Bericht

ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1998 – omvang handhavingsverzoek – verzoek om handhaving over dakopbouw ziet niet ook op de daaronder gelegen bijkeuken en toilet.

Omvang van het geding 5. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de bijkeuken en het toilet die in de garage zijn gebouwd buiten de omvang van het geding vallen. In het verzoek om handhaving is in algemene zin gesteld dat het niet meer gebruiken van de garage voor de stallingsfunctie in...

Bericht

ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1977 – interpretatie last: letterlijke interpretatie bepalend, ook al leidt die tot een ruime toepassingsbereik.

Zijn de voorvallen te relateren aan de opgelegde last onder dwangsom? 10. Main betoogt dat het college ten onrechte heeft besloten om tot invordering van verbeurde dwangsommen over te gaan, omdat het college ten onrechte stelt dat niet voldaan is aan de opgelegde last zoals beschreven in het besluit van 12 juni 2018. Volgens Main...

Bericht

ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1999 – relativiteitsvereiste bij handhaving – als niet “buiten twijfel” is dat norm (gedeeltelijk) strekt tot beschermen belang verzoeker om handhaving, staat 8:69a Awb niet in de weg aan vernietiging van een besluit.

Aangevallen uitspraak 5. De rechtbank heeft bij uitspraak van 6 juli 2021 het beroep ongegrond verklaard. De rechtbank heeft overwogen dat [appellante] heeft verzocht om handhaving vanwege strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en dat deze norm kennelijk niet strekt tot bescherming van...

Bericht

ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1973 – Afdeling gaat om en sluit aan bij CRvB: beleidsregel bestuurlijke boete Wav onredelijk. Bij variabele boete (5:46, lid 2, Awb) moet gedifferentieerd worden tussen opzet (100%), grove schuld (75%), normale verwijtbaarheid (50%) en verminderde verwijtbaarheid (25%).

Differentiatie naar mate van verwijtbaarheid 3.       [bedrijf] betoogt dat de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2017 (Stcrt. 2017, nr. 37085, hierna: Beleidsregel 2017) onvoldoende onderscheid maakt naar de mate van verwijtbaarheid van de overtreding. Zij voert aan dat uit de uitspraak van de CRvB van 2 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2871, volgt dat de Beleidsregel 2017 daarnaar zou...

Bericht

ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1910 – nieuwe evenredigheid. Sluiting van 24 maanden niet evenwichtig.

– Evenwichtigheid van de sluiting 10.4.  Als de burgemeester zich redelijkerwijs op het standpunt heeft kunnen stellen dat sluiting van het pand noodzakelijk is, dient hij zich ervan te vergewissen dat de duur van de sluiting evenwichtig is, ook als de duur in overeenstemming is met de duur die volgt uit een beleidsregel. In de...

Bericht

ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1881 – nieuwe evenredigheid. BGM heeft belang kind voldoende betokken bij sluiting woning door opvang aan te bieden.

–         Geschiktheid en noodzakelijkheid van de sluiting 7.       De overlast voor de omgeving is beperkt gebleven tot geuroverlast. In zoverre is de openbare orde in beperkte mate verstoord. Gelet op de grote hoeveelheid aangetroffen chemicaliën, die zonder speciale voorzorgsmaatregelen en in strijd met milieuvoorschriften in een bewoonde woning en de daarbij behorende tuin in een...

Bericht

ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1916 – BGM mocht aannemen dat hasj is aangetroffen, ook al heeft NFI het niet onderzocht.

5.5.    Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de burgemeester heeft mogen uitgaan van de juistheid van de bestuurlijke rapportage en het later opgemaakte proces-verbaal. De informatie in de bestuurlijke rapportage, het mutatierapport en het later opgemaakte proces-verbaal komt overeen. De burgemeester heeft het ongeloofwaardig mogen achten dat de aangetroffen stof geen hasj...

Bericht

ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1896 – verzoeker om handhaving wél belanghebbende – geurhinder niet uitgesloten.

3.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college zijn bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Hij voert in dit verband aan dat hij wel belanghebbende is. Hij wijst er daarbij op dat de afstand van zijn perceel tot het perceel [locatie A] maar 87 m is, dat hij geen goed zicht...

Bericht

ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1904 – huisvestingsverordening boete met 50% gematigd, overtreder heeft na overtreding vergunning gevraagd en gekregen. Boete onredelijk hoog.

5.2. Over de hoogte van de boete heeft het college ter zitting toegelicht dat die zo hoog is vanwege het belang dat inwoners vooraf de benodigde vergunningen aanvragen, opdat de toetsing van de gevolgen van in dit geval de woningvorming voor het behoud van de woonruimtevoorraad en voor de leefbaarheid vooraf door het college kan...

Bericht

ABRvS 29 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1840 – boetebevoegdheid bij recidive (art. 92a Wonw): bestaat een overtreding pas als hij wordt gezien door toezichthouder? (Ja.)

De boete 16. [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat in dit geval geen sprake is van recidive als bedoeld in artikel 92a, eerste lid, van de Woningwet en dat het college om die reden onbevoegd is de boete op te leggen. [appellant sub 2] voert in de eerste plaats aan...