Categorie: Signaleringen

Vzr. Rb. Noord-Holland 4 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10115 – verbod op onttrokken houden van eerder (legaal) onttrokken woningen in strijd met rechtszekerheidsbeginsel = strafbaarstelling met terugwerkende kracht

8.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat de Huisvestingsverordening op 1 april 2019 in werking is getreden waarbij de voorheen geldende Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Zandvoort 2017 is ingetrokken (zie artikelen 27 en 28 van de thans...

ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2643 – bg termijn niet te kort, in het buitenland verblijvende overtreder had een derde kunnen inschakelen. Last niet goed bekendgemaakt, besluit dus pas later in werking getreden waardoor bestuursdwang achteraf bezien voor verstrijken termijn is uitgevoerd. Geen kostenverhaal mogelijk.

5.1.    Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 16 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3891), geldt bij het bepalen van de lengte van de begunstigingstermijn als uitgangspunt dat deze termijn niet wezenlijk langer mag...

ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2001 – Afdeling vindt last inbrekerswerktuigen i.t.t. rechtbank voldoende duidelijk. Feit dat wat er onder ‘inbrekerswerktuigen’ wordt verstaan context afhankelijk is, maakt last niet onvoldoende rechtszeker

6.    Uit eerdere uitspraken van de Afdeling, bijvoorbeeld de uitspraak van 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7132, volgt dat een last onder dwangsom voldoende duidelijk moet zijn. Dat houdt in dat uit de last moet kunnen worden...

Rb. Rotterdam 15 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5337 – belangen verdediging niet geschaad bij late toezending boeterapport als toezichthouders direct na bezoek constateringen mondeling hebben gedeeld. Handtekening boeterapport niet vereist als identiteit toezichthouders op andere manier kan worden vastgesteld.

3.1. Eiseres betoogt dat zij op ontoelaatbare wijze in haar verdediging is geschaad omdat zij het relaas van bevindingen, dat onderdeel uitmaakt van het rapport, pas 6 maanden na de beweerdelijke overtredingen kreeg toegezonden....