ABRvS 19 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2779 – bekendmaking LoB aan iemand die niet overtreder is. LoB wijst rechtspersoon als overtreder aan. Weliswaar hoeft bij LoB niet overtreder te worden aangewezen, maar dat maakt het niet rechtmatig om de verkeerde persoon als overtreder aan te wijzen.

Print deze pagina

Beoordeling hoger beroep college

4.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Allsafe 1 niet als overtreder kan worden aangemerkt. Volgens het college is zij wel overtreder, omdat er gehoor is gegeven aan de last. Allsafe 1 had in bezwaar al moeten betogen dat zij geen overtreder is, maar heeft dat ten onrechte niet eerder dan in beroep gedaan. Omdat zij het overtrederschap in bezwaar niet heeft betwist, is zij volgens het college wel rechthebbende of verantwoordelijke voor de overtreding. In dat verband wijst het college op artikel 5:24, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). Verder voert het college aan dat, ook als Allsafe 1 geen overtreder is, de last onder bestuursdwang terecht is opgelegd, omdat het overtrederschap niet hoeft te worden aangetoond. Dat hoeft volgens het college alleen bij kostenverhaal.

4.1.    Artikel 5:24, derde lid, van de Awb luidt:

“De last onder bestuursdwang wordt bekendgemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbenden op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft en aan de aanvrager.”.

4.2.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank in overweging 11 van haar uitspraak met juistheid overwogen waarom Allsafe 1 niet als overtreder kan worden aangemerkt. Dat Allsafe 1 wel gehoor heeft gegeven aan de last, maakt niet dat zij alleen al daarom toch als overtreder kan worden aangemerkt. Verder heeft de rechtbank terecht overwogen dat het voor de hand had gelegen dat Allsafe 1 het college er in bezwaar op had kunnen wijzen dat zij geen overtreder is. Maar de rechtbank heeft daarbij terecht geoordeeld dat dit het college niet van de verplichting ontslaat om zelf vast te stellen wie als overtreder moet worden aangemerkt. In het kader van een volledige heroverweging in bezwaar had het college, bijvoorbeeld aan de hand van de gegevens in de bouwregistratie of uittreksels van de Kamer van Koophandel, moeten onderzoeken of Allsafe 1 terecht als overtreder was aangemerkt. Zo niet, dan had het college een ander als overtreder van het te handhaven voorschrift met de daaraan verbonden consequenties moeten aanwijzen en een besluit ten aanzien van die overtreder moeten nemen. De rechtbank komt terecht tot de conclusie dat het voor rekening van het college komt dat het dat niet heeft gedaan.

Het college kan verder niet worden gevolgd in zijn betoog dat ook als Allsafe 1 geen overtreder is, de last onder bestuursdwang terecht is opgelegd, omdat bij het opleggen van een last onder bestuursdwang het overtrederschap niet hoeft te worden aangetoond, maar alleen bij het besluiten om de kosten te verhalen. Als Allsafe 1 niet als overtreder, maar wel als “rechthebbende op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft” als bedoeld in artikel 5:24, derde lid, van de Awb, kan worden aangemerkt, dan doet zich het volgende voor. In dat geval is de bekendmaking als bedoeld in dit artikellid weliswaar in orde, maar dan zou toch kunnen worden geoordeeld dat het besluit onrechtmatig was, omdat Allsafe 1 ten onrechte is aangeschreven als overtreder. Dat het overtrederschap niet hoeft te worden bewezen, laat onverlet dat een aangeschrevene kan opkomen tegen een (onterechte) aanschrijving als overtreder. Als Allsafe 1 wel rechthebbende zou zijn als bedoeld in artikel 5:24, derde lid, van de Awb, dan doet dat niet af aan de hiervoor bedoelde onrechtmatigheid van het besluit. Voor de volledigheid merkt de Afdeling op dat Allsafe 1 ook geen “rechthebbende op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft” is als is bedoeld in artikel 5:24, derde lid, van de Awb. Zij was tijdens de bouw en op het moment van het nemen van het primaire besluit geen eigenaresse, huurster, exploitante of anderszins gebruikster van de opslagruimtes.

Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:2779

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *