ABRvS 9 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3206 – Wanneer is een inrichting “voor het publiek geopend” in de zin van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19?

Print deze pagina

“Beoordeling

15.     Anders dan de rechtbank, is de Afdeling van oordeel dat Het Smaakhuis in de regel niet geopend is, en dus ook op 18 januari 2021 niet geopend was, voor publiek in de zin van artikel 4.a1, eerste lid, van de Trm. Onder het begrip ‘publiek’ wordt ingevolge artikel 1.1 van de Trm verstaan: ‘personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen’. Normec Sensory stelt terecht dat de rechtbank het zinsdeel na de komma in deze definitie te eng heeft uitgelegd. Echter, niet uit het oog moet worden verloren dat het hier bestreden besluit een zeer ingrijpende maatregel betreft. Dit brengt met zich dat niet te snel mag worden aangenomen dat een locatie een voor het publiek openstaande publieke plaats is. Dit betekent ook dat het begrip ‘werkzame personen’ niet enger moet worden uitgelegd dan de tekst van en de toelichting op artikel 4.a1, eerste lid, van de Trm voorstaan.

16.     In de toelichting op (artikel 4.a1 van) de Trm is het volgende vermeld: “Onder publiek worden in deze regeling overeenkomstig het normale spraakgebruik de aanwezige bezoekers verstaan. Het gaat daarbij niet om personen die (al dan niet tegen betaling) op die plaats werkzaam zijn of daar werkzaamheden uitvoeren, maar om personen die naar die plaats toe zijn gekomen om bijvoorbeeld iets te zien, te horen of te doen. Wat betreft het uitvoeren van werkzaamheden gaat het niet alleen om mensen die op die plek in dienst zijn. Zo is bijvoorbeeld ook de journalist die een rechtszaak verslaat of de medewerker van slachtofferhulp die op de publieke tribune een familie begeleidt, werkzaam in een rechtszaal, al is die persoon niet in dienst van de Rechtspraak.” Met inachtneming hiervan is de Afdeling, anders dan de rechtbank, van oordeel dat deelnemers aan testsessies bij Het Smaakhuis daar wel degelijk werkzaamheden verrichten. Door daar producten te testen verrichten zij een dienst voor Normec Sensory, die in het maatschappelijk verkeer een economische waarde vertegenwoordigt en waar ook een financiële beloning tegenover staat. De omstandigheid dat tussen de deelnemers en Normec Sensory geen schriftelijke overeenkomst tot opdracht, bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, is gesloten, betekent niet dat in Het Smaakhuis door de deelnemers geen diensten of werkzaamheden verricht worden. De tekst van en de toelichting op artikel 4.a1 van de Trm vereist ook geen schriftelijke arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht alvorens sprake zou zijn van ‘werkzame personen’. Ook de enkele omstandigheid dat deelname aan een testsessie zich voor sommige deelnemers beperkt tot een half uur per week of maand, zoals de rechtbank heeft overwogen, betekent niet zonder meer dat geen sprake (meer) is van diensten of werkzaamheden.

17.     Reeds omdat Het Smaakhuis in de regel niet geopend is, en dus ook op 18 januari 2021 niet geopend was, voor publiek in de zin van artikel 4.a1, eerste lid, van de Trm, mocht de burgemeester Het Smaakhuis niet, onder aanzegging van bestuursdwang, gelasten Het Smaakhuis te sluiten.”

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@133603/202106528-1-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *