Bericht

Rb. Limburg 21 maart 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:1306 – geen aanleiding om langer af te zien van gedogen overtreding Wnb door Biomassacentrale

12. De rechtbank is van oordeel dat voor het afzien van handhavend optreden, waartoe in beginsel had moeten worden overgegaan, gedurende een dusdanig lange en vooralsnog onbepaalde tijd, slechts dan aanleiding bestaat indien voldoende inzicht bestaat in de aard en impact van de gevolgen van overtreding van de vergunningplicht. Daarvoor is inzicht nodig in de (gecumuleerde) ecologische...

Bericht

CRvB 21 maart 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:544 – wettelijke boete wegens het niet hebben van een zorgverzekering. Bijna volledig ontbreken draagkracht, maar genoeg voor 160,- boete.

Het oordeel van de Raad 4. De Raad beoordeelt of de uitspraak van de rechtbank in stand kan blijven. Hij doet dat aan de hand van wat appellant in hoger beroep heeft aangevoerd, de beroepsgronden. De Raad komt tot het oordeel dat het hoger beroep niet slaagt. De wettelijke regels en beleidsregels die voor de...

Bericht

ABRvS 20 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1143 – Eigenaar pand gewoon nog Opiumwet overtreding te verwijten: “Van een verhuurder wordt verwacht dat hij de zorg betracht die in redelijkheid nodig is met het oog op het voorkomen van overtreding van de Opiumwet vanuit het pand. Dit houdt in dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het pand wordt gemaakt”

  6.5.    De burgemeester moet bij zijn beoordeling van de evenwichtigheid de omstandigheden van het geval betrekken, waaronder de mate waarin de overtreding aan de aangeschreven persoon – in dit geval [appellant] als verhuurder – kan worden verweten. Van een verhuurder wordt verwacht dat hij de zorg betracht die in redelijkheid nodig is met het oog op...

Bericht

ABRvS 20 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1130 – Controle door toezichthouders in dit geval voldoende om vast te stellen dat geen sprake is van een overtreding. Geen geluidsmeting nodig. Beslistermijn terecht opgeschort wegens corona nu er niet gecontroleerd kon worden.

Geluid 9.1.    Aan het bij besluit van 21 januari 2021 gehandhaafde besluit van 28 juli 2020 heeft het college onder meer ten grondslag gelegd dat de Omgevingsdienst Twente in het kader van de verleende omgevingsvergunning van 31 maart 2020 heeft onderzocht of [restaurant] voldoet aan de geluidseisen die van toepassing zijn op de inrichting. De conclusie...

Bericht

CRvB 19 maart 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:531 – bijstandsontvanger heeft terecht geweigerd mee te werken aan huisbezoek, nu daarvoor geen aanleiding was. Intrekken bijstand dus onterecht.

Het oordeel van de Raad 4. In hoger beroep is nog slechts de intrekking van de bijstand per 14 december 2021 in geschil. De Raad beoordeelt daarom of de rechtbank terecht het bestreden besluit, waarbij de bijstand met ingang van 14 december 2021 is ingetrokken, in stand heeft gelaten. Hij doet dat aan de hand...

Bericht

CBb 19 maart 2024, ECLI:NL:CBB:2024:202 – Uitgaan van rapport toezichthouder is niet in strijd met equality of arms.

6.1 Het College stelt voorop dat in een geval als het onderhavige, waarin een boete is opgelegd, de bewijslast dat sprake is van een overtreding, gelet op het vermoeden van onschuld, rust op het bestuursorgaan dat de boete heeft opgelegd. In beginsel mag een bestuursorgaan uitgaan van de bevindingen in een rapport van bevindingen, indien de...

Bericht

Rb. Zeeland-West-Brabant 15 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1911 – eigenaar geen functioneel dader van gebruik woning voor prostitutie. Wel beschikkingsmacht, geen aanvaarding.

8.4.Op grond van artikel 5:1, tweede lid, van de Awb wordt onder overtreder verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. De overtreder is degene die het desbetreffende wettelijk voorschrift daadwerkelijk heeft geschonden. Dat is in de eerste plaats degene die de verboden handeling fysiek heeft verricht. Daarnaast kan in bepaalde gevallen degene die de overtreding niet zelf feitelijk heeft begaan, maar aan...

Bericht

Rb. Den Haag 15 maart 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:3551 – ten onrechte preventieve handhaving tegen bouw 38 vakantiebungalows. Geen aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

Is sprake van een “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”? 8. Eiser weet dat het bouwen van 38 vakantiebungalows op het perceel niet binnen het huidige bestemmingsplan past, maar hij vindt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat hij zomaar, zonder vergunning, met de bouw van bungalows van start gaat. Hij betoogt dat hij...

Bericht

ABRvS 13 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1061 – Niet op alle punten van (ruim) handhavingsverzoek beslist = motiveringsgebrek.

5.       Windesheim betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat er geen grondslag is om handhavend op te treden. Windesheim voert aan dat de omgevingsvergunning van 20 juli 2021 alleen is verleend voor het gebruik van de gronden die met rode vlakken zijn aangeduid op de bij de vergunning behorende...

Bericht

ABRvS 13 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1042 – kosten meth lab te verhalen op eigenaar die schuur heeft verhuurd.

Zijn [appellanten] overtreders? 5.       [appellanten] betogen dat het college hen ten onrechte als overtreders heeft aangemerkt. Zij voeren daartoe aan dat zij geen verdachten zijn geweest in de samenhangende strafzaak. Ter zitting hebben zij in dat kader nog naar voren gebracht dat daardoor de onschuldpresumptie uit artikel 6, tweede lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten...