Categorie: Wetenschappelijke publicaties

AB 2021/52 – er bestaat geen algemene plicht om stil te staan bij de vraag of door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen een overtreding gedeeltelijk kan worden gelegaliseerd.

AB 2021/52AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE18 november 2020, nr. 201907829/1/R2(Mrs. E. Helder, D.A. Verburg, P.H.A. Knol)m.nt. T.N. SandersArt. 5:1, 5:32 AwbModule Ruimtelijke ordening 2020/8443Module Ruimtelijke ordening 2020/8445ECLI:NL:RVS:2020:2750 Voor het college bestaat geen...

AB 2021/32 – Een overweging in een beslissing op het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking waar in wordt “besloten” om te “wachten met invordering” is in dit geval uitstel van betaling. invorderingsbevoegdheid dus nog niet verjaard.

AB 2021/32 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE21 oktober 2020, nr. 201908954/1/R2(Mr. B.P.M. van Ravels)m.nt. T.N. SandersArt. 4:94, 4:111 AwbABkort 2020/482ECLI:NL:RVS:2020:2472 Een overweging in een beslissing op het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking waarin...

AB 2021/12 – Handhaving tegen illegale overnachting in woonwagen niet in strijd met artikel 8 ERVRM. Belangenafweging is redelijk omdat gemeente Amsterdam voldoende doet om woonwagenstandplaatsen te realiseren.

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE15 juli 2020, nr. 201906011/1/A3 en201906011/3/A3(Mr. A.J.C. de Moor-van Vugt)m.nt. T.N. SandersArt. 5:1 AwbECLI:NL:RVS:2020:1618 Handhaving tegen illegale overnachting in woonwagen niet in strijd met artikel...

AB 2020/111 – Behandeling door psychiater voor PTSS en Wajong-uitkering zijn geen bijzondere omstandigheid bij invordering. Bestuursorgaan heeft beleidsruimte bij kwijtschelding en een betalingsregeling.

AB 2020/111AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE24 december 2019, nr. 201807930/1/A1(Mrs. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, F.C.M.A.Michiels, J.Th. Drop)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbECLI:NL:RVS:2019:4452 Behandeling door psychiater en het hebben van een Wajong-uitkering zijn geen...

AB 2020/13 – Wie zijn verzoek om terug te komen van een besluit niet begeleidt met nieuwe feiten of veranderde omstandigheden, moet er rekening mee houden dat zijn aanvraag wordt afgewezen.

AB 2020/13AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE18 september 2019, nr. 201900415/1/A3(Mr. E.J. Daalder)m.nt. L.M. Koenraad en T.N. SandersArt. 4:6 AwbECLI:NL:RVS:2019:3164 Als de bestuursrechter tot het oordeel komt dat het bestuursorgaan zich terecht op...

AB 2019/436 – annotatie

Invorderingsbesluit onrechtmatig omdat dwangsombesluit met formele rechtskracht onrechtmatig is — wanneer is iets ‘evident’ en hoe wordt de uitzondering in de praktijk toegepast? Art. 5:37 Awb ECLI:NL:RVS:2019:466

AB 2019/157 – annotatie

Een dwangsom die naar draagkracht zou worden bepaald, geeft onvoldoende prikkel aan de overtreder om de last te beëindigen. Dat de dwangsom niet naar draagkracht is vastgesteld is dus geen reden om aan te...

AB 2019/156 – annotatie

Financiële draagkracht in beginsel geen bijzondere omstandigheid, tenzij evident is dat de overtreder gezien zijn financiële draagkracht niet in staat zal zijn de verbeurde dwangsommen (volledig) te betalen. 5:37 Awb ECLI:NL:RVS:2019:333

AB 2019/155 – annotatie

De verjaringstermijn voor de kostenverhaalsvordering (en de daaraan gekoppelde vervaltermijn voor het nemen van de kostenverhaalsbeschikking) begint pas te lopen na het nemen van de kostenverhaalsbeschikking. Ook kosten die meer dan vijf jaar voor...

AB 2019/123 – annotatie

Hoewel het in beginsel aan het bevoegd gezag is om onderzoek te doen naar een overtreding, kan het in bijzondere situaties verlangen van de verzoeker om handhaving dat die een begin van bewijs levert....

AB 2018/305 – annotatie

Afdeling in eerste en enige aanleg bevoegd over niet-splitsbare besluiten met meerdere grondslagen waarvan er één tot de bevoegdheid van de Afdeling behoort in eerste en enige aanleg. ECLI:NL:RVS:2018:905

AB 2018/121 – annotatie

Minister heeft in 2006 achteraf gezien bomen illegaal gekapt. Tijdsverloop (rechtszekerheid) belet het in 2015 alsnog opleggen van een last strekkende tot voorkomen herhaling van die overtreding. Geen klaarblijkelijk gevaar nieuwe overtreding omdat kap...

AB 2017/33 – annotatie

Bewijs leveren dat dwangsom is verbeurd kan in dit geval ook door middel van verklaringen van derden. In eerdere uitspraken sloot de Afdelingdie mogelijkheid uit, gelet op de door haar gestelde eisen aan het...

Gemeentestem 2017/39 – annotatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft krachtens art. 60a lid 4 Participatiewet een ruime bevoegdheid om vorderingen op de bijstandsgerechtigde te verrekenen met vorderingen van de betreffende persoon op het college – aanvulling...

AB 2014/108 – annotatie

Indien een belanghebbende een aan hem door een bestuursorgaan opgelegde last onder dwangsom overtreedt, dan verbeurt hij de opgelegde dwangsom van rechtswege. Is de dwangsom verbeurd, dan dient het bestuursorgaan deze in beginsel ook...

AB 2014/57 – annotatie

Afdeling oordeelt ambtshalve dat de bevoegdheid tot invordering is verjaard. Nu binnen de verjaringstermijn wel een invorderingsbeschikking is genomen, oordeelt de Afdeling daarmee impliciet dat de invorderingsbeschikking geen stuitende werking heeft. ECLI:NL:RVS:2013:2626

AB 2013/418 – annotatie

Indien derde belang heeft bij handhavend optreden, dan ook belang bij invordering van door overtreder verbeurde dwangsom. Ook in geval derde zelf niet om invordering heeft verzocht en bestuursorgaan ambtshalve besluit tot invordering. ECLI:NL:RVS:2013:1268

JM 2013/111 – annotatie

Appellant past een bouwstof niet Bbk-conform toe buiten een inrichting. Onder meer vanwege de overtreding van artikel 10.2 Wm, het afvalstortverbod buiten inrichtingen, legt verweerder, het college van B en W van Barneveld, appellant...

AB 2013/285 – annotatie

Beslissing om dwangsommen niet te innen hangende onherroepelijkheid van de last onder dwangsom is geen stuitingshandeling en behelst geen uitstel van betaling ex artikel 4:111 Awb. Invorderingsbevoegdheid is verjaard. ECLI:NL:RVS:2013:CA3682

Gemeentestem 2013/68 – annotatie

Invorderingsbeschikking. Invorderingsverzoek. Weigering door bestuursorgaan om verbeurde dwangsom in te vorderen. Overtreding is alsnog beëindigd voordat het invorderingsverzoek is ingediend door de derdebelanghebbende. De derdebelanghebbende heeft daarom geen (proces)belang bij een beroep tegen de...