ABRvS 17 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:117 – Tijdsverloop en BAG registratie als woning maakt niet dat niet meer handhavend opgetreden kan worden na 20 jaar.

Print deze pagina

Bevoegdheid om handhavend op te treden

4.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte ervan is uitgegaan dat het college niet op de hoogte was van de woonruimte in de loods en ten onrechte heeft overwogen dat het college, ondanks het tijdsverloop, bevoegd was om handhavend op te treden. [appellant] wijst op zijn brief van 26 oktober 2002 aan het college waarbij hij twee plattegronden heeft gevoegd waaruit volgens hem duidelijk wordt dat een woonruimte in de loods gerealiseerd zou worden. Verder wijst hij op een plattegrond uit 2007 die bij het college is ingediend bij een aanvraag om een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, waarop volgens [appellant] ook waarneembaar is dat er in de loods een woonruimte is gerealiseerd. Deze plattegronden zijn volgens [appellant] dus al lang bekend bij het college. Verder wijst [appellant] erop dat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna: het BAG-register) is vermeld dat de loods op het perceel het gebruiksdoel ‘Woonfunctie’ heeft met als startdatum 14 februari 2003. [appellant] concludeert dat het college op de hoogte was van de gerealiseerde woonruimte in de loods en door het tijdsverloop niet handhavend mocht optreden.

4.1.    Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal bij een overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevraagd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen als concreet zicht op legalisatie bestaat. Verder kan handhavend optreden onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen doelen, zodat van optreden in die concrete situatie moet worden afgezien.

4.2.    Dat het college lange tijd niet tegen het strijdige gebruik van de loods als woning is opgetreden, ook al was het op de hoogte van de overtreding of kon het dat zijn, leidt niet tot het oordeel dat niet meer handhavend kon worden opgetreden. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het enkele tijdsverloop voorafgaand aan het besluit tot handhaving in dit geval niet als een bijzondere omstandigheid kan worden aangemerkt, op grond waarvan daarom al van handhavend optreden had moeten worden afgezien. Het tijdsverloop is bovendien korter dan [appellant] stelt. Uit de stukken uit 2002 en 2007 volgt niet dat de woning toen als reguliere woning in gebruik was. De konijnenhouderij was toen nog in bedrijf, met planologisch de mogelijkheid van een bedrijfswoning. Pas op 12 maart 2013 is de milieuvergunning voor de konijnenhouderij ambtshalve ingetrokken. Vanaf die datum was er geen aanleiding meer om de woning in de loods als bedrijfswoning te zien. Over het BAG-register overweegt de Afdeling dat de vermelding daarin dat het gebouw een woonfunctie heeft, niet kan worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid op grond waarvan van handhavend optreden had moeten worden afgezien. Aan zo’n vermelding kunnen ook geen rechten op een woning worden ontleend.

Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2024:117

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *