volgens [appellant] gaat het hier om relatief kleine overtredingen en staat de hoogte van de dwangsommen niet in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang. Daarbij wijst [appellant] er nog op dat hij...

Bericht

CBb 15 augustus 2023, ECLI:NL:CBB:2023:424 – BB gaat in hb alsnog onderuit omdat toezichthouder werkwijze bij monsterneming onvoldoende heeft beschreven. Onvoldoende duidelijk dat monster representatief is.

Beoordeling College 6.1 Het College ziet zich gesteld voor de vraag of de rechtbank op goede gronden tot het oordeel is gekomen dat [naam 1] artikel 17, vijfde lid, van de Biocidenverordening heeft overtreden. Het College beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt hiertoe als volgt. 6.2 De bewijslast van de overtreding rust, gelet op de waarborgen die...