Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2017 – BO geeft zichzelf beslistermijn van 20 weken i.p.v. 8 weken voor handhavingsverzoek. Dit is geen redelijke termijn. Het handhavingsverzoek is concreet, beperkt en vergt weinig onderzoek. Feit dat er gesprekken met overtreder plaatsvonden zou een reden kunnen zijn om de termijn wél redelijk te achten, maar dit is niet voldoende gemotiveerd in dit geval.

Oordeel Afdeling 4.2.    Voor het beslissen op een verzoek om handhaving geldt geen wettelijke termijn, zodat op grond van artikel 4:13, eerde lid, van de Awb een redelijke termijn geldt. Deze termijn is in ieder geval verstreken wanneer het bestuursorgaan niet binnen acht weken een beschikking heeft gegeven of een mededeling heeft gedaan met daarin...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2000 – geluidsnormen Wgh nog steeds niet handhaafbaar – appellant moet maar zien te leren leven met geluidsoverlast Cargill in zijn woning.

Overtreding wegens strijd met de Wgh? 5.       [appellant] betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt stelt dat geen sprake is van een overtreding. In dit kader voert hij aan dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel van zijn woning en in zijn woning wordt overschreden door Cargill. Het college heeft volgens [appellant]...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2023 – Afdeling draait matiging boete van 12,5% door Rb. MNL wegens het niet opnieuw begaan van een beboetbaar feit terug. “Naleving van de norm is het uitgangspunt en kan geen reden zijn tot matiging van een eerdere boete voor overtreding van die norm.”

Algehele matiging over totale boetebedrag 9.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte een algehele matiging van 12,5% op het totale resterende boetebedrag heeft toegepast. Daartoe voert het college aan dat [appellante sub 2] een grote houder is met meerdere locaties voor kinderopvang binnen de gemeente Utrecht. Weliswaar zijn op deze locatie sinds de...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2021 – Verklaring van medewerker jaar na overtreding dat administratie niet klopt, onvoldoende voor BO om niet af te mogen gaan op administratie kinderopvanghouder bij het vaststellen van een overtreding.

Overtredingen van de beroepskracht-kindratio op 31 juli 2019 en 2, 14 en 22 augustus 2019? 10.     Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de overtredingen van de beroepskracht-kind ratio op 31 juli en 2, 14 en 22 augustus 2019 niet zijn bewezen. Daartoe voert het college aan dat uit de administratie van [appellante sub...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2022 – Boetes voor meerdere afzonderlijke Wko feiten hoeven niet gematigd te worden vanwege ‘samenhang’, maar matiging door Rb. van 50% blijft in stand omdat feiten “relatief gering” zijn. Afd. blijft bij art. 5:51 Awb (= 13 weken termijn voor opleggen boete) rechtspraak. Overschrijding van die termijn leidt niet tot verval boetebevoegdheid.

Matiging van de boetes 10.     Daarnaast betoogt het college dat de rechtbank het resterende boetebedrag ten onrechte met 50% heeft gematigd. Het college voert aan dat de grote mate van samenhang, die de rechtbank aanwezig heeft geacht,  niet bestaat. De overtredingen zijn begaan op verschillende dagen in de week op verschillende stamgroepen en zijn niet voortgekomen uit...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2001 – 10% aannemersvergoeding en 8% algemene kosten bij kostenverhaal bestuursdwang onvoldoende gemotiveerd. College mag het nog een keer proberen.

Kosten van bestuursdwang 5.       Melvert betoogt dat het college de kosten die het redelijkerwijs heeft moeten maken bij de toepassing van bestuursdwang niet correct en deugdelijk gemotiveerd heeft vastgesteld. In de eerste plaats voert Melvert aan dat het college de kosten voor het reinigen van leidingen en luchtkanalen niet op haar kan verhalen, omdat de...

Bericht

Vzr. ABRvS 22 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1953 – Last mag zich richten op het verwijderen van objecten die zowel voor legaal gebruik (volkstuin) als illegaal gebruik (opslag goederen) bestemd kunnen zijn, omdat het “alle objecten tezamen [zijn] die voor deze ruimtelijke uitstraling zorgen. Daarom hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen objecten die wel kunnen worden gebruikt in de volkstuin en objecten die niet in de volkstuin worden gebruikt”.

“Losse” objecten en aanhanger 8.       [verzoeker] voert aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de aanwezigheid van een aantal in de lasten genoemde objecten op de percelen geen overtreding oplevert. Er staan een flink aantal objecten in de last die geen bouwwerk zijn, waardoor het volgens [verzoeker] onduidelijk is waarom deze illegaal op de percelen aanwezig...

Bericht

ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1937 – Afdeling gebruikt ruimtelijke onderbouwing bij omgevingsvergunning om voorschrift te interpreteren. Dwangsom van 50k per maand voor verhuur in strijd met bp evenredig, omdat een lager bedrag bedrijf “een afweging zou kunnen maken bij hoeveel arbeidsmigranten overtreding van de last toch zou kunnen lonen.”

4.       Garant betoogt dat de rechtbank ten onrechte overwogen heeft dat het aan de omgevingsvergunning van 15 februari 2017 verbonden voorschrift over de overnachtingscapaciteit voldoende duidelijk is, zodat het college vanwege een overtreding van dit voorschrift bevoegd was om handhavend op te treden. In tegenstelling tot wat de rechtbank overwogen heeft, volgt volgens Garant uit de bij...

Bericht

ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1935 – belanghebbende slaagt er met getuigenbewijs in om een beroep te doen op het overgangsrecht.

3.1.    Het college neemt het standpunt in dat het gelet op de jurisprudentie van de Afdeling de plicht van [appellant] is om aannemelijk te maken dat het overgangsrecht van toepassing is. Uit de BRP blijkt dat er in de periode van 14 november 1995 tot 18 september 1998 niemand in de recreatiewoning woonde. Volgens het...

Bericht

ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1933 – Handhaving warmtepompinstallaties achtergevel (niet vergunningvrij). Dat LoD meegenomen kan worden bij toekomstige Bibob onderzoeken is geen reden om het niet op te leggen. Last hield in verwijdering warmtepompen van achtergevel. Dat heeft appellant gedaan en daarmee aan de last voldaan “[d]at [appellant] niet heeft gehandeld overeenkomstig de bedoeling van het college dient voor rekening van het college, als opsteller van de last, te blijven.”

3.3.    De rechtbank heeft verder terecht overwogen dat de warmtepompinstallaties niet vallen onder de uitzonderingen genoemd in artikel 2, aanhef en onder 21, van bijlage II bij het Bor waarvoor, in afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wabo, geen omgevingsvergunning nodig is. De rechtbank heeft terecht overwogen...