Bericht

ABRvS 14 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3757 – verschil tussen procesbelang en belanghebbendheid bij handhaving. Buurman is in beginsel belanghebbende – ook bij handhaving op grond van de Waterwet.

Procesbelang 7.       Volgens het dagelijks bestuur heeft [appellant] geen procesbelang meer bij een inhoudelijke beoordeling van zijn hoger beroep. Het dagelijks bestuur wijst erop dat [appellant] geen eigenaar meer is van de woning aan de [locatie]. Daarnaast geldt volgens het dagelijks bestuur dat het zicht vanuit de percelen die [appellant] nog wel in eigendom heeft,...

Bericht

ABRvS 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3608 – handhaving geluidsoverlast fontein – welke norm van toepassing bij invulling zorgplicht tegen geluidsoverlast uit artikel 7.22 Bouwbesluit?

“Waar gaat deze zaak over? 2.       [appellanten] wonen op het adres [locatie 1] in Enkhuizen, nabij de vijver in het Snouck van Loosenpark. Zij ervaren geluidsoverlast van de fontein in de vijver. Zij lichten toe dat ze in een rustige woonomgeving wonen met weinig omgevingsgeluid. Daardoor vinden zij het geluid van de fontein extra hinderlijk....

Bericht

ABRvS 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3628 – Inhoud plantoelichting (!) maakt dat sprake is van overtreding BP. Handhaving tegen bewoning niet onevenredig ondanks dat overtreding sinds 1989 bestaat en buren van situatie wisten toen zij hun woning kochten.

“3.3.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2896) heeft de niet bindende toelichting bij een bestemmingsplan in zoverre betekenis dat deze over de bedoeling van de planwetgever meer inzicht kan geven indien de bestemming en de bijbehorende voorschriften waaraan moet worden getoetst, op zichzelf noch in samenhang (systematiek)...

Bericht

ABRvS 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3595 – procedurele perikelen: Afdeling stelt zich pragmatisch op over welke derden mogen meedoen; bekrachtiging onbevoegd genomen besluit bij BOB doet niet af aan geldigheid BIP – geen verplichting om nieuwe bg-termijn te stellen.

5.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte derde-belanghebbenden heeft laten deelnemen aan het geding en dat hij hiervan ook nooit in kennis is gesteld. Ook is volgens hem niet gebleken dat het college handhavend heeft opgetreden naar aanleiding van klachten van deze personen. 5.1.    In artikel 8:26, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht...

Bericht

ABRvS 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3607 – terecht niet gehandhaafd wegens onevenredigheid. Hekwerk naast school gebouwd tbv verzoeker om handhaving, beperkte afwijking bouwhoogte.

“Beginselplicht tot handhaving en onevenredigheid 5.       [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat handhavend optreden tegen het gedeelte van het hekwerk dat de hoogte van twee meter overschrijdt niet onevenredig is. Volgens hem is er geen sprake van een minieme overschrijding die het weigeren om tot handhaving over te gaan kan rechtvaardigen. [appellant] betoogt...

Bericht

Conclusie A-G Wattel 6 december 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2623 – wanneer is het ‘evident onredelijk’ om niet terug te komen op een evident onjuist sanctiebesluit?

Wat een magnum opus (weer) van Peter Wattel! Ditmaal over wanneer het nu precies ‘evident onredelijk’ is om niet terug te komen op een onaantastbaar, maar onrechtmatig, besluit (ondanks de formele rechtskracht). Samenvatting CRvB: Conclusie van advocaat-generaal Wattel over het toetsingskader bij het terugkomen van in rechte onaantastbaar geworden boetebesluiten. In de conclusie wordt gesteld...

Bericht

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3516 – handhaving tegen lachgas nachtwinkel op grond van Abm niet mogelijk nu lachgas buiten inrichting wordt gebruikt.

“Activiteitenbesluit milieubeheer 4.       De andere grondslag van de last onder dwangsom is artikel 2.1, eerste lid en tweede lid, onder e, van het Activiteitenbesluit. [appellant] betoogt dat het besluit in zoverre het deze grondslag betreft onvoldoende is gemotiveerd. 4.1.    De last onder dwangsom, zoals gehandhaafd in het besluit op bezwaar, ziet niet op de wijze...

Bericht

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3517 – toestaan inschrijving BRP levert geen toezegging op (vertrouwensbeginsel).

“9.2.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank terecht overwogen dat in dit geval niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het college geheel had moeten afzien van de invordering van de verbeurde dwangsom. De Afdeling neemt daarbij het volgende in aanmerking. 9.3.    Bij een besluit over invordering van een verbeurde...

Bericht

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3518 – sluiting café wegens enkele aanwezigheid cash center (gokzuil) onterecht.

“Is de openbare orde verstoord? 4.3.    De Afdeling ziet zich voor de vraag gesteld, of de burgemeester op grond van artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening bevoegd was tot sluiting van het café en van deze bevoegdheid gebruik heeft mogen maken. In dat artikel is bepaald dat de burgemeester in het belang van de...

Bericht

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3485 – kostenverhaal onterecht: appellant valt geen verwijt te maken. Niet voorzienbaar dat tijdelijk parkeerverbod zou gaan gelden.

“5.4.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, gaan als regel de uitoefening van bestuursdwang en het kostenverhaal samen. Voor het maken van een uitzondering hierop kan aanleiding bestaan als de aangeschrevene geen verwijt valt te maken over de ontstane situatie. Daar moet bijkomen dat bij het ongedaan maken van de strijdige situatie het algemeen belang...