ABRvS 18 januari 202, ECLI:NL:RVS:2023:200 – Afdeling heropent onderzoek om overtreder te vragen voor nader bewijs. Last om parkeerplaatsen niet bedrijfsmatig aan te bieden uitvoerbaar en controleerbaar.

Print deze pagina

Na het sluiten van het onderzoek op de zitting heeft de Afdeling het onderzoek heropend om Lock & Fly de gelegenheid te geven bewijs te leveren dat het aan het besluit van 9 maart 2022 ten grondslag liggende onderzoek ondeugdelijk is en de daarop gebaseerde conclusies onjuist zijn.

[…]

– uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van de last

6.       Lock & Fly betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de last in het dwangsombesluit uitvoerbaar en handhaafbaar is. De rechtbank is daarmee ten onrechte en zonder nadere motivering afgeweken van eerdere uitspraken over bedrijfsmatig parkeren op de percelen. Volgens Lock & Fly kan van hem niet worden gevergd bij te houden waarom en hoe lang een auto ter plaatse is geparkeerd en wie de eigenaar dan wel gebruiker van de auto is. Hij wijst op de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1934, over de aan de rechtsvoorganger van Lock & Fly opgelegde last onder dwangsom die strekte tot beëindiging van de exploitatie van hetzelfde parkeerterrein voor reizigers van Airport Eindhoven. In die uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat het voor de exploitant niet was vast te stellen met welk oogmerk bezoekers gebruik maken van de parkeerplaatsen. Dat is volgens Lock & Fly ook in deze zaak het geval. Verder voert Lock & Fly aan dat hij er niet op kan toezien dat de flexwerkplekken continue worden gebruikt gedurende het parkeren.

6.1.    De Afdeling ziet in wat Lock & Fly heeft aangevoerd geen grond voor het oordeel dat de last niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar is. De last strekt ertoe dat Lock & Fly de exploitatie van een parkeerterrein op zijn percelen moet beëindigen en beëindigd houden. De door Lock & Fly genoemde uitspraak van de Afdeling van 13 november 2013 heeft betrekking op een last die alleen gaat over het parkeren door personen die reizen via Eindhoven Airport, terwijl de last van Lock & Fly gaat over het gebruik van de gronden voor een parkeerbedrijf. Daarom kan aan deze uitspraak niet de betekenis worden gehecht die Lock & Fly daaraan heeft toegekend. Het college heeft voldoende suggesties gedaan om het verbeuren van een dwangsom te voorkomen. Zo kunnen afschriften van huurovereenkomsten en kwitanties van de huur van flexwerkplekken en het gebruik van andere diensten van Lock & Fly worden overgelegd, in combinatie met de registratie van de kentekens van auto’s die op het terrein staan. Hiermee kan Lock & Fly aantonen met welk doel en hoe lang een auto ter plaatse geparkeerd staat. Het college zal moeten aantonen dat de eigenaar dan wel gebruiker van de auto langdurig afwezig is en kennelijk dus geen of alleen een ondergeschikt gebruik maakt van de andere faciliteiten van Lock & Fly.

Het betoog slaagt niet.


https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@134978/202101118-1-r2/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *