Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2022 – Boetes voor meerdere afzonderlijke Wko feiten hoeven niet gematigd te worden vanwege ‘samenhang’, maar matiging door Rb. van 50% blijft in stand omdat feiten “relatief gering” zijn. Afd. blijft bij art. 5:51 Awb (= 13 weken termijn voor opleggen boete) rechtspraak. Overschrijding van die termijn leidt niet tot verval boetebevoegdheid.

Matiging van de boetes 10.     Daarnaast betoogt het college dat de rechtbank het resterende boetebedrag ten onrechte met 50% heeft gematigd. Het college voert aan dat de grote mate van samenhang, die de rechtbank aanwezig heeft geacht,  niet bestaat. De overtredingen zijn begaan op verschillende dagen in de week op verschillende stamgroepen en zijn niet voortgekomen uit...

Bericht

ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2001 – 10% aannemersvergoeding en 8% algemene kosten bij kostenverhaal bestuursdwang onvoldoende gemotiveerd. College mag het nog een keer proberen.

Kosten van bestuursdwang 5.       Melvert betoogt dat het college de kosten die het redelijkerwijs heeft moeten maken bij de toepassing van bestuursdwang niet correct en deugdelijk gemotiveerd heeft vastgesteld. In de eerste plaats voert Melvert aan dat het college de kosten voor het reinigen van leidingen en luchtkanalen niet op haar kan verhalen, omdat de...

Bericht

Vzr. ABRvS 22 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1953 – Last mag zich richten op het verwijderen van objecten die zowel voor legaal gebruik (volkstuin) als illegaal gebruik (opslag goederen) bestemd kunnen zijn, omdat het “alle objecten tezamen [zijn] die voor deze ruimtelijke uitstraling zorgen. Daarom hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen objecten die wel kunnen worden gebruikt in de volkstuin en objecten die niet in de volkstuin worden gebruikt”.

“Losse” objecten en aanhanger 8.       [verzoeker] voert aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de aanwezigheid van een aantal in de lasten genoemde objecten op de percelen geen overtreding oplevert. Er staan een flink aantal objecten in de last die geen bouwwerk zijn, waardoor het volgens [verzoeker] onduidelijk is waarom deze illegaal op de percelen aanwezig...

Bericht

ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1937 – Afdeling gebruikt ruimtelijke onderbouwing bij omgevingsvergunning om voorschrift te interpreteren. Dwangsom van 50k per maand voor verhuur in strijd met bp evenredig, omdat een lager bedrag bedrijf “een afweging zou kunnen maken bij hoeveel arbeidsmigranten overtreding van de last toch zou kunnen lonen.”

4.       Garant betoogt dat de rechtbank ten onrechte overwogen heeft dat het aan de omgevingsvergunning van 15 februari 2017 verbonden voorschrift over de overnachtingscapaciteit voldoende duidelijk is, zodat het college vanwege een overtreding van dit voorschrift bevoegd was om handhavend op te treden. In tegenstelling tot wat de rechtbank overwogen heeft, volgt volgens Garant uit de bij...

Bericht

ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1935 – belanghebbende slaagt er met getuigenbewijs in om een beroep te doen op het overgangsrecht.

3.1.    Het college neemt het standpunt in dat het gelet op de jurisprudentie van de Afdeling de plicht van [appellant] is om aannemelijk te maken dat het overgangsrecht van toepassing is. Uit de BRP blijkt dat er in de periode van 14 november 1995 tot 18 september 1998 niemand in de recreatiewoning woonde. Volgens het...

Bericht

ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1933 – Handhaving warmtepompinstallaties achtergevel (niet vergunningvrij). Dat LoD meegenomen kan worden bij toekomstige Bibob onderzoeken is geen reden om het niet op te leggen. Last hield in verwijdering warmtepompen van achtergevel. Dat heeft appellant gedaan en daarmee aan de last voldaan “[d]at [appellant] niet heeft gehandeld overeenkomstig de bedoeling van het college dient voor rekening van het college, als opsteller van de last, te blijven.”

3.3.    De rechtbank heeft verder terecht overwogen dat de warmtepompinstallaties niet vallen onder de uitzonderingen genoemd in artikel 2, aanhef en onder 21, van bijlage II bij het Bor waarvoor, in afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wabo, geen omgevingsvergunning nodig is. De rechtbank heeft terecht overwogen...

Bericht

CBb 16 mei 2023, ECLI:NL:CBB:2023:229 – Irrelevant of politie rechtmatig woning overtreder heeft betreden en daarna NVWA erbij heeft geroepen: NVWA was namelijk zelf bevoegd om woning te betreden. BO hoeft overtreder niet te informeren dat er al een dwangsom is verbeurd voordat nogmaals wordt gecontroleerd, maar verplichting zou er eventueel kunnen zijn als overtreder “aannemelijk zou hebben gemaakt dat hij de overtreding voorafgaand aan de tweede controle alsnog ongedaan zou hebben gemaakt”

Rechtmatigheid van de controle 6.3.1 Appellant voert aan dat de controle op 22 januari 2020 een onrechtmatige grondslag heeft. Volgens appellant is de politie onrechtmatig zijn woning binnengetreden en heeft de politie toen een sleutel gevonden waarmee de stal is geopend. De politie was niet bevoegd de stal van appellant te betreden en heeft deze...

Bericht

CBb 16 mei 2023, ECLI:NL:CBB:2023:230 – CBb constateert geen overtreding (voor deel van de feiten) maar geeft minister de kans na de zitting om alsnog noodzaak preventieve handhaving te onderbouwen (wat niet lukt). Minister verkoopt dieren onderhands aan hoogste bieder in vaste pool handelaren – aanvaardbare werkwijze.

Bestuursdwang 5.3.1 Het College overweegt als volgt over het toepassen van bestuursdwang op de schapen en lammeren in de stal. Uit het systeem van de Awb volgt dat een herstelsanctie pas kan worden opgelegd nadat een overtreding heeft plaatsgevonden. Het College stelt vast dat het rapport van bevindingen volgens de ondertekening is opgemaakt op ambtsbelofte. Een bestuursorgaan...

Bericht

Rb. Zeeland-West-Brabant 16 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3391 – Bijzondere omstandigheid bij invordering. College had eiser moeten laten weten dat eerste dwangsom was verbeurd voordat nogmaals werd gecontroleerd. Eerdere LoD dus niet ‘volgelopen’, tweede LoD is onbevoegd opgelegd.

6.9 Ondanks dat is de rechtbank toch van oordeel dat het besluit van het college om tot invordering van alle drie de dwangsommen over te gaan niet evenwichtig is en onredelijk bezwarend voor eiser. De rechtbank stelt immers vast dat het college eiser niet voor de controle van 7 februari 2022 op de hoogte heeft...

Bericht

Rb. Rotterdam 12 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4035 – Rauwelijke beboeting gastouder door NVWA wegens overtreding onredelijk, nu zelfs GGD niet wist dat gastouder aan de bewust norm moest voldoen.

6.3. Gelet op wat in 6.2.1 en 6.2.2. is opgenomen, was de minister bevoegd om een bestuurlijke boete op te leggen. Echter, gelet op alle feiten en omstandigheden was het opleggen van een bestuurlijke boete in dit geval in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. De rechtbank neemt daarbij de volgende feiten en omstandigheden in aanmerking. 6.3.1....