Bericht

CBb 28 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:342 – nieuwe evenredigheid. “Aangezien het een handhavingsbesluit betreft dat belastend is voor appellante, zij wordt immers direct getroffen in haar vermogensbelang, en geen sprake is van derden van wie de belangen betrokken zijn bij het bestreden besluit, is deze toetsing in dit geval intensief.”

5.4Het College is verder van oordeel dat er geen grond is voor het oordeel dat de correctie naar nihil in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. 5.4.1Bij de toets aan het evenredigheidsbeginsel, waarbij op grond van artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de vraag centraal staat of de nadelige gevolgen van een...

Bericht

ABRvS 22 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1741 – nieuwe evenredigheid. (Verdere) sluiting woning vanwege illegale prostitutie niet noodzakelijk nu verhuur woning na constatering is gestaakt en ook andere maatregelen zijn getroffen.

Beoordeling hoger beroep 5. In hoger beroep gaat het alleen nog over de evenredigheid van de door de burgemeester overeenkomstig het Schiedams Prostitutiebeleid 2016 bevolen verdere sluiting van de woning waardoor de totale duur van de sluiting op drie maanden kwam. Het gaat in hoger beroep dus niet meer over de sluiting van de woning...

Bericht

ABRvS 22 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1762 – overtreder kiest zelf voor alternatieve oplossing last, maar overschrijdt begunstigingstermijn omdat oplossing niet tijdig is vergund. Geen BO.

4. [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat wel sprake is van bijzondere omstandigheden als hiervoor bedoeld. Hij stelt dat het niet aan hem is te wijten dat de begunstigingtermijnen zijn overschreden. Hij was bereid aan de last te voldoen en heeft daarvoor ook alles in het werk gesteld, maar de gemeente heeft niet voortvarend...

Bericht

ABRvS 22 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1767 – handhavingsverzoek ziet alleen op bepaalde hoogsspanningsverbinding. “Een handhavingsverzoek moet zo concreet zijn dat duidelijk is vanwege welke overtreding volgens de indiener gehandhaafd moet worden.”

13.1. Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 14 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:782, is de inhoud van het handhavingsverzoek bepalend voor de omvang van het geding en kan een handhavingsverzoek na het primaire besluit niet meer worden uitgebreid. Gelet op de formulering van het handhavingsverzoek heeft de rechtbank terecht overwogen dat dit verzoek alleen...

Bericht

ABRvS 15 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1654 – nieuwe evenredigheid. Sluiting woning voor 3 maanden bij vondst 12 kilo hennep. Niet aannemelijk dat belanghebbende geen vervangende woonruimte kan vinden.

– Evenredigheid 2.3.    Het ontbreken van iedere betrokkenheid bij de overtreding kan afzonderlijk of tezamen met andere omstandigheden maken dat de burgemeester de woning niet mag sluiten. Zo kan bijvoorbeeld de betrokkene geen verwijt van de overtreding worden gemaakt, als hij niet op de hoogte was en evenmin redelijkerwijs op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de...

Bericht

ABRvS 15 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1700 – toezichthouder constateert overtreding, maar er wordt geen bouwstop opgelegd. Bouwer kan daaraan niet het vertrouwen ontlenen dat er niet gehandhaafd zal worden.

6.4. Het tweede moment waarop volgens [appellanten] vertrouwen is gewekt dat niet handhavend zou worden opgetreden, is tijdens de bouw van de aanbouw in april 2015. Op 1 april 2015 vond een inspectie plaats, maar werd geen bouwstop opgelegd. [appellant A] is toen gebeld door [toezichthouder]. [toezichthouder] vertelde [appellant A] dat hij in overtreding was,...

Bericht

Vzr. ABRvS 15 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1680 – toch handhaven bij concreet zicht op legalisatie evenredig omdat illegale situatie al lang duurt en bedrijf geen haast maakt met legalisatie.

8.2. Tussen het college en [bedrijf] is niet in geschil dat in ieder geval voor een deel van de activiteiten concreet zicht op legalisatie bestaat. Zoals de Afdeling heeft overwogen onder 10.2 van haar uitspraak van 23 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:800, is het bevoegd gezag bij een concreet zicht op legalisatie niet zonder meer verplicht om...

Bericht

CBb 14 juni 2022 ECLI:NL:CBB:2022:304, toezichthouder mocht foto’s nemen in woning zonder toestemming op grond van artikel 5:18 Awb. Geen strijd met artikel 5:13 Awb.

Mocht de toezichthouders foto’s in de woning maken? 5.1Appellante voert aan dat de toezichthouder bij de controle foto’s in de woning heeft gemaakt zonder haar toestemming. Zij voelde zich onder druk gezet door de toezichthouder terwijl zij aan hem kenbaar had gemaakt dat er geen foto’s gemaakt mochten worden. De toezichthouder heeft daar ten onrechte...

Bericht

CBb 14 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:301 – weigering om terug te komen van onaantastbare boete (€ 234.237,90) evident onredelijk vanwege draagkracht overtreder. Boete wordt alsnog gematigd tot het bedrag dat reeds is betaald.

5.4De vraag die vervolgens voorligt is of appellante aannemelijk heeft gemaakt dat de weigering van de minister om terug te komen van de besluiten van 21 september 2017 evident onredelijk is. Het College overweegt dat appellante bijzondere feiten of omstandigheden moet stellen die zouden kunnen leiden tot het oordeel dat de minister in haar geval...

Bericht

ABRvS 8 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1627 – nieuwe evenredigheid – handhaving terrassenbeleid evenredig gelet op de algemene belangen.

7.1. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal bij een overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan...