CBb 9 februari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:137 – huurder is functioneel dader omdat hij het in zijn macht heeft om overtreding te voorkomen.

Print deze pagina

10. Het College overweegt dat als overtreder wordt aangemerkt degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Dit kan zijn degene die door zijn fysieke handelingen de bestanddelen van het delict vervult, maar ook de functionele dader. De functionele dader is degene in wiens machtssfeer de fysieke handelingen liggen waardoor de overtreding is begaan en die voorts die handelingen heeft aanvaard of in het algemeen placht te aanvaarden. Van dit laatste is in beginsel reeds sprake als de functionele dader is tekortgeschoten in dat wat redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden om wederrechtelijke handelingen te voorkomen.

11. Naar het oordeel van het College heeft de rechtbank appellant terecht aangemerkt als functioneel dader van de geconstateerde overtreding. Als huurder van het perceel lag het in zijn macht om de overtreding te voorkomen. Van hem mocht redelijkerwijs worden verwacht dat hij maatregelen zou hebben getroffen om te voorkomen dat er illegaal zou worden uitgezonden. Het betoog van appellant dat hij niet degene was die de uitzending heeft verzorgd, dat het misschien derden waren die zijn antenne-installatie hebben gebruikt, en dat hij niet steeds aanwezig kan zijn om illegale uitzendingen te voorkomen, doen daar niet aan af. Appellant had, zoals verweerder heeft opgemerkt, de antennes uit de mast kunnen verwijderen, de mast kunnen weghalen, kabels kunnen losmaken en de aanwezige zendapparatuur kunnen wegdoen. Eerder heeft appellant – naar aanleiding van een eveneens wegens illegale radio-uitzending opgelegde bestuurlijke boete – daadwerkelijk de verticaal gepolariseerde antennes die geschikt zijn voor het uitstralen van radiogolven in de FMomroepband uit de mast verwijderd. Kennelijk zijn de antennes op een later moment weer in de mast gemonteerd, en door appellant niet opnieuw weggehaald. Door geen maatregelen te treffen, is appellant tekortgeschoten bij het voorkomen van de overtreding. Om die reden wordt ervan uitgegaan dat hij de overtreding in het algemeen placht te aanvaarden en wordt hij aangemerkt als functioneel dader. Het betoog van appellant dat hij de antenne-installatie nodig heeft voor zijn werkzaamheden voor de lokale omroep, in de zin dat hij die radio-uitzendingen op deze manier wil ontvangen zonder storing door een andere omroep op dezelfde FM-omroepband, doet niet af aan het ontbreken van maatregelen van zijn kant.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2021:137

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *