ABRvS 6 oktober 2021 ECLI:NL:RVS:2021:2200 – BO weigert terecht informatievorderingen te openbaren op grond van de Wob omdat daarmee onderzoeksmethodes bekend kunnen worden.

Print deze pagina

4. De Afdeling is van oordeel dat het door de AP aangevoerde belang van inspectie, controle en toezicht in dit geval zwaarder weegt dan het belang van [appellant] om kennis te nemen van de stukken. Voor dat oordeel is het volgende van belang.

4.1. De Afdeling heeft kennis genomen van de bijlages B.1-B.5. De schriftelijke vragen en informatieverzoeken die de AP heeft ingediend bij Focum, bevatten informatie over de methodes die de AP hanteert bij haar onderzoeken. De Afdeling volgt de AP in haar standpunt dat verspreiding hiervan het risico met zich brengt dat organisaties waarop de AP toezicht houdt, kennis nemen van die onderzoeksmethodes en hun gedrag daarop aanpassen. Ook zou het ertoe kunnen leiden dat organisaties terughoudender worden in het verstrekken van informatie, wat een volledig en efficiënt onderzoek bemoeilijkt. Gelet hierop acht de Afdeling aannemelijk dat kennisneming van deze stukken leidt tot aantasting van het belang van inspectie, controle en toezicht door de AP. Het belang van [appellant] om kennis te nemen van deze stukken, weegt hier in dit geval niet tegenop. Daarvoor is van belang dat [appellant] de beschikking heeft over inventarislijst B behorende bij de vertrouwelijke stukken en hieruit kan afleiden welke stappen zijn gezet en wanneer. In de bodemprocedure gaat het alleen over de termijn waarbinnen de AP moet beslissen op de door [appellant] ingediende klacht dan wel verzoek om handhavend op te treden tegen Focum.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@127055/202006291-2-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *