ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2408 – feitelijk leidinggever (die geen bezwaar heeft gemaakt) wordt bij het maken van bezwaar in dit geval vereenzelvigd met rechtspersoon (die wel bezwaar heeft gemaakt).

Print deze pagina

Ontvankelijkheid Theo Pouw Beheer

3.       Gedeputeerde staten stellen zich op het standpunt dat het beroep van Theo Pouw Beheer niet-ontvankelijk is. Daarbij wijzen gedeputeerde staten er op dat alleen CTU Flevokust bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 11 december 2020 en niet Theo Pouw Beheer.

3.1.    Artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) luidt: Geen beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.

3.2.    De Afdeling stelt vast dat Theo Pouw Beheer geen bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 11 december 2020. Maar dat geeft naar het oordeel van de Afdeling in dit geval geen aanleiding om Theo Pouw Beheer artikel 6:13 van de Awb tegen te werpen. CTU Flevokust en Theo Pouw Beheer kunnen in deze handhavingsprocedure namelijk zodanig met elkaar worden vereenzelvigd dat het bezwaar moet worden geacht mede door Theo Pouw Beheer te zijn gemaakt. Weliswaar is de last onder dwangsom opgelegd aan Theo Pouw Beheer, als enig bestuurder van CTU Flevokust, maar de door gedeputeerde staten aangenomen overtreding van artikel 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer is volgens gedeputeerde staten begaan door het bedrijf van CTU Flevokust. En hoewel de last is opgelegd aan Theo Pouw Beheer, was een controlebrief van 20 april 2020 nog gericht aan CTU Flevokust. In het voornemen tot oplegging van de last onder dwangsom, gericht aan Theo Pouw Beheer, staat dat Theo Pouw Beheer in die controlebrief is verzocht de overtreding te beëindigen. Ook gedeputeerde staten hebben Theo Pouw Beheer en CTU Flevokust tijdens deze handhavingsprocedure dus op bepaalde momenten met elkaar vereenzelvigd. Daarnaast is één omgevingsvergunning verleend voor de inrichting van het gehele perceel waar Theo Pouw Beheer en CTU Flevokust activiteiten verrichten en hebben Theo Pouw Beheer en CTU Flevokust beide zeggenschap over de handelingen die zouden kunnen leiden tot de gestelde overtreding. Gelet hierop is er geen grond om het beroep, voor zover ingesteld door CTU Flevokust, niet-ontvankelijk te verklaren.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:2408

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *