Bericht

CBb 12 maart 2024, ECLI:NL:CBB:2024:157 – Toetsingskader verzoek om terug te komen op definitief sanctiebesluit. Dat gang van zaken “procedureel ongelukkig” is geweest, geen reden om besluit te moeten herzien.

6.1Na het verstrijken van redelijke beroepstermijnen of na uitputting van alle rechtsmiddelen wordt een besluit definitief (ook wel onherroepelijk). Artikel 4:6, eerste lid, van de Awb (Algemene wet bestuursrecht) bepaalt dat, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, de aanvrager gehouden is nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te...

Bericht

Rb. Rotterdam 7 maart 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1894 – matiging boete met 10% omdat NVWA overtreder niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van de controlebevindingen.

6.3.De rechtbank is verder van oordeel dat eiser terecht stelt dat hij te laat op de hoogte is gesteld van de bevindingen van de toezichthouder. In onder meer de uitspraak van 20 juli 20175 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld dat op verweerder in beginsel de verplichting rust om degene die is gehouden...

Bericht

ABRvS 6 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:947 – Toezegging om niet te handhaven, met daaraan verbonden een duidelijk caveat dat bij gewijzigde prioriteiten toch kan worden gehandhaafd – beschermt overtreder niet.

Vertrouwensbeginsel 7.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel in de weg staat aan handhaving. Het college bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat [appellant] er op grond van de brief van het college aan [appellant] van 12 september 2019 op mocht vertrouwen dat zonder...

Bericht

ABRvS 6 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:949 – Aanmaning voor invorderingsbeschikking kan niet, maar uitstel van betaling kan wél. Geen verjaring.

Invorderingsbevoegdheid verjaard? 3.       [appellante A] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft vastgesteld dat de bevoegdheid van het college tot invordering van de dwangsommen, als die na 14 februari 2020 zijn verbeurd, nog niet is verjaard. Volgens haar was die bevoegdheid al wel volledig verjaard omdat er meer dan een jaar was verstreken nadat de...

Bericht

ABRvS 6 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:932 – Hoogte dwangsom (30k) onvoldoende gemotiveerd: beleidsregel voorziet in bandbreedte en onduidelijk waarom BO dan direct aansluit bij maximum.

Hoogte dwangsom 4.       [appellante] betoogt verder dat de hoogte van de dwangsom van € 30.000,00 strijdig is met artikel 5:32b, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De hoogte is niet gemotiveerd en disproportioneel. Het college heeft aansluiting gezocht bij bedrijfsmatig strijdig gebruik terwijl het aan de andere kant van mening is dat...

Bericht

ABRvS 6 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:944 – Waarschuwing terecht gegeven. Dat na waarschuwing overtreding is hersteld, geen reden om waarschuwing te herroepen: “het is een normale gang van zaken dat de overtreder een illegale situatie ongedaan maakt”

Beoordeling 4.1.    De minister was op grond van de artikelen 28a en 9.10a van de Arbeidsomstandighedenwet bevoegd de waarschuwing te geven. Zowel de overtreding van 16 november 2015 als de overtreding van 10 oktober 2018 is een overtreding van artikel 3.16, eerste lid, van het Arbobesluit. Er is daarom sprake van een herhaalde overtreding. Anders dan [appellante] aanvoert, zijn de omstandigheden van...

Bericht

CBb 5 maart 2024, ECLI:NL:CBB:2024:147 – heeft Animal Rights met haar algemene handhavingsverzoek voldoende aanknopingspunten geboden voor de minister om onderzoek te moeten doen? (ja)

Bevoegdheid van het College 6.2Het College ziet zich ambtshalve voor de vraag gesteld of het bevoegd is om kennis te nemen van het door Animal Rights ingestelde beroep. Het College beantwoordt deze vraag bevestigend en overweegt daartoe als volgt. 6.3In artikel 8:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 2 van de...

Bericht

Rb. Rotterdam 23 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1286 – boete gebasererd op camerabeelden gaat onderuit omdat overtreder camerabeelden heeft gewist en verder onvoldoende bewijs is.

5. De rechtbank oordeelt dat het beroep gegrond is omdat het bewijs dat eiseres de overtreding heeft begaan, niet toereikend is. Verboden is het “voorttrekken” van dieren bij hun horens. Het enkele vastpakken van de horens is niet verboden. In het rapport van bevindingen en in de veterinaire verklaring is slechts vermeld dat één van de drie...

Bericht

Rb. Den Haag 16 februari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:2408 – eiser krijgt handhaving op zijn dak omdat hij een vergelijkbaar geval is – maar in zijn geval heeft niemand om handhaving gevraagd. Last in strijd met gelijkheidsbeginsel.

Is sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel? 21. Eiser betoogt voorts dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden, omdat in de nabijheid van zijn woning meerdere vergelijkbare erfafscheidingen zijn gerealiseerd die eveneens hoger zijn dan 1 meter. Het is volgens eiser onredelijk dat alleen tegen hem handhavend wordt opgetreden. 22. Verweerder stelt zich op het standpunt dat...

Bericht

Rb. Zeeland-West-Brabant 19 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1465 – Lex certa – Geneesmiddelenwet verbiedt niet het voorschrijven van ivermectine en hydroxychloroquine bij Covid-19 –

Wat is het oordeel van de rechtbank? 6. Niet in geschil is dat eiser, in de periode van 30 juli 2021 tot en met 7 december 2021, ten minste éénmaal ivermectine en éénmaal hydroxychloroquine heeft voorgeschreven aan een patiënt voor de preventie en/of behandeling van Covid-19. Evenmin is in geschil dat deze geneesmiddelen niet geregistreerd...