Bericht

Gem. HvJ Aruba, Curaçao, St. Maarten etc. 2 augustus 2023, ECLI:NL:OGHACMB:2023:143 – wie is normadressaat? Overtreden norm richt zich tot ‘dienstverlener’, is dat de vergunninghouder of de feitelijk exploitant van het casino?

Is Calabas overtreder? 4. Calabas betoogt dat zij als casinovergunninghouder niet kan worden beschouwd als overtreder van de Lwtf in het casino van ESF. Daarover voert zij ten eerste aan dat uit de memorie van toelichting bij de Lwtf blijkt dat de wetgever heeft bedoeld dat het casino – en niet per se de vergunninghouder – een niet-financiële...

Bericht

Rb. Noord-Holland 26 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7660 – Beeldmateriaal verzoeker toont overtreding aan. Had aanleiding moeten geven voor handhaving, maar op zijn minst nader onderzoek.

Is sprake van overtreding van de vergunningvoorschriften? 5.1 Eisers stellen dat verweerder onvoldoende zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. Juist vanwege het onregelmatige, maar wel frequente karakter van de overtredingen, had verweerder meer onderzoek moeten doen om een beeld te krijgen van de bedrijfssituatie. Slechts een drietal controles overdag, waarvan ook niet duidelijk is of deze waren aangekondigd, is onvoldoende,...

Bericht

ABRvS 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2852 – is de last voldoende duidelijk? In last staat dat binnenterrein inrichting gereinigd moet worden. Nergens staat dat enkel een deel daarvan gereinigd moet worden. Dat niet staat dat “gehele” binnenterrein gereinigd moet worden, maakt last niet onduidelijk.

Is de last onduidelijk? 6.       [appellant] betoogt dat de opgelegde last onvoldoende duidelijk is, aangezien daaruit niet kon worden opgemaakt dat hij het gehele binnenterrein achter zijn inrichting diende te reinigen. 6.1.    Ingevolge artikel 5:24, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht omschrijft de last onder bestuursdwang de te nemen herstelmaatregelen. Zoals de Afdeling eerder...

Bericht

ABRvS 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2866 – Kostenverdeelsleutel in LoB onaantastbaar, kan niet bij kostenverhaal (alsnog) ter discussie worden gesteld.

Kan [appellant] in deze procedure gronden aanvoeren over het besluit tot opschriftstelling van de spoedbestuursdwang en over de kostenverdeling? 5.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zijn gronden over het besluit tot opschriftstelling van de spoedbestuursdwang niet aan de orde kunnen komen in deze procedure. Volgens [appellant] is er sprake van...

Bericht

ABRvS 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2860 – Besluit op bezwaar zonder besluit op hh verzoek in dit geval wél Awb-besluit, maar onvolledig. Bg termijn om hoger beroep af te wachten niet redelijk – overtreding kon eerder worden opgeheven. Controle frequentie niet voldoende

Besluiten in de zin van de Awb en begunstigingstermijn 10. [ appellant sub 3] betoogt dat de beslissingen van 5 september en 19 oktober 2022 geen besluiten zijn in de zin van de Awb, omdat deze niet op rechtsgevolg zijn gericht. Over de beslissing van 5 september 2022 voert hij aan dat bij een toegewezen...

Bericht

ABRvS 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2862 – Was er tijdens de controle al sprake van een criminal charge en had de cautie al gegeven moeten worden (nee)? Nuttige overwegingen voor de praktijk.

Strijd met het nemo tenetur-beginsel 4.       [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er bij de bedrijfsinspectie nog geen ‘criminal charge’ was. De bedrijfsinspectie vond plaats naar aanleiding van feiten en omstandigheden die bleken uit registratiesystemen van de Nationale Politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ILT. De gevorderde administratie mag...

Bericht

Rb. Midden-Nederland 25 juli 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:3719 – Verlengen tot twee weken na BOB is niet voldoende rechtszeker omdat die termijn niet vooraf duidelijk is. Bij BOB had een nieuwe bg-termijn gesteld moeten worden.

Laatste verlenging begunstigingstermijn (zaaknummer UTR 22/4111) 26. Het betoog van eiser dat deze verlenging van de begunstigingstermijn onredelijk is, slaagt. Met het besluit van 25 september 2020 heeft het college de begunstigingstermijn verlengd tot twee weken na de te nemen beslissing op bezwaar. Met de beslissing op bezwaar van 9 augustus 2022 heeft het college...

Bericht

CBb 25 juli 2023, ECLI:NL:CBB:2023:385 – twijfel over overtreding. Het gaat om een bestuurlijke boete – dus twijfel ten gunste van overtreder.

8.3 Deze hogerberoepsgrond van de minister slaagt niet. Bij beantwoording van de vraag of zich in een concreet geval een overtreding heeft voorgedaan, geldt als uitgangspunt dat op het bestuursorgaan de bewijslast rust van een overtreding (zie de uitspraak van het College van 23 november 2021 (ECLI:NL:CBB:2021:1016), onder 4). In geval van twijfel dient aan de betrokkene het voordeel...

Bericht

Rb. Noord-Holland 24 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7165 – handhaven tegen niet-gelegaliseerde PAS-melder niet onevenredig. Minister moet gaan handhaven.

16.1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in het bestreden besluit onvoldoende onderbouwd dat de ecologische effecten van de depositietoename vanuit de biomassacentrale van BEN gering zijn. In het bestreden besluit is de feitelijke situatie bij de betreffende biomassacentrale niet goed in beeld gebracht. Hierdoor is niet inzichtelijk gemaakt wat of hoe groot...

Bericht

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6265 – valt iemand die behoort tot het Inheemse Volk der Germaniten ( ‘sovereign citizen’) ook onder Nederlands recht? Het zal je verbazen, maar het antwoord is: ja.

De beoordeling 1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 94,- voor: “11 km per uur harder rijden dan mag op een (auto)weg buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1)”. Deze gedraging zou zijn verricht op 27 januari 2021 om 11.59 uur op de N211 Wippolderlaan in Wateringen met...