Bericht

Artikel 5:31 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:31 [Geen last nodig bij spoed] 1 Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Artikel 5:24, eerste en derde lid, is op dit besluit van overeenkomstige toepassing. 2 Indien de situatie zo...

Bericht

Artikel 5:31a Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 Artikel 5:31a [Verzoek om bestuursdwang] 1  De aanvrager van een last onder bestuursdwang, dan wel een andere belanghebbende die door de overtreding wordt benadeeld, kan het bestuursorgaan verzoeken bestuursdwang toe te passen. 2  Het verzoek kan worden gedaan na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 5:24, tweede lid. 3 Het bestuursorgaan...

Bericht

Artikel 5:27 Awb

Laatst geupdate 28-11-2021 1 Om bestuursdwang toe te passen, hebben door het bestuursorgaan aangewezen personen toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.2 Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is het bestuursorgaan dat bestuursdwang toepast bevoegd tot het geven van een machtiging...

Bericht

Artikel 5:15 Awb

laatst geupdate 5 mei 2021 1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. 2. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm. 3. Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe...

Bericht

Artikel 5:20 Awb

Laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking...

Bericht

Artikel 5:19 Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. 2. Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden vervoerd met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft, op hun lading te onderzoeken. 3. Hij is bevoegd van de bestuurder van...

Bericht

Artikel 5:18 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. 2. Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 3. De toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende indien mogelijk een tweede monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. 4. Indien...

Bericht

Artikel 5:17 Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. 2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 3. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee...

Bericht

Artikel 5:16a Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. In dit artikel is geregeld dat een toezichthouder een persoon om zijn identiteitsbewijs mag vragen ten einde vast te stellen wie hij voor zich heeft. 1. De vordering...