Bericht

Artikel 5:16 Awb

Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. Een toezichthouder mag vragen stellen en de belanghebbende is in beginsel verplicht om te antwoorden. De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb verplicht daartoe, behoudens voor zover iemand een zwijgrecht heeft. 1. Recht om vragen te stellen Een toezichthouder mag – met in achtneming van artikel 5:13 Awb – vragen...

Bericht

Artikel 5:14 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als zodanig aanwijst, kunnen de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden worden beperkt. Dit artikel ziet op de mogelijkheid om de bevoegdheden van een toezichthouder te beperken ten opzichte van het standaardpallet dat een toezichthouder heeft op grond van...

Bericht

Artikel 5:13 Awb

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Deze bepaling codificeert het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 Awb) in het bijzonder voor de toezichthouderbevoegdheden. Het artikel bepaalt dat het gebruik van die bevoegdheden noodzakelijk en redelijk moet zijn (met het oog op de taak van...

Bericht

Artikel 5:12 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is. 2. Een toezichthouder toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds. 3. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouder en vermeldt in ieder geval diens...

Bericht

Artikel 5:11 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Toezichthouders hebben allerlei (verstrekkende) bevoegdheden. Daarom is het belangrijk dat de personen die toezichthouder zijn, als zodanig worden aangewezen bij of...

Bericht

Artikel 5:39 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 1. Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder dwangsom heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot invordering van de dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking betwist. 2. De bestuursrechter kan de beslissing op het beroep of hoger beroep tegen de beschikking tot invordering echter verwijzen naar...

Bericht

Artikel 5:38 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 1. Indien uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voortvloeit dat een reeds gegeven beschikking tot invordering van die dwangsom niet in stand kan blijven, vervalt die beschikking. 2. Het bestuursorgaan kan een nieuwe beschikking tot invordering geven die in overeenstemming is met de gewijzigde last onder...

Bericht

Artikel 5:37 Awb

laatst geupdate 07-04-2020 1. Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist het bestuursorgaan bij beschikking omtrent de invordering van een dwangsom. 2. Het bestuursorgaan geeft voorts een beschikking omtrent de invordering van de dwangsom, indien een belanghebbende daarom verzoekt. 3. Het bestuursorgaan beslist binnen vier weken op het verzoek. De invorderingsbeschikking is...

Bericht

Artikel 5:35 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 In afwijking van artikel 4:104 verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Artikel 5:35 Awb is de bijzondere verjaringstermijn die geldt ten aanzien van de invordering van verbeurde dwangsommen. 1. Wanneer vangt de verjaringstermijn aan? De verjaringstermijn vangt aan op...

Bericht

Artikel 5:34 Awb

laatst geupdate 08-03-2020 1. Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek van de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijk onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen. 2. Het bestuursorgaan...