Rb. Gelderland 29 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4860 – is eigenaar woning functioneel dader van prostitutie in woning? (Ja, onder meer omdat de dames hem per dag betaalde )

Print deze pagina

Motiveert de burgemeester deugdelijk dat eiser overtreder is?

De beoordeling of eiser overtreder is in het bestreden besluit

8. Eiser voert aan dat hij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet van de overtreding wist of kon weten. Hij wist het niet en was niet aanwezig in de periode dat het gebeurde. Eiser verklaart dat hij een vriendschappelijke relatie had met de vrouw die in zijn woning verbleef en dat hij haar tijdelijk onderdak heeft verleend, omdat zij geen onderdak had. Hij is ‘s avonds laat thuis gekomen en zijn bed ingedoken. Hij had te veel gedronken en was moe. Eiser stelt dat één van de vrouwen bevestigt dat hij niet wist dat ze als prostituee in zijn woning werkte. Van de andere vrouw weet eiser niets en zij verklaart ook dat ze de bewoner niet heeft gezien. Dat één van de vrouwen geld heeft betaald voor het verblijf in zijn woning en het de bedoeling was dat de andere vrouw dat ook zou doen, klopt niet volgens eiser.

8.1.

In het bestreden besluit stelt de burgemeester zich op het standpunt dat eiser de enige huurder en bewoner van het pand is en daarom aannemelijk moet maken dat hij niet wist, of kon weten, dat zijn huurwoning als illegale seksinrichting werd gebruikt. Eiser is daar volgens de burgemeester niet in geslaagd. De verklaring van eiser dat hij van niets wist en dat hij een dame heeft toegelaten om voor korte tijd in zijn woning te verblijven, terwijl hijzelf grotendeels afwezig was, acht de burgemeester daar onvoldoende voor gelet op de verklaringen van de dames en de aangetroffen spullen.

8.2.

Deze beroepsgrond slaagt. In het bestreden besluit beoordeelt de burgemeester niet of eiser voldoet aan de criteria voor functioneel daderschap, maar beoordeelt hij het overtrederschap op basis van de rechtspraak van de Afdeling van vóór 31 mei 2023. In het bestreden besluit staat namelijk dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet wist, of kon weten, dat zijn huurwoning als illegale seksinrichting werd gebruikt. Daarmee is in het bestreden besluit niet deugdelijk gemotiveerd of en waarom is voldaan aan de criteria voor het functioneel daderschap en dus of eiser overtreder is.

De beoordeling of eiser overtreder is in het verweerschrift en na heropening

9. Naar aanleiding van de uitspraken van de Afdeling van 31 mei 2023 voert eiser aan dat hij de feitelijke gang van zaken niet heeft aanvaard en niet heeft geplacht te aanvaarden. Volgens eiser is daarom niet voldaan aan de criteria voor het functioneel daderschap.

9.1.

Naar aanleiding van de uitspraken van de Afdeling van 31 mei 2023, stelt de burgemeester zich op het standpunt dat ook volgens die uitspraken eiser is aan te merken als overtreder, omdat is voldaan aan de vereisten van beschikkingsmacht en het aanvaarden van de gedraging. Eiser had volgens de burgemeester als huurder en bewoner beschikkingsmacht over de woning. Hij aanvaardde de gedraging. Hij had in de hand welke personen hij wel en niet toeliet in de woning en had eenvoudig kunnen voorkomen dat er een seksinrichting zou worden geëxploiteerd. Volgens de burgemeester heeft eiser niet de zorg betracht die in redelijkheid van hem kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.

9.2.

De burgemeester heeft het motiveringsgebrek in de beroepsfase hersteld. De burgemeester heeft namelijk in aanvulling op het bestreden besluit en de motivering in het verweerschrift met de nadere motivering naar aanleiding van de uitspraken van de Afdeling van 31 mei 20236, toereikend gemotiveerd dat en waarom er sprake is van beschikkingsmacht en het aanvaarden van de gedraging. De rechtbank licht dat oordeel onder 9.2.1 tot en met 9.2.2 toe.

9.2.1.

De overtreding waarvoor eiser is aangeschreven houdt verband met de wijze van het gebruik van de woning. Als huurder en bewoner van de woning had eiser daarom beschikkingsmacht over de wijze waarop de woning werd gebruikt. De burgemeester stelt zich in de nadere motivering terecht op het standpunt dat eiser als huurder en bewoner van de woning beschikkingsmacht heeft over de gedraging.

9.2.2.

Met de nadere motivering in de beroepsfase heeft de burgemeester daarnaast deugdelijk gemotiveerd dat eiser het exploiteren van een seksinrichting zonder vergunning in zijn woning heeft aanvaard. In de woning van eiser zijn twee vrouwen aangetroffen die allebei prostitutiewerkzaamheden hebben verricht in die woning. De burgemeester heeft er in het verweerschrift terecht op gewezen dat de verklaring van eiser dat hij slechts één vrouw op vriendschappelijke basis tijdelijk onderdak heeft verleend niet strookt met de verklaringen van de prostituees. Op basis van de verklaringen van die twee vrouwen blijkt namelijk het volgende. De twee vrouwen kennen elkaar niet. Eén van de vrouwen heeft van een collega prostituee het telefoonnummer van de eigenaar van de woning gekregen. Ze betaalt hem €100,- per week om in de woning te verblijven. De andere vrouw is via haar telefoniste bij deze woning gekomen en verklaart dat het de bedoeling is dat ze €80,- per dag betaalt voor haar verblijf in de woning. Dat de verklaringen van beide vrouwen niet kloppen, zoals eiser verklaart, is niet aannemelijk geworden. De enkele stelling van eiser dat de verklaringen niet kloppen, is daarvoor onvoldoende. Eiser heeft de woning dus aan twee vrouwen die elkaar niet kennen in gebruik gegeven en daar geld voor ontvangen. Uit het dossier kan verder worden opgemaakt dat eiser op bepaalde momenten in de periode dat de twee prostituees in de woning verbleven, thuis is geweest, zoals de burgemeester heeft opgemerkt. Eiser verklaart namelijk dat hij voorafgaand aan de controle ‘op en af’ thuis is geweest, maar niet veel. Verder zijn in twee slaapkamers een tweepersoonsbed en allerlei spullen, waaronder, condooms, en glijmiddel aangetroffen. Gelet op al deze omstandigheden, was er voor eiser voldoende aanleiding om meer toezicht te houden dan hij heeft gedaan. Eiser is daarom tekortgeschoten in dat wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om te voorkomen dat er een seksinrichting in zijn woning werd geëxploiteerd zonder vergunning. Het had in dit geval op de weg van eiser gelegen om toe te zien op het feitelijk gebruik van de woning. Door dat niet te doen heeft hij de overtreding in zijn woning aanvaard.7 Eisers stelling dat hij het niet wist, de verklaring van één van de vrouwen dat zij niet aan eiser heeft verteld dat ze als prostituee in zijn woning zou gaan werken en de verklaring van de andere vrouw dat ze de bewoner niet heeft gezien, doen er niet aan af dat eiser meer toezicht had moeten houden. Doordat eiser beschikkingsmacht had over de gedraging en de gedraging heeft aanvaard, kan de overtreding aan hem worden toegerekend. De burgemeester heeft zich in de beroepsfase dan ook terecht en deugdelijk gemotiveerd op het standpunt gesteld dat eiser overtreder is, omdat de overtreding aan hem kan worden toegerekend.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2023:4860

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *