ABRvS 29 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2824 – last dwingt tot één manier van opheffen overtreding, maar er is alternatief mogelijk. Last is in strijd met rechtszekerheid.

Print deze pagina

“6.1.    In de last onder dwangsom die aan [verzoeker] is opgelegd staat dat hij in strijd met artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van het Beh handelt en dat hij deze overtreding moet stoppen. De overtreding van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van het Beh kan echter alleen worden beëindigd als ieder afzonderlijk huisvestingssysteem van de inrichting op het perceel voldoet aan kolom A van bijlage 1 van het Beh. In het besluit staat verder dat [verzoeker] de emissie van ammoniak binnen de inrichting moet terugbrengen naar de maximale emissiewaarde voor ammoniak als bedoeld in bijlage 1 van het Beh. De rechtbank heeft overwogen dat ook aan bijlage 1 van het Beh kan worden voldaan door toepassing van artikel 5, tweede lid, van het Beh. Dit heeft het college ook bevestigd. Het college heeft zich ter zitting onder verwijzing ook naar de daartoe in de last onder dwangsom opgenomen overwegingen verder op het standpunt gesteld dat [verzoeker] ook aan de last kan voldoen door de totale ammoniakemissie terug te brengen naar 3000,1 kg NH3.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de besluiten van 26 november 2021 en 23 mei 2022 niet kan worden opgemaakt of [verzoeker] alleen aan de last kan voldoen door te voldoen aan artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van het Beh, of dat hij ook aan de last kan voldoen door toepassing van het tweede lid van artikel 5 van het Beh of dat hij ook aan de last kan voldoen door de totale ammoniakemissie terug te brengen naar 3000,1 kg NH3. Toepassing van het tweede lid van het Beh en het terugbrengen van de totale ammoniakemissie naar 3000,1 kg NH3, zou betekenen dat niet ieder afzonderlijk huisvestingssysteem van de varkenshouderij hoeft te voldoen aan bijlage 1 van het Beh.

Het voorgaande betekent dat de last onduidelijk is. Het is voor [verzoeker] niet duidelijk hoe hij aan de last kan voldoen, zonder dat hij een dwangsom verbeurt. Het besluit van 23 mei 2022 is daarom in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

Het betoog slaagt. Het besluit van 23 mei 2022 komt reeds hierom in het geheel voor vernietiging in aanmerking. Aan een bespreking van de overige gronden van [verzoeker] die betrekking hebben op de aangevallen uitspraak wordt niet toegekomen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om, zoals door [verzoeker] onder andere ter zitting is gevraagd, de last zelf voorziend aan te passen.”

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@133170/202205216-1-r4-en-202205216-2-r4/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *