ABRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1018 – openbaarmaking inspectierapport is besluit idzv art. 1:3, lid 1, Awb.

Print deze pagina

4.3.    In voormeld rapport komt de onderwijsinspectie niet tot het oordeel dat de kwaliteit van het onderwijs aan het Vossius zeer zwak is. Dat rapport kan daarom niet op grond van artikel 20, zesde lid, van de Wot, na de vaststelling worden aangemerkt als besluit in de zin van de Awb. Anders dan [appellante] meent, kan een rapport niet tegelijk geen besluit zijn ten aanzien van het schoolbestuur, maar wel een besluit ten aanzien van een derde-belanghebbende. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de mededeling van de inspecteur dat hij geen aanleiding ziet om de inhoud van het rapport aan te passen evenmin kan worden aangemerkt als besluit in de zin van de Awb. De rechtbank heeft terecht overwogen dat er om die reden geen verplichting bestaat om een gerectificeerd rapport openbaar te maken, zodat het verzoek daarom van [appellante] terecht is afgewezen.

Het voorgaande neemt niet weg dat de beslissing om het rapport van 15 november 2018 actief openbaar te maken wel een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb is (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 7 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR6938). Anders dan [appellante] betoogt, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat het rapport van 15 november 2018 in de vorm waarin het is opgesteld niet openbaar gemaakt had mogen worden. De rechtbank heeft terecht onder verwijzing naar artikel 21, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 15, tweede lid, van de Wot, overwogen dat de aard en omvang van het rapport zich niet tegen de openbaarmaking daarvan verzet. Nu de gestelde onjuistheid van de inhoud van het rapport niet in deze procedure kan worden beoordeeld, levert de stelling dat de openbaarmaking van het niet gerectificeerde rapport verstrekkende schadelijke gevolgen voor [appellante] heeft evenmin een weigeringsgrond voor openbaarmaking op. Het enkele feit dat [appellante] het niet met de conclusies van de onderwijsinspectie eens is, is daarvoor eveneens onvoldoende.

4.4.    Het betoog faalt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125362/202003631-1-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *