ABRvS 12 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1458 – ongemotiveerd afwijzen handhavingsverzoek om gebruik vliegveld te laten staken is in strijd met het motiveringsbeginsel. Dat iets duidelijk zou zijn, ontslaat BO niet van de plicht om te motiveren.

Print deze pagina

7.4.    De Afdeling stelt vast dat gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, bij een overtreding van een wettelijk voorschrift, het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevraagd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen als concreet zicht op legalisatie bestaat. Verder kan handhavend optreden onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen doelen, zodat van optreden in die concrete situatie moet worden afgezien.

Het verzoek om handhaving houdt een verzoek in een last op te leggen om het gebruik te staken. In het besluit van 20 februari 2020 heeft de minister niet gemotiveerd waarom volgens hem sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan van handhavend optreden zoals door [appellant] en anderen is verzocht dient te worden afgezien en is uitsluitend ingegaan op de te volgen aanpassingsprocedure op grond van artikel 26, eerste lid, aanhef en onder a, onderdeel 1 van het Besluit luchtverkeer 2014 en artikel 4 van de Regeling burgerluchtvaartinlichtingen en de gevaren van een acute wijziging van de baan voorafgaand aan die aanpassing. Ter zitting is door de minister met betrekking tot de beginselplicht tot handhaving nader toegelicht dat is afgezien van handhavend optreden in de zin van het algeheel staken zoals in het verzoek om handhaving is verzocht, omdat dit zeer verstrekkende gevolgen zou hebben gehad, terwijl het om een relatief kleine overtreding gaat en handhavend optreden zoals door [appellant] en anderen is verzocht onevenredig zou zijn. Nu deze motivering niet in het besluit van 20 februari 2020 is opgenomen is dit besluit in strijd met het motiveringsbeginsel.

7.5.    Gelet op wat onder 7.4 is overwogen, slaagt het betoog.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:1458

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *