CBb 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:761 – is de cautie wel verleend? CBb gelooft niet dat tekst van cautie voorgedrukt is op rapport, dus gaat ervanuit dat de cautie daadwerkelijk is verleend.

Print deze pagina

Cautie verleend?

4.1

Appellante voert in hoger beroep ten eerste aan dat de rechtbank ten onrechte aan de hand van een voorgedrukte passage in het rapport heeft vastgesteld dat de cautie is verleend voordat [naam 2] , bestuurder van appellante, op 30 augustus 2019 door twee toezichthouders van de NVWA is gehoord.

4.2

Volgens vaste rechtspraak van het College (zie de uitspraak van het College van 3 mei 2022, ECLI:NL:CBB:2022:200) mag een bestuursorgaan, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het bewijs, in beginsel uitgaan van de bevindingen in een rapport van bevindingen, indien de controle is verricht en het rapport is opgemaakt door een hiertoe bevoegde toezichthouder en het rapport zelf geen grond biedt om aan de juistheid van de bevindingen te twijfelen. Indien de bevindingen worden betwist, zal moeten worden onderzocht of er, gelet op de aard en inhoud van die betwisting, grond bestaat voor zodanige twijfel aan die bevindingen dat deze niet of niet volledig aan de vaststelling van de overtreding ten grondslag kunnen worden gelegd. Daarbij zullen doorgaans van belang zijn de wijze waarop de bedoelde waarnemingen in het rapport zijn weergegeven en onderbouwd, alsmede de aard van de waarneming en daarbij in het bijzonder in welke mate die waarneming waarderende elementen kent.

4.3

In dit geval ziet het College evenmin als de rechtbank aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de vermelding op pagina 6 van het rapport van bevindingen dat aan appellante de cautie is verleend. Het College maakt uit het rapport niet op dat deze tekst voorgedrukt zou zijn. Er is dus geen reden om de verklaringen van [naam 2] niet als bewijs toe te laten. Appellante heeft verder geen feiten of omstandigheden aangedragen waaruit volgt dat de constateringen in het rapport van bevindingen onjuist zouden zijn vermeld. Het College onderschrijft dan ook hetgeen de rechtbank heeft overwogen in overweging 7 van de aangevallen uitspraak. De hogerberoepsgrond slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2022:761

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *