Bericht

Rb. Den Haag 26 maart 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:4512 – Last met dwingende herstelmaatregel – dat mag nog steeds niet!

i) Onduidelijkheid last 12.21Eiseres stelt dat in het bestreden besluit niet duidelijk wordt aangegeven wat eiseres moet doen om aan de last onder dwangsom te voldoen en zo te voorkomen dat dwangsommen worden verbeurd. 12.22In het bestreden besluit is het volgende vermeld: “Daarom herroepen wij het bestreden besluit en besluiten wij: – het besluit van...

Bericht

Rb. Midden-Nederland 14 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1568 – HH-verzoek tegen illegale hoogspanningsmasten mocht worden afgewezen gelet op belangen in stand houden stroomvoorziening.

15. Voor de verdere beoordeling van deze zaak is van belang dat tussen partijen niet meer in geschil is dat de hoogspanningsmasten illegaal zijn, omdat een omgevingsvergunning ontbreekt. Dit betekent dat er sprake is van een overtreding die bestaat uit het in stand laten van een illegaal gebouwd bouwwerk.7 Het college is daarom bevoegd om daartegen...

Bericht

Rb. Midden-Nederland 11 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1540 – ook de rechtbank MNL ziet lex certa problemen in artikel 68 Gnw.

Het lex certa beginsel 7. Dit lex certa beginsel ligt besloten in artikel 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het beginsel verlangt van de wetgever dat hij met het oog op de rechtszekerheid op een zo duidelijk mogelijke wijze de verboden gedragingen omschrijft. Daarbij moet niet uit het oog worden...

Bericht

Rb. Rotterdam 30 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:3855 – Boete hoger dan eigen vermogen niet per definitie onevenredig “Het is aan eiseres om te stellen en te onderbouwen dat haar draagkracht onvoldoende is om de boete te kunnen betalen.”

15.1.Het betoog van eiseres dat de geschonden norm niet (goed) kenbaar is en dat de AFM daarom in strijd met het lex certa-beginsel en met artikel 5:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft gehandeld, slaagt niet. Deze zaak gaat over de wettelijke controle van de financiële verantwoording van de controlecliënt over het...

Bericht

Rb. Midden-Nederland 7 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1545 – Weigeren openbaarmaken boeterapporten ogv Woo ten aanzien van partijen die uiteindelijk niet zijn beboet niet zonder meer mogelijk.

Oordeel van de rechtbank 18. De rechtbank stelt vast dat de minister alleen die boeterapporten openbaar heeft gemaakt die hebben geleid tot boetes die in rechte vast staan. De boeterapporten die (nog) niet tot boetes hebben geleid heeft de minister onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 11 september 2029 niet openbaar gemaakt,...

Bericht

ABRvS 27 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1266 – huurder is functioneel dader Huisvestingswet overtreding (wietkwekerij). Geen bewijs van onderverhuur, gestelde contante betaling.

5.       [appellant] betoogt verder dat de rechtbank niet heeft onderkend dat hij ten onrechte als overtreder is aangemerkt. [appellant] wist niet dat de woning voor iets anders dan bewoning werd gebruikt en hij wist dus ook niet dat er hennep in de woning werd gekweekt. [appellant] licht toe dat hij met zijn partner en zijn twee kinderen...

Bericht

ABRvS 27 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1262 – aannemelijkheidsmaatstaf ook van toepassing bij overtrederschap herstelsanctie. Appellant heeft baat bij plaatsing hekwerk bij zijn woonboot. Aannemelijk dat hij daardoor opdracht heeft gegeven.

Overtreder 8.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat uit de e-mail van 6 maart 2019 valt af te leiden dat hij opdracht heeft gegeven om het hekwerk te plaatsen. 8.1.    Het bedoelde e-mailbericht van 6 maart 2019 is van [naam], gericht aan [naam]. Het is in cc ook aan [appellant] verzonden....

Bericht

ABRvS 27 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1287 – eigenaar geen functioneel dader overtreding. Dat eigenaar in bezwaar aanvoert dat er geen overtreding is, is geen aanvaarding.

Hoger beroep en beoordeling 4.       [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij als overtreder kan worden aangemerkt. [appellante] voert hiertoe onder meer aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat [appellante] alleen maar de beheerder is van de woning en niet de verhuurder of de eigenaar. [appellante] heeft de woning aan één huishouden...

Bericht

ABRvS 27 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1260 – sluiting van drie maanden dmv bestuursdwang van illegaal hotel gerechtvaardigd om ‘de loop eruit te halen’ en de bekendheid van het pand als hotel te doorbreken.

Bestuursdwang 7.       [appellant] betoogt dat sluiting van de appartementen voor de duur van drie maanden niet proportioneel is. Omdat de afwijkingen van de brandveiligheidsvoorschriften van ondergeschikte aard waren en snel verholpen konden worden, was een sluiting van drie maanden volgens hem niet nodig voor het ongedaan maken van die overtreding. Verder gaat het bij de overtreding van het...

Bericht

ABRvS 27 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1289 – eigenaar wél functioneel dader: bij controle door eigenaar deed iemand anders dan huurder de deur open. Verder waren er teveel inschrijvingen in de BRP.

Overtreder 10.     [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij als overtreder kan worden aangemerkt. De rechtbank heeft niet onderkend dat zij voldoende toezicht heeft gehouden. [appellante] heeft de woning gecontroleerd voordat zij de woning kocht. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat zij de woning nogmaals had moeten controleren nadat een voor haar...