Categorie: Wetenschappelijke publicaties

AB 2021/52 – er bestaat geen algemene plicht om stil te staan bij de vraag of door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen een overtreding gedeeltelijk kan worden gelegaliseerd.

AB 2021/52AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE18 november 2020, nr. 201907829/1/R2(Mrs. E. Helder, D.A. Verburg, P.H.A. Knol)m.nt. T.N. SandersArt. 5:1, 5:32 AwbModule Ruimtelijke ordening 2020/8443Module Ruimtelijke ordening 2020/8445ECLI:NL:RVS:2020:2750 Voor het college bestaat geen algemene...

AB 2021/12 – Handhaving tegen illegale overnachting in woonwagen niet in strijd met artikel 8 ERVRM. Belangenafweging is redelijk omdat gemeente Amsterdam voldoende doet om woonwagenstandplaatsen te realiseren.

RAAD VAN STATE15 juli 2020, nr. 201906011/1/A3 en201906011/3/A3(Mr. A.J.C. de Moor-van Vugt)m.nt. T.N. SandersArt. 5:1 AwbECLI:NL:RVS:2020:1618 Handhaving tegen illegale overnachting in woonwagen niet in strijd met artikel 8 ERVRM. Belangenafweging is redelijk omdat gemeente...

AB 2020/322 – annotatie

Hoewel niet in elke zaak van een bestuursorgaan wordt verwacht dat het naar aanleiding van een handhavingsverzoek elke dag controleert, is wel vereist dat het aantal controles representatief is en dat de wijze van...

AB 2020/321 – annotatie

Last waarbij voorzieningen moeten worden verwijderd die ook ten dienste kunnen staan aan de legale bestemming, strekt niet te ver omdat belanghebbende heeft verklaard het illegale gebruik te willen voortzetten. 5:1; 5:32 Awb

AB 2020/101 – annotatie

Een aanmaning of uitstel van betaling die niet aan de gemachtigde bekend wordt gemaakt, heeft nog steeds stuitende of verlengende werking als het wel aan de belanghebbende is bekend gemaakt. Het niet aanzeggen van...

AB 2020/13 – annotatie

Als de bestuursrechter tot het oordeel komt dat het bestuursorgaan zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn, dan kan dat de afwijzing van het...

AB 2019/436 – annotatie

Invorderingsbesluit onrechtmatig omdat dwangsombesluit met formele rechtskracht onrechtmatig is — wanneer is iets ‘evident’ en hoe wordt de uitzondering in de praktijk toegepast? Art. 5:37 Awb ECLI:NL:RVS:2019:466

AB 2019/157 – annotatie

Een dwangsom die naar draagkracht zou worden bepaald, geeft onvoldoende prikkel aan de overtreder om de last te beëindigen. Dat de dwangsom niet naar draagkracht is vastgesteld is dus geen reden om aan te...

AB 2019/156 – annotatie

Financiële draagkracht in beginsel geen bijzondere omstandigheid, tenzij evident is dat de overtreder gezien zijn financiële draagkracht niet in staat zal zijn de verbeurde dwangsommen (volledig) te betalen. 5:37 Awb ECLI:NL:RVS:2019:333

AB 2019/155 – annotatie

De verjaringstermijn voor de kostenverhaalsvordering (en de daaraan gekoppelde vervaltermijn voor het nemen van de kostenverhaalsbeschikking) begint pas te lopen na het nemen van de kostenverhaalsbeschikking. Ook kosten die meer dan vijf jaar voor...

AB 2019/123 – annotatie

Hoewel het in beginsel aan het bevoegd gezag is om onderzoek te doen naar een overtreding, kan het in bijzondere situaties verlangen van de verzoeker om handhaving dat die een begin van bewijs levert....

AB 2018/305 – annotatie

Afdeling in eerste en enige aanleg bevoegd over niet-splitsbare besluiten met meerdere grondslagen waarvan er één tot de bevoegdheid van de Afdeling behoort in eerste en enige aanleg. ECLI:NL:RVS:2018:905

AB 2018/121 – annotatie

Minister heeft in 2006 achteraf gezien bomen illegaal gekapt. Tijdsverloop (rechtszekerheid) belet het in 2015 alsnog opleggen van een last strekkende tot voorkomen herhaling van die overtreding. Geen klaarblijkelijk gevaar nieuwe overtreding omdat kap...

AB 2017/33 – annotatie

Bewijs leveren dat dwangsom is verbeurd kan in dit geval ook door middel van verklaringen van derden. In eerdere uitspraken sloot de Afdelingdie mogelijkheid uit, gelet op de door haar gestelde eisen aan het...

Gemeentestem 2017/39 – annotatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft krachtens art. 60a lid 4 Participatiewet een ruime bevoegdheid om vorderingen op de bijstandsgerechtigde te verrekenen met vorderingen van de betreffende persoon op het college – aanvulling...

AB 2014/108 – annotatie

Indien een belanghebbende een aan hem door een bestuursorgaan opgelegde last onder dwangsom overtreedt, dan verbeurt hij de opgelegde dwangsom van rechtswege. Is de dwangsom verbeurd, dan dient het bestuursorgaan deze in beginsel ook...

AB 2014/57 – annotatie

Afdeling oordeelt ambtshalve dat de bevoegdheid tot invordering is verjaard. Nu binnen de verjaringstermijn wel een invorderingsbeschikking is genomen, oordeelt de Afdeling daarmee impliciet dat de invorderingsbeschikking geen stuitende werking heeft. ECLI:NL:RVS:2013:2626

AB 2013/418 – annotatie

Indien derde belang heeft bij handhavend optreden, dan ook belang bij invordering van door overtreder verbeurde dwangsom. Ook in geval derde zelf niet om invordering heeft verzocht en bestuursorgaan ambtshalve besluit tot invordering. ECLI:NL:RVS:2013:1268

JM 2013/111 – annotatie

Appellant past een bouwstof niet Bbk-conform toe buiten een inrichting. Onder meer vanwege de overtreding van artikel 10.2 Wm, het afvalstortverbod buiten inrichtingen, legt verweerder, het college van B en W van Barneveld, appellant...

AB 2013/285 – annotatie

Beslissing om dwangsommen niet te innen hangende onherroepelijkheid van de last onder dwangsom is geen stuitingshandeling en behelst geen uitstel van betaling ex artikel 4:111 Awb. Invorderingsbevoegdheid is verjaard. ECLI:NL:RVS:2013:CA3682

Gemeentestem 2013/68 – annotatie

Invorderingsbeschikking. Invorderingsverzoek. Weigering door bestuursorgaan om verbeurde dwangsom in te vorderen. Overtreding is alsnog beëindigd voordat het invorderingsverzoek is ingediend door de derdebelanghebbende. De derdebelanghebbende heeft daarom geen (proces)belang bij een beroep tegen de...

JM 2013/17 – annotatie

De Afdeling oordeelt dat appellante in overtreding is van artikel 28 Bbk nu zij niet beschikt over de afleverbonnen en dat onder ‘vermengd’ in de zin van artikel 33, onder a, Bbk niet alleen...

AB 2012/399 – annotatie

Appellante komt op tegen een last onder dwangsom en de daaropvolgende invorderingsbeschikkingen. Wanneer kwalificeert een bestuurlijke incassobrief als een invorderingsbeschikking? ECLI:NL:RVS:2012:BX7697