ABRvS 21 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3048 – namen en adressen klagers mogen geheim blijven – belang vennootschap om namen en rugnummers te kennen is in dit geval kleiner dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Rechter kan na toestemming wel NAW gegevens zien en vaststellen of ze in de buurt zijn.

Print deze pagina

“Beoordeling

5.       Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het hoger beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van een of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

6.       In het dossier zit een overzicht met alle burgermeldingen. Dit overzicht lijkt opgemaakt te zijn in het format van een Excelbestand.

Dat overzicht is aan [appellant] en de vennootschap verstrekt. Uit het dossierstuk volgt dat [appellant] en de vennootschap van, een deel van, de inhoud van elke burgermelding op de hoogte kunnen zijn. Zij weten ook wanneer deze meldingen zijn gedaan. Uit dit overzicht blijkt niet wie de meldingen hebben gedaan. Adresgegevens en namen van klagers zijn in dat overzicht weggelakt. Het overzicht dat met een verzoek tot beperkte kennisneming is ingediend, bevat de volledige meldingen met eventueel namen en adresgegevens van de melders, voor zover de melding niet anoniem is gedaan. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt in dit geval zwaarder dan het belang van [appellant] en de vennootschap om kennis te nemen van de betrokken namen en adresgegevens. De Afdeling acht het verzoek tot beperkte kennisneming in zoverre gerechtvaardigd. De Afdeling kan na toestemming van [appellant] en de vennootschap om kennis te nemen van het ongelakte stuk, nagaan van wie de klachten afkomstig zijn. Voor zover het verzoek tot beperkte kennisneming ook betrekking heeft op een deel van de inhoud van de meldingen, acht de Afdeling het verzoek in zoverre niet gerechtvaardigd. De Afdeling merkt op dat door het gekozen format in sommige gevallen een deel van de inhoud van de melding is weggevallen. Het komt de Afdeling voor dat geen gebruik is gemaakt van de functie Terugloop. De Afdeling ziet echter geen reden waarom meldingen na een regel, soms midden in een woord, moeten worden afgebroken. Uit het deel van de inhoud van meldingen dat niet is verstrekt, volgt niet dat juist daarop de vrees voor represailles tegen melders is gebaseerd. Samengevat wordt het verzoek toegewezen wat betreft de vermelding van NAW-gegevens en afgewezen wat betreft de inhoud van de meldingen. Indien de burgemeester geen gehoor geeft aan het hierna, onder “Beslissing”, onderdeel III, aangeduide verzoek om een geanonimiseerde versie van het overzicht aan de Afdeling en de andere partijen toe te sturen, kan de Afdeling daaraan gevolgen verbinden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        wijst het verzoek om beperking van de kennisneming toe, voor zover dit betrekking heeft op namen en adresgegevens van melders;

II.       wijst het verzoek voor het overige af;

III.      verzoekt de burgemeester van Nijmegen om uiterlijk op 27 oktober 2022 een geanonimiseerde versie van het overzicht aan de Afdeling en de andere partijen toe te sturen.”

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:3048

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *