ABRvS 26 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:241 – eerdere waarschuwing is geen besluit. Overtreding kan dus nog worden betwist. Bepaling dat bij een nieuwe overtreding binnen één jaar (na waarschuwing) een certificaat “wordt geschorst”, maakt waarschuwing nog geen wettelijke toepassingsvoorwaarde voor latere sanctie.

Print deze pagina

2.       Linisol is een bedrijf dat zich bezighoudt met asbestsanering. Linisol is in het bezit van het procescertificaat asbestverwijdering dat hiervoor op grond van artikel 20, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet is vereist. Normec is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van artikel 20, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet aangewezen als instelling die bevoegd is procescertificaten asbestverwijdering af te geven, in te trekken of te schorsen (Stcrt. 2017, 25745). In artikel 20, vierde lid, aanhef en onder c, van de Arbeidsomstandighedenwet staat, voor zover voor deze zaak relevant, dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de gronden waarop en de gevallen waarin een afgegeven certificaat kan worden geschorst. Deze regels zijn uitgewerkt in artikel 1.5g, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Ten tijde van het besluit van 4 december 2018 werd in deze laatste bepalingen verwezen naar het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa van de Arbeidsomstandighedenregeling (hierna: bijlage XIIIa) en het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven (AIB), zoals opgenomen in bijlage XIIIe van die regeling (hierna: bijlage XIIIe).

[…]

Kan Linisol een deel van de overtredingen niet meer betwisten?

7.       In haar schriftelijke uiteenzetting heeft Normec aangevoerd dat Linisol op grond van artikel 23, tiende lid, van bijlage XIIIe, welke bepaling overeenkomt met artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema, al waarschuwingen heeft gekregen voor de categorie III-afwijkingen die nog in geschil zijn. Die waarschuwingen moeten, anders dan de rechtbank heeft overwogen, worden aangemerkt als besluiten. Omdat Linisol deze besluiten niet heeft aangevochten, hebben deze formele rechtskracht gekregen en staat in rechte vast dat Linisol de bedoelde overtredingen heeft begaan, aldus Normec.

7.1.    Normec heeft het procescertificaat geschorst krachtens artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder b, van bijlage XIIIe, welke bepaling overeenkomt met artikel 70, vijfde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema. Op grond van deze bepalingen wordt het procescertificaat geschorst als binnen een periode van één jaar na de constatering van een categorie II-afwijking voor de zesde keer een categorie II-afwijking wordt geconstateerd. De waarschuwingen waar Normec op doelt, zijn geen wettelijke toepassingsvoorwaarde voor de uitoefening van deze door Normec toegepaste bevoegdheid tot schorsing. Deze waarschuwingen zijn daarom geen besluit. Anders dan Normec betoogt, kan Linisol dus nog wel betwisten dat zij de overtredingen heeft begaan waar die waarschuwingen over gaan.  Het betoog faalt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@128491/202100969-1-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *