ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1128 – handhavingsverzoek na sloop bouwwerk aangaande vleermuizen terecht afgewezen. Nu is niet meer vast te stellen of er vleermuizen zaten. Gesloopt bouwwerk bevat geen sporen van vleermuizen.

Print deze pagina

Nader onderzoek

2.1.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de vraag of de gemeente voor het slopen van de kiosk onderzoek had moeten doen niet aan de orde is in deze procedure. Hij voert aan dat de gemeente verplicht was om nader onderzoek te doen, omdat de kiosk in een Natura 2000-gebied stond. Volgens [appellant] had de gemeente daarom voorafgaand aan de sloop een ecologisch onderzoek moeten uitvoeren om te beoordelen of met de sloopwerkzaamheden beschermde soorten, waaronder verblijfplaatsen van vleermuizen, worden verstoord.

2.2.    De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat de vraag of de gemeente nader onderzoek had moeten doen niet aan de orde is in deze procedure. Dit is namelijk relevant voor de vraag of de gemeente de Wnb heeft overtreden. In dat kader merkt de Afdeling op dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de gemeente niet gehouden was tot het doen van nader onderzoek voorafgaand aan de sloop. De gemeente had namelijk vastgesteld dat er voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden geen signalen en gegevens bekend waren dat op het perceel beschermde plant- en/of diersoorten aanwezig waren. Om die reden was in dit geval nader onderzoek niet nodig.

2.3.    De rechtbank heeft wel terecht overwogen dat het college – na de sloop van de kiosk – niet meer kan vaststellen dat de gemeente de Wnb heeft overtreden. De Afdeling stelt voorop dat het handhavingsverzoek was gedaan nadat de kiosk was gesloopt. Verder heeft het college naar aanleiding van het verzoek van [appellant] een controle uitgevoerd op het perceel. Weliswaar was de kiosk inmiddels gesloopt, maar bij de controle van het college zijn geen sporen of aanknopingspunten gevonden van een eventuele overtreding. Het college heeft bij die controle namelijk geen sporen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, heeft het college de door [appellant] overgelegde foto’s van vleermuizenkasten in de omgeving van de kiosk terecht onvoldoende geacht voor het oordeel dat beschermde diersoorten aanwezig waren. De gemeente heeft bovendien aan het college te kennen gegeven dat er geen beschermde diersoorten aanwezig waren tijdens de sloopwerkzaamheden door middel van een verklaring van het sloopbedrijf.

Het oordeel van de rechtbank dat het college om die reden niet bevoegd was om handhavend op te treden kan gezien het vorenstaande in stand blijven. Het betoog slaagt daarom niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:1128

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *