ABRvS 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:244 – aardige overweging over handhaving na enig tijdsverloop

Print deze pagina

Zijn er redenen om te moeten afzien van handhaving?

7.       The Butcher betoogt dat de rechtbank in de beoordeling onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de bijzondere omstandigheden die aan de orde zijn. Zo is het college al geruime tijd bekend met de wijze van exploitatie. The Butcher verwijst in dit verband naar de verleende exploitatievergunning, met ruime openingstijden voor het restaurant. Ook heeft de opgelegde maatregel onevenredig zware gevolgen voor de bedrijfsvoering van het restaurant, aldus The Butcher.

7.1.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank terecht geen grond gezien voor het oordeel dat handhavend optreden in dit geval onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen doelen en dat het college daarom hiervan had moeten afzien. Daartoe wordt overwogen dat uit de omstandigheid dat een exploitatievergunning met verruimde openingstijden is verleend, niet kan worden afgeleid dat het college hiermee impliciet heeft ingestemd met het gebruik voor horeca van categorie 3. In die vergunning is namelijk opgenomen dat die van toepassing is op de bestemming “Gemengd – 2 met functieaanduiding horeca IV”.

Daarnaast wordt overwogen dat de omstandigheid dat The Butcher een deel van haar pand al voor een langere tijd in strijd met het bestemmingsplan exploiteert niet betekent dat het college daar niet handhavend tegen zou mogen optreden. Dit heeft de rechtbank terecht onderkend. Immers, aan de zijde van het college zijn geen toezeggingen of andere uitlatingen gedaan waaruit kon worden afgeleid dat handhaving zou uitblijven. Dat het college alsnog heeft besloten te gaan handhaven, is niet om die reden onevenredig.

Verder heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de opgelegde last in deze situatie niet onevenredig zwaar is. De last ziet immers slechts op het staken van het gebruik van het pand voor horeca van categorie 3. De ruimte waar in strijd met het bestemmingsplan werd gehandeld kan, evenals het voorste deel van het pand, nog steeds worden geëxploiteerd als horeca van categorie 4. De omstandigheid dat het handelen in strijd met het bestemmingsplan een onlosmakelijk onderdeel is van de bedrijfsvoering van The Butcher, komt voor haar eigen risico en maakt niet dat er een noodzaak is om conform die bedrijfsvoering te blijven handelen.

Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2024:244

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *