ABRvS 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2755 – Gebruik Leidraad Infomil voor bepalen hoogte dwangsom redelijk

Print deze pagina

Hoogte van de dwangsom

5.    [appellant] betoogt dat de oplegde dwangsom onevenredig hoog is. Het college, tezamen met organisaties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, probeert enkel een basis te vinden om een zo hoog mogelijke dwangsom op te kunnen leggen, aldus [appellant].

5.1.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2747), heeft het opleggen van een last onder dwangsom ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Om dit doel te bereiken kan de hoogte van het bedrag worden afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het niet naleven van deze regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

5.2.    De Afdeling stelt vast dat uit de door het college gehanteerde Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen kan worden afgeleid dat de opgelegde dwangsom overeenkomt met de in deze Leidraad genoemde bedragen voor de overtreding waar het hier om gaat. Hetgeen [appellant] betoogt over het samenwerken van het college met andere organisaties ligt in deze procedure niet ter beoordeling voor. In wat [appellant] heeft aangevoerd, ziet de Afdeling dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat de hoogte van de dwangsom niet in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de geschonden norm en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

Het betoog slaagt niet.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123265/201903005-1-r4/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *