Rb. Noord-Nederland 6 februari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:382 – belang bij voorkoming openbaarmaking aanwijzing staken zorgboerdij (Wkkgz) in dit geval niet zwaarwegend genoeg om publicatie tegen te houden. Is een gebonden bevoegdheid en reactie overtreder moet meegepubliceerd worden.

Print deze pagina

8. Verzoekers hebben ter zitting naar voren gebracht dat zij met name belang hebben bij schorsing van de openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 44 van de Gezondheidswet en daarop gebaseerde regelgeving. Dat belang spitst zich met name toe op de mogelijkheid om de onderneming voort te zetten en te werken aan verbetering. Daarnaast hebben verzoekers er belang bij om geen (grotere) imagoschade te lijden. Het risico daarop is reëel, omdat de onderbouwing van het besluit van 11 januari 2023 niet (volledig) juist is, aldus verzoekers.

9. Het belang van verweerders is de bevordering van goede zorg en het afleggen van verantwoording over de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Daarnaast hebben zij erop gewezen dat artikel 44 van de Gezondheidswet een gebonden bevoegdheid tot openbaarmaking bevat, waarbij zij geen ruimte hebben om een belangenafweging te maken. Publicatie is in dit geval in het bijzonder van belang, gelet op de ernst van de constateringen. Van publicatie zal naar verwachting een leereffect kunnen uitgaan, ook voor anderen dan verzoekers.

10. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wegen de belangen van verzoekers in dit geval niet op tegen de belangen van verweerders. Daarbij weegt de voorzieningenrechter allereerst mee dat politie en Openbaar ministerie voldoende aanleiding hebben gezien voor strafvorderlijk optreden. Verder is er de eigen waarneming van inspecteurs op basis van hetgeen is gerapporteerd door personeel in dienst van [naam instelling] . Het geconstateerde laat zich aanzien als meerdere ernstige overtredingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Daarnaast is van belang dat het een gebonden bevoegdheid tot openbaarmaking betreft. De wetgever heeft daarbij er niet voor gekozen om een wettelijk voorschrift op te nemen waarin is bepaald dat bezwaar de werking van het besluit tot openbaarmaking schorst. Wel is voorzien in de mogelijkheid om wijziging, beëindiging, schorsing en intrekking van een aanwijzing te publiceren (artikel 44, derde lid, aanhef en onderdeel k. van de Gezondheidswet). De voorzieningenrechter betrekt bij het voorgaande dat, indien verzoekers hun reactie op de aanwijzing kenbaar hebben gemaakt, het met openbaarmaking belaste bestuursorgaan die reactie eveneens openbaar moet maken.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBNNE:2023:382

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *