Rb. Den Haag 26 maart 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:4512 – Last met dwingende herstelmaatregel – dat mag nog steeds niet!

Print deze pagina

i) Onduidelijkheid last

12.21Eiseres stelt dat in het bestreden besluit niet duidelijk wordt aangegeven wat eiseres moet doen om aan de last onder dwangsom te voldoen en zo te voorkomen dat dwangsommen worden verbeurd.

12.22In het bestreden besluit is het volgende vermeld:

Daarom herroepen wij het bestreden besluit en besluiten wij:

– het besluit van 1 maart 2022 met kenmerk 202117272/8220902 in te trekken;

– bij dit besluit een dwangsom op te leggen van € 2.500,00 ten aanzien van de onvergunde serre op de eerste verdieping;

– de begunstigingstermijn vast te stellen op 6 weken na verzending van dit besluit.”

In het wijzigingsbesluit is het volgende vermeld:

Wij herhalen hierbij de herroeping en vullen deze als volgt aan:

De serre op de 1e verdieping dient te worden verwijderd en de hekwerken van de vergunde dakterrassen op de 1e en 3e verdieping moeten worden teruggebracht tot

1 m boven het niveau van het betreffende dakterras.

De genoemde dwangsom geldt ten aanzien van de serre inclusief de bedoelde hekwerken.”

12.23De rechtbank is van oordeel dat de last onder dwangsom ten aanzien van de serre en de hekwerken onvoldoende duidelijk is geformuleerd. Ook na de aanvulling van het bestreden besluit wordt niet voldaan aan de vereisten die daaraan moeten worden gesteld. In de eerste plaats is niet vermeld welk voorschrift is overtreden. In de tweede plaats is in eerste instantie geen last opgelegd, maar uitsluitend bepaald dat een dwangsom wordt opgelegd. In de derde plaats worden in het wijzigingsbesluit weliswaar herstelmaatregelen genoemd, maar die worden dwingend voorgeschreven en dat is niet in overeenstemming met vaste rechtspraak. Eiseres moet immers de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen hoe zij uitvoering wenst te geven aan de last.3 Tot slot wordt in het wijzigingsbesluit een herstelmaatregel ten aanzien van de hekwerken op de dakterrassen op de eerste en derde verdieping genoemd, terwijl het bestreden besluit uitsluitend ziet op de serre op de eerste verdieping. De beroepsgrond slaagt. Reeds daarom komen het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit (ook op dit punt) voor vernietiging in aanmerking.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *